Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wycena nieruchomości w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej w Szczecinie”

            Gmina Miasto Szczecin zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego.

Operat szacunkowy stanowić będzie podstawę do ustalenia odszkodowania prowadzonego w myśl przepisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 t.j. ze zm.).

 Przedmiotem zlecenia będzie wykonanie ośmiu operatów szacunkowych określających wartość :

 1. Prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka 16/5 z obrębu 4076,
  o powierzchni 0,0707 ha, położonej w Szczecinie przy ul. Turkusowej, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą
  nr SZ1S/00081473/9 (operat w 3 egzemplarzach).
 2. Prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka 26/4 z obrębu 4076,
  o powierzchni 0,0566 ha, położonej w Szczecinie przy ul. Turkusowej, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą
  nr SZ1S/00171165/5 (operat w 3 egzemplarzach).
 3. Prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka 25/4 z obrębu 4076,
  o powierzchni 0,0586 ha, położonej w Szczecinie przy ul. Turkusowej, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą
  nr SZ1S/00052625/8 (operat w 2 egzemplarzach).
 4. Prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka 16/6 z obrębu 4076
  (przed podziałem działka nr 16/4), o powierzchni 0,0087 ha, położonej w Szczecinie przy ul. Turkusowej, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
  w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00081473/9 (operat w 3 egzemplarzach).
 5. Prawa własności nieruchomości (wraz z ewentualnym zagospodarowaniem) oznaczonej jako działka 20/5 z obrębu 4076 (przed podziałem działka nr 20/4), o powierzchni 0,0016 ha, położonej w Szczecinie przy ul. Turkusowej, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą
  nr SZ1S/00218236/6 (operat w 2 egzemplarzach).
 6. Prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka 28/6 z obrębu 4076 (przed podziałem działka nr 28/2), o powierzchni 0,0010 ha, położonej w Szczecinie przy ul. Walecznych, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
  w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00025548/6 (operat w 5 egzemplarzach).
 7. Ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przechodu i przejazdu ustanowionego na działce nr 48/10 z obrębu 4076, położonej w Szczecinie przy
  ul. Turkusowej, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
  w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00152109/6. Wskazać należy, że ww. służebność ustanowiona jest na drodze o statusie publicznym  (operat w 1 egzemplarzu).
 8. Prawa własności nieruchomości, wraz z zagospodarowaniem oznaczonej jako działka 46/1 z obrębu 4076 (przed podziałem działka nr 46), o powierzchni 0,0524 ha, położonej w Szczecinie przy ul. Turkusowej, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00082388/3 (operat w 27 egzemplarzach).

Decyzja Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29.04.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pn. „Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd
do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej w Szczecinie” objęła swoim zasięgiem m. in. działki  z obrębu 4076 : nr 16/6 (cała),  26/4 (cała), 25/4 (cała), 48/10 (cała) oraz część działki 16/4 (po podziale 16/6), część działki 20/4 (po podziale 20/5), część działki 28/2 (po podziale 28/6) w związku z czym, z dniem ostateczności decyzji (21.03.2016 r.), własność działek należąca do osób prywatnych przeszła na Gminę Miasto Szczecin natomiast ustanowione na niektórych z nich ograniczone prawa rzeczowe wygasły.

Cena za sporządzenie ww. operatów szacunkowych obejmować będzie również potwierdzenie ich aktualności (w przypadku braku aktualności sporządzenie nowych operatów).

Zdjęcia obrazujące stan wyżej opisanych nieruchomości udostępnione są do wglądu w siedzibie Wydziału Inwestycji Miejskich (pok. 149 „O”).

Termin wykonania zamówienia: 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

 1. Warunki płatności: faktura za wykonaniezamówienia może zostać wystawiona
  po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, stwierdzającym zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami zamówienia. Faktura płatna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 2. Dodatkowe wymagania i uwagi Zamawiającego:

Oferty cenowe winny zawierać kwotę netto, podatek VAT oraz kwotę brutto.

 

 1. Termin składania ofert: do dnia 04.11.2016 r.

Ofertę złożyć można:

 • pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl ,
 • przesłać faxem pod nr 091 455 36 09,
 • w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamówienia zostało udzielone rzeczoznawcy Pani Paulinie Czeremuzińskiej.


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2016/10/26, odpowiedzialny/a: Agnieszka Belina, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2016/11/22 08:06:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2016/11/22 08:06:21 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2016/11/22 08:05:50 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2016/10/26 09:35:14 nowa pozycja