Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ciągów pieszych przylegających do trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od przystanku Jaśminowa do pętli Turkusowa o długości ok. 800 m.

Zaproszenie do złożenia oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.

 

                Gmina Miasto Szczecin Wydział Inwestycji Miejskich zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ciągów pieszych przylegających do trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od przystanku Jaśminowa do pętli Turkusowa o długości ok. 800 m.

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
  2. Uzyskanie niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii oraz decyzji.

 

Kod CPV              71 32 0000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

                              

 1. Zakres zamówienia obejmuje:
 2. Sporządzenie mapy do celów projektowychw skali 1:500w wersji cyfrowej (*dwg), w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz wykonanie aktualnej mapy stanu władania i wypisów z rejestru gruntów. Mapa do celów projektowych musi uwzględniać dokumentacje będące w posiadaniu właścicieli i użytkowników infrastruktury podziemnej, a nie znajdujące się w zasobach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie. Przy sporządzaniu mapy do celów projektowych należy stosować standardy techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9  listopada  2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572). Przy sporządzaniu mapy należy stosować się do wytycznych Biura Geodety Miasta – pismo znak: BGM-II.6631.1.2016.MP z dn. 28.01.2016 r. (załącznik nr 1) i Wytycznych Technicznych założenia bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie Miasta Szczecin – pismo znak: BGM-II.6631.1.2016.MP z dn. 25.01.2016 r. (załącznik nr 2).

W ofercie cenowej należy uwzględnić także prace geodezyjne, takie jak np. uzupełnienie, rozszerzenie zakresu wtórnika wynikłe w trakcie wykonywania i uzgadniania dokumentacji projektowej.

 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej następujące opracowania:
  1. Projekt zagospodarowania terenu
  2. Projekt budowlano-wykonawczy w branży elektrycznej
  3. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem - w niezbędnym zakresie
  4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
  6. Przedmiary robót, Tabela Elementów Rozliczeniowych
  7. Kosztorys inwestorski
 2. Uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, sprawdzeń, warunków technicznych, wytycznych projektowania od właścicieli i użytkowników infrastruktury technicznej, decyzji, pozwoleń i zatwierdzeń dokumentacji wymaganych obowiązującymi przepisami umożliwiających uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji oraz ponoszenie kosztów z tego tytułu.
 3. Uwzględnienie w dokumentacji projektowej wytycznych ZDiTM – Pismo znak: IU.0607.12848.2015.GK z dnia 08.10.2015r. (załącznik nr 4) oraz Warunków Technicznych pismo znak: ENEA Oświetlenie/OS/E/AK/1744/2015 z dnia 15.10.2015r.(załącznik nr 5)
  1. Sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych usunięcia kolizji ujawnionych w trakcie projektowania wraz z uzyskaniem warunków technicznych od właścicieli i użytkowników przebudowywanej infrastruktury.
  2. Przygotowanie dokumentów umożliwiających prowadzenie robót budowlanych. 

 

 1. Dokumentację projektową, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, należy wykonać zgodnie z:
 2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389).
 3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
 4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
 5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).
 6. Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
 7. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
 8. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z późn. zm.);
 9. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124).
 10. Innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

 

 1. Projektant w trakcie prac projektowych będzie zobowiązany do dokonywania bieżących ustaleń z Zamawiającym i Użytkownikiem oraz przedstawiania do konsultacji poszczególnych etapów prac projektowych, a także do przedstawiania na żądanie Zamawiającego, informacji na temat aktualnego stanu realizacji przedmiotu umowy.

 

 1. Dokumentację należy wykonać w następujących ilościach egzemplarzy:
  1. Projekt zagospodarowania terenu                                                             - 4 egz.
  2. Projekt budowlano-wykonawczy w branży elektrycznej                  - 4 egz.
  3. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem                          - 4 egz.
  4. Informacja bioz                                                                                                  - 4 egz.
  5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót                           - 4 egz.
  6. Przedmiary robót                                                                                                              - 4 egz.
  7. Tabela Elementów Rozliczeniowych                                                          - 4egz.
  8. Kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów                  - 2 egz.
  9. Dokumentacja w wersji elektronicznej 2 egz. na nośniku CD lub DVD, zawierająca: dokumentację projektowo-kosztorysową w wersji elektronicznej w formacie zapisu: Pliki tekstowe – doc, Pliki graficzne – dwg, dxf, Obrazy – JPG, Pliki kosztorysowe – ath, Mapa do celów projektowych – dwg. Pliki nie mogą mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem i edycją.
 2. Projektant jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej do opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformułowania, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Projektant może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz sformułowań, które mogłyby utrudnić uczciwą konkurencję, Projektant powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia.
 3. Dokumentację należy skoordynować z innymi opracowaniami projektowymi dotyczącymi terenu przedmiotowej inwestycji tj. „Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej” wykonana przez Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Andrzej Dykowski w listopadzie 2015r. (dokumentacja projektowa znajduje się w WIM) – w załączeniu fragment Projektu zagospodarowania (Załącznik nr 6).
 4. Przedłożenie oświadczenia o kompletności dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy oraz oświadczenia, że dokumentacja projektowa została wykonana w sposób zgodny z wymogami ustawy Prawo Budowlane i przepisami prawa.
 5. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do projektowania w specjalności elektroenergetycznej wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby.
 6. Termin wykonania przedmiotu umowy:
  1. Wykonanie dokumentacji projektowej – 4 miesiące od daty zawarcia umowy.
  2. Za datę wykonania dokumentacji projektowej w terminie uznaje się dostarczenie do siedziby Zamawiającego 1 kpl. dokumentacji wraz z oświadczeniem o jej kompletności. 
 7. Projektant będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w przedmiocie umowy do momentu zakończenia rękojmi na roboty budowlane lecz nie dłużej niż do 31.12.2019r. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
 8.  Projektant będzie zobowiązany do wniesienia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
 9. Zamawiający przewiduje następujące zapisy w umowie dot. możliwości wprowadzenia zmian polegających na:
  1. zmianie terminu realizacji umowy;
  2. zmianie wynagrodzenia;
  3. zmianie zakresu przedmiotu umowy.
 10. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowo - kosztorysowej będzie możliwa, jeżeli:
  1. pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Projektant nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji pozwalających ukończyć w terminie przedmiot umowy;
  2. nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu umowy;
  3. wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych
   z przedmiotem umowy.
 11. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w przypadku gdy nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy, wykonania prac dodatkowych, konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem umowy. W tym przypadku Projektant przedłoży wycenę prac projektowych sporządzoną w oparciu o Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych (wydanie aktualne na dzień sporządzenia) uwzględniającą aktualną na dany rok stawką za umowną jednostkę nakładu pracy;
  1. Zmiana zakresu przedmiotu umowy będzie możliwa w następujących przypadkach:
   1. wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem umowy;
   2. konieczność takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Projektanta uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji;
   3. nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.
  2. Sposób sporządzenia oferty.

               Cena ofertowa winna zawierać kwotę netto, podatek VAT, kwotę brutto.

                Podana cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty niezbędne              do realizacji zamówienia.

 1. Termin składania ofert:  03.10.2016r.
 2. Składanie ofert:
  • pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl
  • w sekretariacie Wydziału Inwestycji Miejskich  pok. Nr 149D , Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

 

Załączniki:

 1. Wytyczne Biura Geodety Miasta dotyczące sporządzania map – pismo znak: BGM-II.6631.1.2016.MP z dn. 28.01.2016r.
 2. Warunki Techniczne założenia bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie Miasta Szczecin – pismo znak: BGM-II.6631.1.2016.MP z dn. 25.01.2016r.
 3. Pismo znak: WIM-II.3053-1.195.2015.US z dnia 30.09.2015r.
 4. Pismo ZDiTM znak: IU.0607.12848.2015.GK z dnia 08.10.2015r.
 5. Warunki Techniczne ENEA pismo znak: ENEA Oświetlenie/OS/E/AK/1744/2015 z dnia 15.10.2015r.
 6. Projekt zagospodarowania „Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej” – włączenie do drogi dojazdowej w rejonie Selgrosa.

Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty firmy UNICONTROL.


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2016/09/23, odpowiedzialny/a: Agnieszka Belina, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2016/10/17 08:41:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2016/10/17 08:41:38 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2016/09/23 11:34:49 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2016/09/23 11:33:14 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2016/09/23 08:43:06 nowa pozycja