Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Moderacja Konferencji organizowanej przez Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin

Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli

Urząd Miasta Szczecin

Plac Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest moderacja konferencji pt. "Transgraniczna codzienność w naszym regionie. Wymiana doświadczeń.”,  organizowanej przez Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli w Szczecinie, w piątek, 23.11.2018r. Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera poszczególne elementy konferencji oraz zaplanowane przedziały czasowe.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przygotowanie i świadczenie usługi moderacji Konferencji, obejmującej wystąpienia przedstawicieli miasta, referaty kierunkowe oraz dwa panele dyskusyjne. Przewidywana ilość gości: ok. 50 osób.  
 2. Do zadań moderatora należeć będzie przywitanie gości, zapowiadanie wystąpień i ich podsumowanie, prowadzenie rozmów między prelegentami w ramach dwóch paneli dyskusyjnych:

I Wymiana doświadczeń dot. kompetencji i wyzwań instytucji doradczych na pograniczach

II Aktywizacja i integracja sąsiadów: Wymiana doświadczeń między organizacjami kulturalnymi i obywatelskimi,

sprawowanie kontroli nad przebiegiem konferencji zgodnie z jej głównym wątkiem oraz  założonymi ramami czasowymi, prowadzenie podsumowania panelów oraz dyskusji podsumowującej konferencję.

 1. Celem konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń i spostrzeżeń związanych z funkcjonowaniem, możliwościami i wyzwaniami instytucji doradczych funkcjonujących na pograniczach, a także organizacji i instytucji zajmujących się współpracą w wymiarze transgranicznym i rozwojem kompetencji międzykulturowych. Planowanym efektem wydarzenia jest stworzenie sieci porozumienia, która umożliwiałaby organizacjom zaangażowanym we współpracę na pograniczu wymianę doświadczeń, wzajemnego wsparcia, a także motywacji do dalszej pracy na rzecz polsko-niemieckiej współpracy.
 2. Spotkanie dedykowane jest wszystkim zainteresowanym: obywatelom, urzędnikom, współpracownikom różnych instytucji, organizacji pozarządowych i innych. Pośród uczestników dyskusji znajdą się przedstawiciele transgranicznych projektów, jak również instytucji państwowych i pozarządowych, a także jednostek kulturalnych.
 3. Wymagania stawiane oferentowi:

- wykształcenie wyższe;

- ekspert z zakresu moderacji imprez i wydarzeń,

       - doświadczenie z zakresu relacji międzykulturowych (ze szczególnych uwzględnieniem  kontaktów polsko-niemieckich),

- co najmniej 3 lata doświadczenia w moderacji imprez i wydarzeń.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia: 23.11.2018 r.

2. Czas trwania konferencji:  9:00 – 15:30 (z możliwością przesunięcia po uprzednim uzgodnieniu)

3. Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera szczegółowe przedziały czasowe, w których planowane są kolejne części konferencji.

 IV. LICZBA OSÓB

Przewidywana liczba uczestników konferencji wynosi ok. 50 osób.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta powinna zawierać:

 1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia;
 3. oświadczenie o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.5;
 4. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
 5. datę sporządzenia oferty;
 6. czytelny podpis Wykonawcy.

 INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin złożenia oferty: do dnia 26.10.2018 r.

2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną i zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto i netto przedmiotu zamówienia oraz ww. oświadczenia prosimy przesłać:

- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kontakt@um.szczecin.pl

 

1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29.10.2018 r., a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzieli Monika Żukowska pod numerem telefonu 91 424 51 78 i 91 435 11 35 oraz adresem e-mail: mzukowska@um.szczecin.pllub kontakt@um.szczecin.pl


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w toku przeprowadzonej procedury najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Global Strateg Consulting Sp. z o.o.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2018/10/19, odpowiedzialny/a: Monika Żukowska, wprowadził/a: Agnieszka Borończyk, dnia: 2018/10/29 11:38:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Borończyk 2018/10/29 11:38:15 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2018/10/19 14:44:31 nowa pozycja