Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przeprowadzenia warsztatu dla polskich nauczycieli oraz wychowawców przedszkolnych języka niemieckiego podczas szkolenia organizowanego w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W związku z organizacją szkolenia pn. „Ola uczy się języka niemieckiego w szkole w Polsce, a jej koleżanka Zosia w Niemczech. W jakim stopniu nauczyciele języka niemieckiego mogą skorzystać z wiedzy na temat uczenia się języka w kontekście naturalnym?” dla polskich nauczycieli oraz wychowawców przedszkolnych języka niemieckiego w Szczecinie zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

 I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin

Projekt „Nauczanie języka sąsiada”

Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” warsztatu dot. efektywnego motywowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do uczestniczenia w zajęciach oraz praktyczne pomysły na zajęcia, dla max. 50 osób w dniu 28.11.2019r. w Szczecinie; godz. wydarzenia: 14:30 – 19:30.

Świadczenie usługi przez Wykonawcę obejmować będzie:

 1. Przeprowadzenie warsztatu na temat efektywnego motywowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do aktywnego uczestnictwa w zajęciach języka obcego oraz praktycznych porad i pomysłów na zajęcia, dla 50 osób.
 2. Wymagania stawiane oferentowi:
  1. wykształcenie wyższe na kierunku psychologicznym, lub/i pedagogicznym lub/i metodyki nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i/lub wczesnoszkolnym,
  2. co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi z nauki języka obcego,
  3. co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów metodycznych z nauczycielami,
  4. udział w projektach o charakterze międzynarodowym.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN  I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1.  Termin wydarzenia: 28.11.2019 r.
 2. Czas trwania wydarzenia: 14:30 – 19:30
 3. Przewidywany czas trwania warsztatu: około 1,5 godziny (może ulec zmianie w zależności od programu)
 4. Miejsce wydarzenia: Szczecin. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 Oferta powinna zawierać:

 1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia na całość zamówienia;
 3. oświadczenie o (nie)prowadzeniu działalności gospodarczej;
 4. informację, czy Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT;
 5. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
 6. datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;
 7. czytelny podpis Wykonawcy.

 V. LICZBA OSÓB

 Przewidywana liczba uczestników wydarzenia: 50 osób.

Konkretna liczba osób (uzależniona od liczby zgłoszeń uczestników) zostanie podana najpóźniej na 2 dni przed planowanym spotkaniem.

 VI. INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

 VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin złożenia oferty: do dnia 20 listopada 2019 r.
 2. pełną nazwę i adres oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto i netto przedmiotu zamówienia i oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.2,
 3. prosimy przesłać:

- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: njs@um.szczecin.pl

- faksem na nr: 91 424 5120

 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

 VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21 listopada 2019r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Szarszewska pod numerem telefonu: 91 42 45 726 oraz adresem e-mail: mszarszew@um.szczecin.pl.


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w toku przeprowadzonej oceny do realizacji zamówienia została wybrana firma / osoba: Pani Magdalena Malinowska


udostępnił: BPM, wytworzono: 2019/11/13, odpowiedzialny/a: Monika Szarszewska, wprowadził/a: Monika Szarszewska, dnia: 2019/11/21 13:00:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Szarszewska 2019/11/21 13:00:03 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2019/11/21 12:23:37 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2019/11/13 14:09:04 nowa pozycja