Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Aktualizacja dokumentacji projektowej „Przebudowy ulic Żołędziowej i Zakątek na osiedlu Zdroje w Szczecinie” w części dotyczącej „Przebudowy ulicy Zakątek na działkach 58/2 i 67/3 z obr. 4043 na osiedlu Zdroje w Szczecinie”.

     Gmina Miasto Szczecin zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego jak w tytule.

 

1. Zakres dokumentacji:

Przebudowa ulicy Zakątek na działkach drogowych 58/2 i 67/3 z obr. 4043 na osiedlu Zdroje w Szczecinie.

 

2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Wykonania niezbędnej aktualizacji dokumentacji projektowej wykonanej przez  PROJEKTOWANIE, NADZORY, EKSPERTYZY BUDOWLANE Inż. Stanisław Kamiński, 70-795 Szczecin, ul. Zajęcza 14K, w marcu 2010r. w części dotyczącej „Przebudowy ulicy Zakątek na działkach 58/2 i 67/3 z obr. 4043 na osiedlu Zdroje w Szczecinie”.
 2. Aktualizacji dokumentacji projektowej zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i zatwierdzeń dokumentacji wymaganych obowiązującymi przepisami.
 3. Aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie uzyskania aktualnych warunków i uzgodnień właścicieli sieci i użytkowników. Projekt branży sanitarnej odwodnienia ulicy powinien uwzględniać odpływ wód opadowych z całości ulicy Zakątek do kanału deszczowego w ul. Leszczynowej oraz uwzględniać spięcie dwóch wodociągów średnicy 110 mmm zgodnie z warunkami ZWiK (pkt. 5 Ustalenia dodatkowe).
 4. Opracowania aktualnej mapy do celów projektowych uwzględniającej dokumentacje będące w posiadaniu właścicieli i użytkowników infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz dokumentacje znajdujące się w zasobach MODGiK.
 5. Aktualizacji dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Projekty instalacyjne muszą zawierać profile podłużne w koordynacji wysokościowej z niweletą jezdni.
 7. Projektant powinien podczas realizacji zamówienia kierować się zasadą celowości rozwiązania w powiązaniu z optymalizacją kosztów realizacji inwestycji.
 8. Uzyskania zaktualizowaną decyzję nr 4/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 05.06.2012r. w części dotyczącej przebudowy ulicy Zakątek.
 9. Jeżeli z otrzymanych zaktualizowanych warunków technicznych i uzgodnień a także aktualnej mapy do celów projektowych wyniknie konieczność, to należy zaktualizować projekty budowlano-wykonawcze we wskazanych branżach.
 10. Wykonania przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
 11. Ponadto w aktualizowanej dokumentacji należy uwzględnić: WykonanieTabeli Elementów Rozliczeniowych. TER powinien zawierać następujące kolumny: L.p., Pozycja przedmiaru, Numer Specyfikacji Technicznej, Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych, Jednostka rozliczeniowa, Ilość, Cena jednostkowa PLN, Wartość. Wkażdej pozycji TER należy podać, jakie pozycje Przedmiaru robót są ujęte w danej poz. TER.
 12. Dokumentację należy wykonać w następujących ilościach:
 • Projekt budowlano-wykonawczy – 4 egz.
 • Przedmiar robót, Tabela Elementów Rozliczeniowych, Specyfikacje Techniczne – 2 egz.
 • Kosztorys inwestorski składający się z kosztorysów dla wszystkich branż, a także wyceniony TER – 2 egz.
 • Dokumentacja w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 egz. Na każdej płycie muszą się znaleźć pliki z rysunkami: w formacie zapisu o rozszerzeniu pdf - zeskanowana dokumentacja w kolorze wraz z podpisami oraz w formacie zapisu o rozszerzeniu dwg. Opis techniczny należy przygotować, jako plik o rozszerzeniu docx oraz pdf. Przedmiary robót oraz kosztorysy w formacie ath oraz xls.
 • Mapę do celów projektowych należy przekazać Zamawiającemu w formacie dwg opatrzoną podpisem cyfrowym geodety.

      13. Dokumentację projektową należy skoordynować z innymi opracowaniami projektowymi dotyczącymi terenu przedmiotowej inwestycji.

 W ofercie cenowej należy uwzględnić wynagrodzenie brutto za aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Cena całkowita musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zamówieniu oraz koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty prac      projektowych, uzyskiwania uzgodnień, wprowadzania korekt do dokumentacji wynikających z uzgodnień itd.

    Cena musi obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidywane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający posiada następujące dokumenty i opracowania projektowe (w załączeniu):

3.1.Decyzja nr 4/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 05.06.2012r.

3.2.Dokumentacja projektowa pn. „Przebudowaulic: Żołędziowa, Zakątek na osiedlu Zdroje w Szczecinie”  wykonana przez PROJEKTOWANIE, NADZORY, EKSPERTYZY BUDOWLANE Inż. Stanisław Kamiński, 70-795 Szczecin, ul. Zajęcza 14K, w marcu 2010r.:

 • branża drogowa,
 • stała organizacja ruchu,
 • kanalizacja deszczowa,
 • oświetlenie uliczne,
 • telekomunikacja,
 • dokumentacja geotechniczna.

           3.3. Warunki ogólne i techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie znak: TT-410/MA/015674/1

4. Termin na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zmiany decyzji ZRID    – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy (zgodnie z załączonym wzorem umowy).

 

5.  Oferty można składać: do dnia 18.07.2018r.

 1. pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl,
 2. faksem pod numer 91 45 59 609,
 3. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

Osoba do kontaktu: Eugeniusz Graj, email: egraj@um.szczecin.pl, tel.: 91 435 1235

 

 

Dokumentacja projektowa


Załączniki:

udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2018/07/04, odpowiedzialny/a: Eugeniusz Graj, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2018/07/04 09:50:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2018/07/04 09:50:32 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2018/07/04 09:34:09 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2018/07/04 09:24:32 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2018/07/04 09:23:31 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2018/07/04 09:13:24 nowa pozycja