Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zamówienia na tłumaczenia pisemne i ustne z zakresu języka niemieckiego obejmujące tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski dla projektów: Punkt Kontaktowo- Doradczego dla polskich i niemieckich obywateli, Centrum Usługowo- Doradcze w Euroregionie Pomerania, Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dokonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych z zakresu języka niemieckiego obejmujących tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski.
2. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje tłumaczeń:
a) tłumaczenia pisemne nieuwierzytelnione z języka polskiego
na język obcy tekstów przeznaczonych do publikacji (rozumianej jako wydanie drukiem lub w formie elektronicznej) wraz z weryfikacją językową native speakera.
b) tłumaczenia ustne, w tym konsekutywne oraz symultaniczne, z języka polskiego
na niemiecki oraz z niemieckiego na polski.
3. Tłumaczenia będą dotyczyły następujących dziedzin tematycznych:
a) administracja rządowa i samorządowa,
b) ekonomia i finanse,
c) sport, kultura, oświata,
e) gospodarka, strategia miasta i oferty inwestycyjne,
f) służba zdrowia i opieka społeczna,
h) realizacja programów unijnych i współpracy europejskiej,
i) promocja gospodarcza i turystyczna,
k) prawo, w tym prawo wspólnotowe,
l) wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości,
m) relacje międzykulturowe.
4. Przedmiotem tłumaczeń pisemnych będą między innymi:
a) treści wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich, opisy projektów unijnych,
b) prezentacje, materiały promocyjne, materiały pokonferencyjne,
c) ankiety, broszury, kwestionariusze, raporty,
d) wywiady, artykuły prasowe, w tym przeznaczone do publikacji na stronie internetowej
Urzędu Miasta, itp.,
e) umowy.
5. Przedmiotem tłumaczeń ustnych konsekutywnych będą między innymi:
a) spotkania partnerów projektów unijnych
b) konferencje, seminaria, warsztaty.
6. Przedmiotem tłumaczeń ustnych symultanicznych będą międzynarodowe konferencje, fora, seminaria, warsztaty, debaty, spotkania międzynarodowe, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina Miasto Szczecin.
7. Dla tłumaczeń pisemnych Zamawiający przewiduje następujące terminy wykonywania jednostkowego zamówienia:
1) zwykły (3-6 dni od dnia zlecenia) – maksymalnie do 24 stron rozliczeniowych;
2) pilny (1-2 dni od dnia zlecenia) – maksymalnie do 12 stron rozliczeniowych
z uwzględnieniem ilości stron konkretnego zlecenia oraz stopnia zawiłości tekstu.
8. Terminy tłumaczenia tekstów dłuższych niż ww. podlegać będą każdorazowemu uzgodnieniu.
9. Tłumaczenie pisemne powinno być dostarczone na koszt wykonawcy, na adres wskazany przez zamawiającego w formie pisemnej, elektronicznej lub w inny sposób ustalony przez Zamawiającego. Każdorazowo tłumaczenie takie musi być potwierdzone podpisem tłumacza, umożliwiającym jego identyfikację.
10. Przy tłumaczeniach ustnych tłumacz winien stawić się w miejscu wskazanym przez zamawiającego, na co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem spotkania. Zamawiający jest zobowiązany do zgłoszenia zapotrzebowania na tłumaczenie ustne co najmniej 24 godziny przed terminem tłumaczenia.

11. Wymogi dotyczące tłumaczy:
1) każdy tłumacz powinien spełniać następujące wymagania:
posiadać tytuł magistra filologii obcej bądź kwalifikacje językowe poświadczone dokumentem stwierdzającym znajomość danego języka obcego na poziomie C2 – zgodnie ze skalą biegłości językowej według Rady Europy
2) w odniesieniu do tłumaczy realizujących tłumaczenia pisemne – informacje potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie w tłumaczeniach pisemnych
i przetłumaczenie co najmniej 2000 stron po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych
oraz dokonanie co najmniej 5 tłumaczeń z zakresu przedmiotowego zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia
3) w odniesieniu do tłumaczy realizujących tłumaczenia ustne konsekutywne – informacje potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie w tłumaczeniach ustnych konsekutywnych, tłumaczenie co najmniej 5 spotkań dotyczących zakresu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia
4) w odniesieniu do Tłumaczy realizujących tłumaczenia ustne symultaniczne - informacje potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie w tłumaczeniach ustnych symultanicznych, tłumaczenie co najmniej 3 spotkań dotyczących zakresu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia

Dodatkowe wymagania dotyczące tłumaczy:
a) dobra znajomość tematu, będącego przedmiotem tłumaczenia, wiedza interdyscyplinarna,
b) wysoki poziom umiejętności translatorskich i warsztatowych,
c) znajomość terminologii urzędowej i terminologii autorytatywnej, zasad tłumaczenia transpozycyjnego
d) dyspozycyjność, terminowość, punktualność, staranność w wykonywaniu zadań
e) przestrzeganie tajemnicy państwowej oraz postanowień ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz informacji poufnych, których ujawnienie mogłoby narazić zamawiającego na szkodę.
f) znajomość protokołu dyplomatycznego
g) odporność na stres,
h) umiejętność długotrwałej koncentracji,
i) dobra i wyraźna dykcja,
j) w przypadku tłumaczeń ustnych, Zamawiający wymaga od tłumacza odpowiedniego stroju,
k) wysoka kultura osobista i etyka zawodowa.


II. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OPISU ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.


III. SZACUNKOWA ILOŚĆ TŁUMACZEŃ WCHODZĄCYCH W ZAKRES
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA:
Tłumaczenia pisemne i ustne z zakresu języka niemieckiego obejmujące tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski
a) 150 stron tłumaczeń pisemnych nieuwierzytelnionych, w tym przeznaczonych
do publikacji (1.800 znaków/str. ze spacjami), wykonanych w terminie zwykłym,
b) 12 godzin tłumaczeń ustnych konsekutywnych,
c) 82 godzin tłumaczeń ustnych symultanicznych (41 h tłumaczeń podczas wydarzeń dla 2 tłumaczy).
Podane ilości są ilościami szacunkowymi. Stanowią one średnią ilość tłumaczeń zlecanych przez Zamawiającego w okresie jednego roku. Ilości określone w ramach świadczonych usług mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości konkretnych usług w ramach maksymalnej wartości umowy nie stanowi zmiany umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania wskazanych ilości.

IV. OKRES ŚWIADCZENIA USŁUG:
od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
1. Pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
2. Datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;
3. Czytelny podpis wykonawcy;
4. Formularz kalkulacji cenowej;
5. Oświadczenie o posiadaniu umiejętności i kwalifikacji do wykonywania usług określonych w zapytaniu, w tym odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe, w tym obsługa administracji publicznej oraz spotkań na wysokim szczeblu;
6. Cenę netto oraz brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia;
7. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.

VI. INFORMACJA O WYKLUCZENIU
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin złożenia oferty: do 20 grudnia 2019 r.
2. Ofertę sporządzoną w języku polskim zawierającą pełną nazwę oferenta, adres
lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę przedmiotu zamówienia brutto prosimy przesłać:
- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: aboronczyk@um.szczecin.pl
lub
- faksem na nr: 91 424 5120
3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23 grudnia 2019 r.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

VIII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 100 %

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

X. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela p. Agnieszka Borończyk pod numerem telefonu
91 435 12 67 oraz adresem e-mail: aboronczyk@um.szczecin.pl
 


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Informujemy, że w toku przeprowadzonej procedury do wykonania zamówienia wybrana została firma Lemon Krzysztof Lechowski, ul. Kotlarska 29/1, 50-120 Wrocław.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/12/13, odpowiedzialny/a: Agnieszka Borończyk, wprowadził/a: Agnieszka Borończyk, dnia: 2019/12/23 11:44:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Borończyk 2019/12/23 11:44:58 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2019/12/13 13:12:58 nowa pozycja