Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego w branży elektrycznej dla zadania inwestycyjnego pn.: Osiedle Gumieńce-budowa fragmentu ulicy Polskich Marynarzy”

    Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej.

1. Zakres nadzoru obejmuje:

 1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności elektrycznej zgodnie z zapisami art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2013  poz. 1409 tj.);
 2. Stałą współpracę z Zamawiającym polegającą na informowaniu o wszystkich problemach technicznych i organizacyjnych pojawiających się w trakcie trwania robót oraz o sposobie ich załatwiania;
 3. Wnioskowanie o akceptację Zamawiającego we wszystkich przypadkach związanych z koniecznością zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych, a wynikających z wniosków Wykonawcy;
 4. Bieżące powiadamianie Zamawiającego o wszelkich zaniedbaniach Wykonawcy w realizacji robót oraz o zmianach materiałowych i technologicznych, o które wnioskuje Wykonawca. Każda istotna zmiana powinna uzyskać akceptację Zamawiającego;
 5. Aktywny udział w Radach Budowy i naradach technicznych na wezwanie Zamawiającego, polegający na omówieniu zgodności przebiegu budowy z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz zgłaszaniu i rozwiązywaniu problemów technicznych wymagających decyzji wszystkich uczestników procesu budowlanego;
 6. Opiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego złożonego przez Wykonawcę;
 7. Sprawdzanie i zatwierdzanie protokołów częściowego odbioru robót, przedkładanych przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zakresu i ilości wykonanych robót;
 8. Sporządzanie protokołów konieczności na okoliczność nieprzewidzianych zdarzeń z zakresu branży elektroenergetycznej;
 9. Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych i kosztorysów ofertowych na roboty nieprzewidziane;
 10. Zatwierdzanie materiałów proponowanych przez Wykonawcę do wbudowania wraz z bieżącym egzekwowaniem atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności na użyte materiały;
 11. Informowanie Zamawiającego o przebywających na terenie budowy niezgłoszonych firmach Podwykonawczych;
 12. Udział w odbiorach częściowych i końcowym robót, sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, rozliczenie końcowe umowy na roboty budowlane w branży elektrycznej;
 13. Współpraca z Zespołem Inspektorów Nadzoru Zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby.

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1202) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

2. Wykonawcą robót budowlanych jest firma USŁUGI TRANSPORTOWO BUDOWLANE BERNARD BARANOWSKI z siedzibą Glinna nr 4A, 74-106 Stare Czarnowo.  

3. Podstawa wykonania usługi:

Dokumentacja projektowa pn.: „Budowa ulicy Polskich Marynarzy wraz z niezbędną infrastrukturą...”  opracowana została przez Biuro Projektów DROVIA Bogdan Bloch, 72-006 Mierzyn, ul. Grafitowa 45 lok. 4 w czerwcu 2016 r.

 4. Termin wykonania zamówienia:

Przewidywany termin pełnienia nadzoru – od dnia podpisania umowy do dnia końcowego rozliczenia inwestycji oraz przekazania do eksploatacji. Planowany termin na wykonanie  robót budowlanych wynosi 15 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 21.03.2020r., w tym robót elektrycznych związanych z wykonaniem oświetlenia ulicznego i usunięcia kolizji elektroenergetycznych 2 miesiące. 

 5. Sposób wyliczenia wynagrodzenia za usługę:

 1. Podana cena ofertowa jest ceną ryczałtową (tj. uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia) i pozostaje niezmienna przez cały okres trwania umowy.Cenę oferty należy obliczyć następująco:  stawka za jeden pobyt na budowie x 10 pobytów na budowie.Jako pobyt na budowie należy traktować zapisy zawarte w Środowiskowych Zasadach Wycen Prac Projektowych-2016, Rozdział 1, Podrozdział 1.6. Nadzór autorski i nadzór inwestorski.
 2. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie faktur przejściowych i faktury końcowej, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.
 3. Zmiana daty zakończenia robót budowlanych objętych umową podstawową Wykonawcy nie będzie powodem do zmiany wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru.

 Oferty można składać: w terminie do dnia 28.01.2019r.

 1. pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl,
 2. przesłanie faksem pod numer 91 45 59 609,
 3. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

Osoba do kontaktu: Eugeniusz Graj, email: egraj@um.szczecin.pl, tel.: 91 435 1235 

 

Załączniki:

1. PB i PW oświetlenia ulicznego

2. PB i PW likwidacji kolizji z istn. Infrastrukturą Enea Operator Sp. z o. o.


udostępnił: WIM, wytworzono: 2019/01/21, odpowiedzialny/a: Eugeniusz Graj, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2019/01/21 11:03:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2019/01/21 11:03:33 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2019/01/21 10:59:47 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2019/01/21 09:28:10 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2019/01/21 09:24:21 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2019/01/21 09:23:47 nowa pozycja