Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Usługa zakupu i dostarczenia licencji rocznej na oprogramowanie do prowadzenia wydarzeń i spotkań on-line na potrzeby Centrum Usługowo-Doradczego w Euroregionie Pomerania

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin

Centrum Usługowo-Doradcze

w Euroregionie Pomerania w Szczecinie

Plac Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie licencji rocznej na oprogramowanie
do prowadzenia wydarzeń i spotkań on-line na potrzeby projektu Centrum Usługowo-Doradcze
w Euroregionie Pomerania w Szczecinie.

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Usługa zakupu i dostarczenia licencji rocznej na oprogramowanie do prowadzenia wydarzeń
i spotkań on-line. 

1.2 Oprogramowanie powinno spełniać następujące kryteria:

a) Możliwość organizacji spotkań w formie wideokonferencji i webinarów do 100 osób.

b) Możliwość przypisania licencji do konkretnego adresu mailowego.

c) Nieograniczony czas wydarzenia.

d) Funkcja tłumaczenia symultanicznego dla wideokonferencji i webinarów.

e) Funkcja udostępniania ekranu oraz wyświetlania prezentacji.

f)  Funkcja zarządzania uczestnikami (dopuszczanie do udziału w wydarzeniu, przydzielanie ról, kontrola w zakresie udostępniania dźwięku i ekranu).

g) Funkcja nagrywania wydarzenia.

h) Funkcja analizy wydarzeń pod względem liczby zalogowanych uczestników, liczby i terminów spotkań.

i)  Funkcja przeprowadzania ankiet i testów wielokrotnego wyboru.

j)  Funkcja czatu oraz pytań i odpowiedzi (w zależności od rodzaju wydarzenia).

 

2.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia   podwykonawcom.

4.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny, jak również do wprowadzenia zmian w treści zapytania ofertowego.

5.    W przypadku niepodpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy z Oferentem, który zajął drugie miejsce w postępowaniu.

 

III. TERMIN  I SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonania zamówienia: 2 dni robocze od momentu podpisania umowy
 2. Sposób wykonania: przypisanie licencji do adresu mailowego cud.szczecin@um.szczecin.ploraz udostępnienie jej Zamawiającemu.

  

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia;
 3. nazwę oprogramowania oraz rodzaju licencji;
 4. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
 5. datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;
 6. czytelny podpis Wykonawcy.

 

V. INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, zgodnie z załącznikiem nr 1
do zapytania ofertowego.

 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin złożenia oferty: do dnia 02.03.2021 r.
 2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną i opatrzoną pieczątką firmową, zawierającą pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto
  i netto przedmiotu zamówienia oraz ww. oświadczenia prosimy przesłać:

- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: cud.szczecin@um.szczecin.pl

 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

VII.  OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana 03.03.2021 r., a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IX.  DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielają Małgorzata Przytocka oraz Anna Szlesińska pod numerami telefonów 91 424 50 93 i 91 424 52 31 oraz adresem e-mail: cud.szczecin@um.szczecin.pl.


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Informujemy, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione dn. 03.03.2021 r.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2021/02/23, odpowiedzialny/a: Małgorzata Przytocka, wprowadził/a: Małgorzata Przytocka, dnia: 2021/03/03 14:34:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Przytocka 2021/03/03 14:34:36 modyfikacja wartości
Małgorzata Przytocka 2021/02/23 12:44:03 nowa pozycja