Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z kompetencji międzykulturowych w kontekście społeczno- kulturowym podczas Polsko- Niemieckiego Forum Przedsiębiorców.

Dotyczy: Merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów, udział w podsumowaniu warsztatów i w panelu dyskusyjnym podczas Forum Przedsiębiorców, organizowanego przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V A” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – Program Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna”.

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Szczecin
Centrum Usługowo-Doradcze
w Euroregionie Pomerania w Szczecinie
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów
dla grupy ok. 40 osób z zakresu kompetencji międzykulturowych w transgranicznym środowisku w kontekście społeczno-kulturowym, udział w podsumowaniu warsztatów i w panelu dyskusyjnym podczas forum przedsiębiorców organizowanego przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie, w czwartek, 22.11.2018r. Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera szczegółowe przedziały czasowe, w których planowane są kolejne części forum.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów, udział w podsumowaniu warsztatów i w panelu dyskusyjnym podczas forum przedsiębiorców. Warsztaty są przewidziane dla grupy ok. 40 osób.
2. Celem warsztatu jest interaktywne i fachowe przedstawienie zastosowania kompetencji międzykulturowych w ujęciu społeczno-kulturowym oraz ich namacalnego wpływu na stosunki międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-niemieckich. Planowanym efektem warsztatu jest kształtowanie świadomości na temat roli kompetencji międzykulturowych oraz korzyści płynących z ich praktykowania w życiu codziennym.
3. Forum przedsiębiorców jest dedykowane dla przedstawicieli przedsiębiorców z sektora MŚP oraz przedstawicieli instytucji działających na terenie Euroregionu Pomerania.
4. Wymagania stawiane oferentowi:
- wykształcenie wyższe;
- ekspert z zakresu kompetencji międzykulturowych;
- co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń / warsztatów;
- znajomość zagadnień z zakresu planowanego warsztatu.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: 22.11.2018 r.
2. Czas trwania forum: 9:00 – 16:30
3. Przewidywany czas trwania warsztatów i dyskusji podsumowującej: 11:00-15:30
Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera szczegółowe przedziały czasowe, w których planowane są kolejne części forum.


IV. LICZBA OSÓB
Przewidywana liczba uczestników warsztatów wynosi ok. 40 osób.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:
1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia;
3. oświadczenie o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.4;
4. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
5. datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;
6. czytelny podpis Wykonawcy.

INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.


VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin złożenia oferty: do dnia 25.09.2018 r.
2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną i opatrzoną pieczątką firmową, zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto i netto przedmiotu zamówienia oraz ww. oświadczenia prosimy przesłać:
- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: cud.szczecin@um.szczecin.pl
- faksem na nr: 91 424 51 20
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 100%

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26.09.2018 r., a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielają Anna Szlesińska i Małgorzata Przytocka pod numerami telefonu 91 424 52 31 i 91 424 50 93 oraz adresami e-mail: aszlesin@um.szczecin.pl , mprzytocka@um.szczecin.pl lub cud.szczecin@um.szczecin.pl .


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w toku przeprowadzonej procedury do wykonania zamówienia została wybrana firma Global Strateg Consulting Sp. z o.o.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2018/09/17, odpowiedzialny/a: Małgorzata Przytocka, wprowadził/a: Monika Szarszewska, dnia: 2018/10/01 14:37:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Szarszewska 2018/10/01 14:37:37 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2018/09/17 10:31:49 nowa pozycja