Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa, przebudowa i uzbrojenie ulic oraz sięgaczy na os. „Warszewo” w Szczecinie”

Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin zwraca się prośbą o złożenie oferty cenowej na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa, przebudowa i uzbrojenie ulic oraz sięgaczy na os. „Warszewo” w Szczecinie” w zakresie ulic: Ogródkowa z sięgaczem nr 1, Jemiołowa (na odcinku od ul. Polnych Kwiatów do ul. Rostockiej) oraz ul. Rodzinna.

 

I. Zakres aktualizacji dokumentacji projektowej obejmuje:

 1. Uzgodnienie lub aktualizacja istniejących warunków technicznych dla budowy infrastruktury np. sieci wod‑kan., sieci energetycznych, teletechnicznych, drogowych itp.
 2. Aktualizacja projektów budowlanych i wykonawczych(zgodnie z pkt. 7 ppkt. 2) w zakresie wynikającym z warunków i wytycznych wydanych przez użytkownika drogi oraz gestorów uzbrojenia podziemnego, w tym usunięcia kolizji.
 3. Aktualizacja przedmiarów robót.
 4. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego.
 5. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dostosowanych do przedmiotu zamówienia.
 6. Wykonanie innych opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji (np. inwentaryzacja stanu istniejącego w tym zieleni, plany wycinek i nasadzeń).
 7. Sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla całego zadania z podziałem na poszczególne branże (format plików xls).
 8. Uzyskanie Protokołu z Narady Koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu (ZUDP).
 9. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do ew. zmiany decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej Nr 11/2010 z dnia 08.11.2010 r. (z późniejszymi zmianami).
 10. Opracowanie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i nadziemną jak również zweryfikowanie lokalizacji, klasy istniejących włazów (studni, studzienek – wod-kan, teletechnicznych, gaz, itd.).
 11. Ewentualna zmiana projektowanego przekroju drogi: odwróconego daszku na rzecz jednostronnego lub daszkowego.

 

II. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

 1. Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, w toku wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę.
 2. Uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłaszanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w toku wykonywania robót budowlanych.
 3. Udział w komisjach, naradach technicznych, Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę.
 4. Udzielanie Wykonawcy Robót wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej.
 5. Udział w odbiorze inwestycji od Wykonawcy Robót do czasu przekazania wykonanych robót Użytkownikom.

 

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do projektowania w specjalności drogowej, sanitarnej oraz elektroenergetycznej bez ograniczeń wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby.

 

III. Dokumentacja przekazana przez Zamawiającego:

Dokumentacja projektowa pn „Przebudowa i uzbrojenie ulic osiedla Warszewo w Szczecinie.”  opracowana w lipcu 2009 r. przez Biuro Projektów PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 22c/3, 71-073 Szczecin,

w zakresie:

 1. Decyzja ZRID nr 11/2010 z dnia 08.11.2010r.
 2. Szkic sytuacyjny – zakres opracowania;
 3. Projekt zagospodarowania terenu;
 4. Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej;
 5. Projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej;
 6. Projekt budowlano-wykonawczy branży elektroenergetycznej

- oświetlenie w zakresie ulic:

a) Cieszyńskiej i Polnych Kwiatów,

b) Czeskiej,

c) Domowej,

d) Jemiołowej,

e) Pilskiej – Domowej,

f) Nowokresowej – sięgacz,

g) Podmokłej

h) Jemiołowej (przebudowa oświetlenia),

- linia napowietrzna 0,4kV w zakresie ulic:

a) Jemiołowej,

b) Podmokłej

- zasilanie pompowni sanitarnych w ulicy:

a) Cieszyńskiej,

b) Podmokłej – sięgacz nr 1,

c) Rodzinnej,

Pliki DWG o nazwie „nowa 21.04.2010- Jemiołowa- linia napowietrzna 0,4kV” oraz „przebudowa ul Jemiołowa oświetlenie ulic” (pliki znajdują się w folderze branża elektryczna – przedmiar, sytuacja).

Plik DWG o nazwie „podział na podetapy” (pliki znajdują się w folderze JEMIOŁOWA I 2012 cz. drogowa).

Plik DWG o nazwie „PLANSZA sanitarna Warszewo” (pliki znajdują się w folderze JEMIOŁOWA I 2012 cz. sanitarna).

Plik DXF o nazwie „SCALONA MAPA MODGiK.354.853.2017_all” (pliki znajdują się w folderze Pomiary geodezyjne – mapa do celów projektowych ulic. Ogródkowej, Jemiołowej, Rodzinnej oraz sięgacza nr 1).

       7.   Projekt stałej organizacji ruchu;

       8.   Projekt czasowej organizacji ruchu;

       9.   STWiOR – Warunki ogólne, roboty drogowe wraz z „Aneksem”, roboty sanitarne, roboty elektryczne, przebudowa oświetlenia ulic Jemiołowej, Podmokłej;

      10.   Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem Etap II i III wykonanym przez Pracownię Architektury Krajobrazu „ Trzy Małe Drzewka” z siedzibą przy ul. M.Konopnickiej 25, 71-151 Szczecinie

      11.   BIOZ;

      12.   Przedmiary robót – roboty drogowe, sanitarne, przebudowa istniejącej lini napowietrznej oświetlenia zew. AL25 na przewód izolowany ASXSN 2x25mm2Szczecin ul. Jemiołowa od słupa istniejącego do proj. Słupa nr 12, przebudowa linii napowietrzenej 0,4kV z 4xAL50 na izolowaną ASXSn 4x70mm2i przyłączy Szczecin ul. Jemiołowa;

      13.   Pomiary geodezyjne ulic Ogródkowej, Jemiołowej, Rodzinnej oraz sięgacza nr 1 – mapa do celów projektowych (z kartą rejestracji wtórnika).

      14.   Opinia geotechniczna

      15.   Ciągi piesze i sięgacz nr 1,

W przypadku, jeżeli w ramach aktualizacji zajdzie konieczność zmiany linii rozgraniczających drogi i spowoduje to konieczność podziału nieruchomości Zamawiający przekaże Projekt podziału nieruchomości. 

  

IV. Termin wykonania zamówienia:

Przewidywany termin przeznaczony na aktualizacje dokumentacji projektowej to 3 miesiące od dnia podpisania umowy do przekazania opracowania projektowego i ewentualnie złożenia wniosku o zmianę Decyzja ZRID nr 11/2010 z dnia 08.11.2010r; na pełnienie nadzoru autorskiego – od dnia przekazania placu budowy dla Wykonawcy do dnia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, lecz nie dłużej niż do 31.12.2018 r.

V. Sposób wyliczenia wynagrodzenia za usługę:

Podana cena ofertowa jest ceną ryczałtową (tj. uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia) i pozostaje niezmienna przez cały okres trwania umowy.

 

VI.   Materiały dostarczone przez Zamawiającego:

Dokumentacja projektowa w załączeniu.

VII.  Warunki dotyczące dostarczonej dokumentacji projektowej:


     1)    Dokumentację projektową i kosztorysową do oceny Komisji Oceny Dokumentacji Projektowej należy przekazać w 1 egzemplarzu, a następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii KODP dostarczyć w wymaganych ilościach egzemplarzy.


     2)    Wymagana ilość egzemplarzy w formie pisemnej:

- Projekt zagospodarowania terenu   - 4 egz.

- Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej   - 5 egz.

- Projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej   - 5 egz.

- Projekt budowlano-wykonawczy branży elektroenergetycznej, w tym również zasilanie pompowni sanitarnych, oświetlenie ulic, przebudowa linii napowietrznej 0,4kV    - 5 egz.

- Projekt stałej organizacji ruchu - 2 egz.

- Projekt czasowej organizacji ruchu  - 2 egz.

- STWiOR   - 3 egz.

- Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem Etap II i III wykonanym przez Pracownię Architektury Krajobrazu „ Trzy Małe Drzewka” z siedzibą przy ul. M.Konopnickiej 25, 71-151 Szczecinie   - 3 egz.

- BIOZ      - 3 egz.

- Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie   - 2 egz.

- TER      - 3 egz.

- Ciągi piesze i sięgacz nr 1        - 5 egz.

    3)   Ewentualny Wniosek o zmianę decyzji ZRID.

    4)   Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej.

    5)   Formaty plików dokumentacji;

- DWG (rysunki i mapy)

- DOC (opisy projektów)

- ATH (przedmiary i kosztorysy)

- PDF (całość)

Pliki nie mogą być zabezpieczone przed kopiowaniem i edycją.

 

VIII.   Złożenie oferty

Ofertę należy złożyć w Wydziale Inwestycji Miejskich przy Pl. Armii Krajowej 1 do dnia 30.06.2017r. w formie pisemnej: w sekretariacie WIM -pok. 149E, na nr faxu 91 455 36 09 lub pocztą email wim@um.szczecin.pl

Osoba do kontaktu: Adam Rutkowski, email: arutkowski@um.szczecin.pl, tel.: 91 42 45 489.

Załącznik: Dokumentacja projektowa (.zip, 669 MB)


Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, z uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie została złożona żadna oferta.


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2017/06/14, odpowiedzialny/a: Iwona Lipczyńska, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2017/12/01 14:26:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2017/12/01 14:26:28 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/08/02 09:23:15 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/06/14 12:37:13 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/06/14 11:31:54 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/06/14 11:29:39 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/06/14 09:15:14 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/06/14 09:04:55 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/06/14 08:59:29 nowa pozycja