Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zamówienie na usługi cateringowe dla projektów „Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli – współpraca i integracja”, „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo- Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch Oderland”, „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług cateringowych podczas wydarzeń
organizowanych w ramach projektów „Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich
i niemieckich obywateli – współpraca i integracja”, „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo- Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy
w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch Oderland”, „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.
2. Szczegółowy opis zamówienia dotyczący usług cateringowych znajduje się w załączniku nr. 1,
3. Tabela wyliczenia ceny znajduje się w załączniku nr. 2,

4. Wymagania stawiane oferentowi:
- wykonanie należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, minimum
1 usługę cateringową dla min. 100 osób odpowiadającą przedmiotowi zamówienia
- wykonanie należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, minimum
5 usług cateringowych dla min. 50 osób odpowiadających przedmiotowi zamówienia
- własne zaplecze techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie
zamówienia

III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OPISU ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
3. Oferent musi samodzielnie spełniać warunki udziału w postepowaniu.

IV. SZACUNKOWA ILOŚĆ USŁUG CATERINGOWYCH WCHODZĄCYCH W ZAKRES NINIEJSZEJ OFERTY:
Usługi cateringowe dla projektów „Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich
i niemieckich obywateli – współpraca i integracja”, „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo- Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch Oderland”, „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania
1. Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli – współpraca
i integracja – usługa cateringowa podczas 1 konferencji dla 50 osób;
2. Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo- Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch Oderland – usługa cateringowa podczas 1 konferencji dla 100 osób;
3. Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć
i uczyć się w Euroregionie Pomerania – usługa cateringowa podczas 5 spotkań tandemowych dzieci i młodzieży dla 80 osób, usługa cateringowa podczas warsztatów międzykulturowych dla rodziców dla 50 osób, usługa cateringowa podczas szkolenia dla nauczycieli dla 25 osób.
Podane ilości są ilościami szacunkowymi. mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości konkretnych usług w ramach maksymalnej wartości umowy nie stanowi zmiany umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania wskazanych ilości.

V. OKRES ŚWIADCZENIA USŁUG:
od 11.05.2022. do 31.12.2022 r.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia;
3. datę sporządzenia oferty;
4. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
5. oświadczenie o posiadaniu umiejętności i kwalifikacji do wykonywania usług określonych w zapytaniu.
6. formularz kalkulacji cenowej;
7. czytelny podpis Wykonawcy;

VII. INFORMACJA O WYKLUCZENIU
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin złożenia oferty: do dnia 9 maja 2022 r.
2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną, zawierającą datę sporządzenia, pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto
i netto przedmiotu zamówienia oraz ww. oświadczenia prosimy przesłać:
- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: aboronczyk@um.szczecin.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.


IX. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100 %

2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena

C= ------------------------------------------------------- x 100 pkt x 100 %


X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ocena ofert zostanie dokonana 10.05.2022, a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

 

XI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela p. Agnieszka Borończyk pod numerem telefonu
91 435 12 67 oraz adresem e-mail: aboronczyk@um.szczecin.pl


 


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Informujemy, że w toku przeprowadzonej procedury, do wykonania zamówienia została wybrana oferta Kamila Dębowska, ul. Polskich Marynarzy 95/2, 71-050 Szczecin


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2022/04/29, odpowiedzialny/a: Agnieszka Borończyk, wprowadził/a: Agnieszka Borończyk, dnia: 2022/05/10 14:29:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Borończyk 2022/05/10 14:29:51 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2022/04/29 15:13:53 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2022/04/29 15:11:09 nowa pozycja