Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Merytoryczne przygotowanie i wygłoszenie wykładu kierunkowego oraz udział w panelu dyskusyjnym podczas Forum Przedsiębiorców, organizowanego przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Szczecin
Centrum Usługowo-Doradcze
w Euroregionie Pomerania w Szczecinie
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest merytoryczne przygotowanie i wygłoszenie wykładu kierunkowego z zakresu kompetencji międzykulturowych w transgranicznym środowisku oraz udział w panelu dyskusyjnym podczas forum przedsiębiorców organizowanego przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie, w czwartek, 22.11.2018r. Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera szczegółowe przedziały czasowe, w których planowane są kolejne części forum. Planowana liczba uczestników: ok. 100 osób.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Merytoryczne przygotowanie i wygłoszenie wykładu kierunkowego z zakresu kompetencji międzykulturowych w transgranicznym środowisku oraz w panelu dyskusyjnym podczas forum przedsiębiorców. Forum jest przewidziane dla grupy ok. 100 osób.
2. Celem wykładu jest przybliżenie słuchaczom tematyki kompetencji międzykulturowych oraz ich namacalnego wpływu na stosunki międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-niemieckich. Planowanym efektem forum jest kształtowanie świadomości na temat roli kompetencji międzykulturowych oraz korzyści płynących z ich praktykowania w życiu codziennym.
3. Forum przedsiębiorców jest dedykowane dla przedstawicieli przedsiębiorców z sektora MŚP oraz przedstawicieli instytucji działających na terenie Euroregionu Pomerania.
4. Wymagania stawiane oferentowi:
- wykształcenie wyższe;
- ekspert z zakresu kompetencji międzykulturowych;
- co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy nauczyciela akademickiego;
- znajomość zagadnień z zakresu planowanego wykładu.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: 22.11.2018 r.
2. Czas trwania forum: 9:00 – 16:30
Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera szczegółowe przedziały czasowe, w których planowane są kolejne części forum.


IV. LICZBA OSÓB
Przewidywana liczba uczestników forum wynosi ok. 100 osób.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:
1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia;
3. oświadczenie o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.4;
4. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
5. datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;
6. czytelny podpis Wykonawcy.

INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin złożenia oferty: do dnia 16.10.2018 r.
2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną i opatrzoną pieczątką firmową, zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto i netto przedmiotu zamówienia oraz ww. oświadczenia prosimy przesłać:
- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: cud.szczecin@um.szczecin.pl
- faksem na nr: 91 424 51 20
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 100%

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17.10.2018 r., a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielają Anna Szlesińska i Małgorzata Przytocka pod numerami telefonu 91 424 52 31 i 91 424 50 93 oraz adresami e-mail: aszlesin@um.szczecin.pl , mprzytocka@um.szczecin.pl lub cud.szczecin@um.szczecin.pl .
 


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w toku przeprowadzonej procedury do wykonania zamówienia został pani Aleksandra Kuźmińska-Haberla.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2018/10/09, odpowiedzialny/a: Małgorzata Przytocka, wprowadził/a: Monika Szarszewska, dnia: 2018/10/19 15:03:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Szarszewska 2018/10/19 15:03:51 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2018/10/09 12:26:46 nowa pozycja