Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykonanie pomiarów geodezyjnych ulic: Ogródkowej, Jemiołowej, Rodzinnej i sięgacza nr 1 na os. Warszewo w Szczecinie

.

Gmina Miasto Szczecin Wydział Inwestycji Miejskich zaprasza do złożenia oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro, na wykonanie pomiarów geodezyjnych ulic: Ogródkowej, Jemiołowej, Rodzinnej i sięgacza nr 1 na os. Warszewo w Szczecinie.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie pomiarów geodezyjnych ulic: Ogródkowej, Jemiołowej, Rodzinnej i sięgacza nr 1 na os. Warszewo w Szczecinie.

Kod CPV 71 35 5000-1: Usługi pomiarowe
74 27 5000-7: Usługi geodezyjne

2. Zakres zamówienia obejmuje:


Sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w wersji cyfrowej (*dwg), w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, oraz wykonanie aktualnej mapy stanu władania i wypisów z rejestru gruntów. Mapa do celów projektowych musi uwzględniać dokumentacje będące w posiadaniu właścicieli i użytkowników infrastruktury podziemnej, a nie znajdujące się w zasobach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.
Przy sporządzaniu mapy do celów projektowych należy stosować standardy techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).
Podczas wykonywania mapy należy dokonać dodatkowych pomiarów geodezyjnych charakterystycznych punktów, w tym wszystkie wjazdy i wejścia na posesję, do budynków oraz obiekty typu: schody, poręcze, drzewa itp.


Przy sporządzaniu mapy należy stosować się do wytycznych Biura Geodety Miasta – pismo znak: BGM-II.6631.1.2016.MP z dn. 28.01.2016 r. (załącznik nr 1) i Wytycznych Technicznych założenia bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie Miasta Szczecin – pismo znak: BGM-II.6631.1.2016.MP z dn. 25.01.2016 r. (załącznik nr 2).

3. Pomiary geodezyjne oraz mapę do celów projektowych należy wykonać zgodnie z:

1) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572).
2) Innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

4. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach obejmujących przedmiotowe zamówienie.

II. Termin wykonania przedmiotu umowy:


1. 2 miesiące od daty zawarcia umowy.
2. Za datę wykonania zamówienia w terminie uznaje się dostarczenie do siedziby Zamawiającego kompletnych wyników pomiarów wraz z mapą do celów projektowych i oświadczeniem o kompletności wykonanego zamówienia.

III. Geodeta będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w przedmiocie umowy do momentu zakończenia robót budowlanych. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy.

IV. Sposób sporządzenia oferty:


Cena ofertowa winna zawierać kwotę netto, podatek VAT, kwotę brutto.

V. Termin składania ofert:

26.01.2017r.

VI. Termin związania ofertą:

60 dni.

VII. Składanie ofert:

1. Pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl
2. W sekretariacie Wydziału Inwestycji Miejskich pok. Nr 149D , Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

Załączniki:


1. Wytyczne Biura Geodety Miasta dotyczące sporządzania map – pismo znak: BGM-II.6631.1.2016.MP z dn. 28.01.2016 r.
2. Wytyczne Techniczne założenia bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie Miasta Szczecin – pismo znak: BGM-II.6631.1.2016.MP z dn. 25.01.2016 r.
 


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty firmy GLOBAL GEO SERVICES Krzysztof Beczkowski


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2017/01/12, odpowiedzialny/a: Agnieszka Belina, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2017/03/21 12:02:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2017/03/21 12:02:16 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/01/12 10:53:36 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/01/12 10:50:35 nowa pozycja