Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania eksperckiego w formie wykładu on-line pn. „Poradnik podatkowy dla polsko-niemieckiego pracownika transgranicznego” organizowanego w ramach projektu "Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Szczecin
Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli
Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie wykładu on-line pn. „Poradnik podatkowy dla polsko-niemieckiego pracownika transgranicznego” organizowanego przez Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli w Szczecinie, w dniu 17.09.2020r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera podstawowy zakres tematyczny wykładu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu on-line pn. „Poradnik podatkowy dla polsko-niemieckiego pracownika transgranicznego”, w ramach którego proponujemy udzielenie najważniejszych informacji w obszarze doradztwa podatkowego z zakresu polskiego
i niemieckiego prawa podatkowego dla polsko-niemieckich pracowników transgranicznych oraz udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników spotkania. Przewidywana ilość gości: ok. 50 osób.
2. Do zadań wykonawcy należeć będzie wygłoszenie wykładu on-line dotyczącego prawnych regulacji podatkowych w Polsce i w Niemczech oraz omówienie kluczowych zagadnień istotnych dla mieszkańców Polski i Niemiec wykonujących pracę zawodową w kraju sąsiada. Do zadań wykonawcy będzie należało także udzielenie odpowiedzi na pytania
od uczestników wykładu. Wykład ma na celu udzielenie odpowiedzi na najczęstsze newralgiczne pytania z zakresu regulacji podatkowych interesantów Punktu Kontaktowo-Doradczego dla polskich i niemieckich obywateli.
3. Wykład skierowany jest zarówno do mieszkańców jak i pracowników transgranicznych oraz do przedstawicieli instytucji i organizacji aktywnych na polsko-niemieckim pograniczu. Spotkania z ekspertami mają na celu wspieranie i rozwijanie integracji społecznej w naszym regionie, tworzenie sieci współpracy między podmiotami w Polsce i w Niemczech.
4. Pośród uczestników, obok pracowników transgranicznych, znajdą się przedstawiciele niemieckich oraz polskich jednostek zajmujących się doradztwem w danym zakresie. Spotkanie dedykowane jest wszystkim zainteresowanym: obywatelom, urzędnikom, współpracownikom różnych instytucji, punktów doradczych, organizacji pozarządowych, jednak przede wszystkim polsko-niemieckim pracownikom transgranicznym.
5. Wymagania stawiane oferentowi:
- wykształcenie wyższe;
- wpis na listę doradców podatkowych;
- specjalizacja w zakresie doradztwa podatkowego;
- bieżąca aktywność zawodowa w obszarze obsługi klientów indywidualnych z zakresu polskiego i niemieckiego prawa podatkowego;
- znajomość najnowszych przepisów z zakresu prawa podatkowego polskiego
i niemieckiego;
- znajomość języka niemieckiego;
- doświadczenie zawodowe w zakresie podatków min. 10 lat.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: 17.09.2020 r.
2. Czas trwania spotkania eksperckiego: 10:00 – 12:00 (z możliwością przesunięcia po uprzednim uzgodnieniu)
3. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera podstawowy zakres tematyczny wykładu.

IV. LICZBA OSÓB
Przewidywana liczba uczestników spotkania eksperckiego wynosi ok. 50 osób.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:
1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia;
3. oświadczenie o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.5;
4. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
5. datę sporządzenia oferty;
6. czytelny podpis Wykonawcy.

INFORMACJA O WYKLUCZENIU
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin złożenia oferty: do dnia 24.07.2020 r.
2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną i zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto i netto przedmiotu zamówienia oraz ww. oświadczenia prosimy przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: aboronczyk@um.szczecin.pl; kontakt@um.szczecin.pl
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 100%

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.07.2020 r., a informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udzieli Agnieszka Borończyk pod numerem telefonu 91 435 12 67
i 91 435 11 35 oraz adresem e-mail: aboronczyk@um.szczecin.pl lub kontakt@um.szczecin.pl .
 


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Informujemy, że w toku przeprowadzonej procedury do wykonania zamówienia wybrany został oferent Katarzyna Zabawa Kancelaria Podatkowa.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2020/07/16, odpowiedzialny/a: Agnieszka Borończyk, wprowadził/a: Agnieszka Borończyk, dnia: 2020/07/27 11:56:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Borończyk 2020/07/27 11:56:28 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2020/07/27 11:54:21 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2020/07/27 11:53:33 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2020/07/27 11:18:31 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2020/07/27 11:16:38 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2020/07/16 12:13:21 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2020/07/16 11:30:39 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2020/07/16 11:27:01 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2020/07/16 11:26:37 nowa pozycja