Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej ”.

   Gmina Miasto Szczecin zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej ”.

 

I. Sprawowanie Nadzoru Autorskiego

 1. Projektant jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w  art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) we wszystkich wymaganych branżach oraz:
  1. udział w sporządzaniu protokółów konieczności i wniosków o wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,
  2. współdziałania z inspektorami nadzoru wszystkich branż,
  3. pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym dokumentacją projektową będącą podstawą realizacji robót budowlanych,
  4. udzielania stosownych wyjaśnień dla wykonawcy robót budowlanych dotyczących dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót budowlanych,
  5. zatwierdzanie materiałów równoważnych w trakcie postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych i w czasie realizacji zadania,
  6. udziału w naradach technicznych, komisjach i innych czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych parametrów użytkowych, na każde wezwanie Zamawiającego,
  7. stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową;
  8. analizowania i rekomendację dla wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego, na wyłączny  wniosek Zamawiającego;
  9. wykonywania rysunków zamiennych, dokumentacji zamiennej lub projektów zamiennych na wniosek  Zamawiającego;
  10. żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektową;
  11. dokonywania oceny (opiniowania) wyników badań sprawdzających i kontrolnych lub zaproponowanych zmian materiałów przez wykonawcę robót budowlanych - na żądanie Zamawiającego;
  12. uczestnictwa w Odbiorach Częściowych, Końcowych,
  13. prowadzenia „Dziennika Pobytów Nadzoru Autorskiego”, stanowiącego sprawozdanie z załatwienia wniosków i spraw skierowanych do Nadzoru Autorskiego.
 2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do dokumentacji projektowej wnoszone przez Projektanta, jako uzupełnienie projektu, a wynikające z wadliwego opracowania dokumentacji, nie są nadzorem autorskim .
 3. Nadzór autorski sprawowany będzie w następujących specjalnościach:
  1. drogowej,
  2. sanitarnej
  3. elektrycznej,
  4. telekomunikacyjnej.

II. Termin wykonania zamówienia– do czasu zakończenia robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych 23.07.2017r.

 

III. Warunki płatności

 1. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego za przewidywane 60 pobytów. Wynagrodzenie  za sprawowanie nadzoru autorskiego będzie wyliczane na podstawie ilości pobytów potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego w „Dzienniku Pobytów Nadzoru Autorskiego”, według ceny jednostkowej ryczałtowej za jeden pobyt.
 2. Jako „jeden pobyt” uważa się pobyt Członka Zespołu Nadzoru Autorskiego  na terenie budowy w jednym dniu niezależnie od czasu jego trwania. Za pobyt na budowie uznawane jest również wykonywanie czynności nadzoru autorskiego poza terenem budowy jeżeli wynika to z potrzeby realizacji inwestycji, dotyczy to min. siedziby Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych, Nadzoru Autorskiego, dostawcy maszyn, urządzeń , wyposażenia itp.  Jednorazowy pobyt Projektanta na budowie uwzględnia: przygotowanie materiałów  do pełnienia nadzoru, czas przejazdu  na budowę i z powrotem , czas pobytu na budowie w jednym dniu , załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie . W zakresie rozliczenia jednorazowego  pobytu na budowie uwzględnia się wszystkie działania (opinie, analizy, rysunki itd.) konieczne do rozwiązania kwestii zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego w trakcie tego pobytu.
 3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia dokumentacji projektowej stanowią nadzór autorski.

 

IV. Załączniki:

 1. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej.

 

Oferty można składać:     do dnia 18.10.2016r.

 

 

 

 

 

 • pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl,
 •  

   

   

   

   

   

   

   

 • faksem pod numer 91 45 59 609,
 •  

   

   

   

   

   

   

   

 • w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.
 •  

   

   

   

  Osoba do kontaktu: Eugeniusz Graj, email: egraj@um.szczecin.pl, tel.: 91 435 1235


  Informacja o wyborze:


  Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty firmy SPEEDLIGHT Piotr Kawicki.


   


  udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2016/10/04, odpowiedzialny/a: Agnieszka Belina, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2016/11/18 11:42:57
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Monika Tomiak 2016/11/18 11:42:57 modyfikacja wartości
  Monika Tomiak 2016/10/05 08:21:29 modyfikacja wartości
  Monika Tomiak 2016/10/04 14:07:09 nowa pozycja