Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej nr 37 ul. Rydla 6 w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin – Wydział Informatyki Urzędu Miasta Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NA USŁUGI
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA:
„Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej nr 37 ul. Rydla 6 w Szczecinie.”


Przedmiot zamówienia:
Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej nr 37 ul. Rydla 6 w Szczecinie.
Gmina Miasto Szczecin zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na „Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej nr 37 ul. Rydla 6 w Szczecinie.”

1. Zakres zadania

Zakres zadania został określony w projekcie budowlano wykonawczym „Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej nr 37 ul. Rydla 6 w Szczecinie.”
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
słownictwo główne
45.31.43.00-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
32.41.21.00-5 - Sieć telekomunikacyjna
32.56.20.00-0 - Kable światłowodowe
32.42.00.00-3 – Urządzenia sieciowe

2. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia – 21 grudnia 2016 roku.

3. Warunki wykonania.
Wykonawca powinien dysponować osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej przewodowej bez ograniczeń. Osoba będzie pełnić obowiązki Kierownika budowy.

4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Cena oferty musi być określona na podstawie projektu budowlano wykonawczego oraz załączonego do niego przedmiaru robót który należy traktować jako dokument pomocniczy i musi obejmować

a. koszty uzyskania stosownych dokumentów przewidzianych prawem w zakresie realizacji zamówienia,
b. koszty zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c. koszty opłat lokalnych związanych z zajęciem terenu na czas wykonywania prac,
d. koszty ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym,
e. koszty utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,
f. koszty oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu budowy (odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych),
g. koszty przeprowadzenia prób i sprawdzeń instalacji teletechnicznych,
h. koszty uzyskania zgody na zajęcia dróg i chodników wraz z wykonaniem wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
i. koszty zapewnienia obsługi geodezyjnej budowy oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach,
j. koszty usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych zaplecza itp. po zakończeniu robót,
k. koszty wyrównania i uporządkowania terenu po zakończeniu robót, odtworzenie ewentualnie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących,
l. koszty poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych będzie to niemożliwe lub nieuzasadnione, to koszty przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy,
m. wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia
n. podatek VAT obliczony według obowiązujących przepisów.

5. Warunki płatności
Płatność za wykonanie całości zamówienia zostanie zrealizowana po dokonaniu odbioru całości prac na podstawie wystawionej faktury o 14 dniowym terminie płatności.

6. Kryteria oceny ofert
 

Lp.

Opis kryteriów

Waga (%)

Sposób oceny

1

Cena

95

Cena najniższa

--------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 95%

Cena oferty ocenianej

2

Gwarancja i rękojmia

5

Gwarancja i rękojmia udzielona na 36 miesięcy – 0 pkt

Gwarancja i rękojmia udzielona na 48 miesięcy – 2 pkt

Gwarancja i rękojmia udzielona na 60 miesięcy – 5 pkt


Załączniki:
1. Projekt budowlano wykonawczy wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla projektu „Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej nr 37 ul. Rydla 6 w Szczecinie.”
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektu „Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej nr 37 ul. Rydla 6 w Szczecinie.”
3. Przedmiar dla projektu „Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej nr 37 ul. Rydla 6 w Szczecinie.”

Oferty można składać w terminie do 08.11.2016 roku pocztą elektroniczną na adres rslowin@um.szczecin.pl lub w sekretariacie Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 pokój 235. Oferta musi zawierać cenę netto, cenę brutto oraz okres rękojmi i gwarancji proponowanej przez oferenta.

Osoba do kontaktu Radosław Słowiński, mail: rslowin@um.szczecin.pl, tel. 91 435 11 38.
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Informatyki, wytworzono: 2016/10/25, odpowiedzialny/a: Radosław Słowiński, wprowadził/a: Ewa Rogalińska, dnia: 2016/10/25 14:26:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Rogalińska 2016/10/25 14:26:55 nowa pozycja