Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Świadczenie usługi na stanowisku „Ekspert/ka ds. nauczania metodą tandemową” w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

W związku z organizacją internetowych zajęć tandemowych w placówkach edukacyjnych uczestniczących w projekcie oraz potrzebą wdrożenia innowacyjnego transferowalnego na regiony przygraniczne programu do nauki tandemowej „Tandem dla klas” zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin

Projekt „Nauczanie języka sąsiada”

Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na stanowisku „Ekspert/ka ds. nauczania metodą tandemową” w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania” w celu wypracowania innowacyjnego transferowalnego na regiony przygranicza programu do nauczania metodą tandemową.

 1. Świadczenie usługi przez Wykonawcę obejmować będzie przede wszystkim:
  • Opracowanie i wdrożenie przy współpracy z ekspertem po stronie niemieckiej Innowacyjnego transferowalnego na regiony przygranicza programu do nauki tandemowej z praktycznym zastosowaniem.
  • Wypracowanie z ekspertem ze strony niemieckiej i pedagogami/trenerami metod regularnego i standaryzowanego badania poziomu znajomości języka; analiza wyników i wnioski.
  • Nadzór merytoryczny nad treściami edukacyjnymi i programem nauczania, w tym treściami  umieszczanymi na dedykowanej dwujęzycznej platformie edukacyjnej.
  • Doradztwo przy tworzeniu i opracowywaniu koncepcji, treści i charakteru zajęć tandemowych, opracowywanie materiałów wizualnych, hospitacja zajęć, ocena/korekta.
  • Wsparcie merytoryczne i metodyczne.
  • Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych dla trenerów/pedagogów (2x w okresie realizacji projektu).
  • Szczegółowy zakres prac i opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia OPZ stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.
 2. Wymagania stawiane oferentowi:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie j. niemieckiego (minimum 3 lata: w pracy w szkole lub w innej placówce oświatowej lub na uczelni lub pracy na stanowisku doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta);
  3. doświadczenie w opracowywaniu materiałów merytorycznych i dydaktycznych, poradników metodycznych, w tym  materiałów publikowanych na edukacyjnych platformach e-learningowych;
  4. udokumentowana znajomość j. niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się podczas prac zespołu eksperckiego oraz tworzenia publikacji (tj. dyplom ukończenia filologii germańskiej i/lub lingwistyki i/lub certyfikat min. C2 i/lub dyplom ukończenia uczelni wyższej w Niemczech);
  5. znajomość podstawy programowej na wszystkich poziomach edukacyjnych kształcenia j. niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem poziomu szkoły podstawowej;
  6. wykazanie się znajomością podstaw dydaktyki ogólnej, a także dydaktyki szczegółowej z zakresu danego przedmiotu tj. j. niemieckiego od przedszkola do zakończenia edukacji szkolnej (od dziecka 3 –letniego do maturzysty);
  7. wykazanie się dobrą znajomością metody tandemowej;
  8. posiadanie umiejętności pracy w zespole, komunikatywność, otwartość i chęć do dzielenia się doświadczeniami i posiadaną wiedzą z uczestnikami projektu, zespołem projektowym, itp.
  9. podejmowanie inicjatywy samodzielnego działania, kreatywności, twórczego podejścia do zadań, terminowości w realizowaniu przedmiotu zamówienia, odpowiedzialności, rzetelności.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny, jak również do wprowadzenia zmian w treści zapytania ofertowego. 

III. TERMIN  I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2022 roku (ze względu na sytuację epidemiologiczną i wysokie prawdopodobieństwo przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć tandemowych bądź przerwy w ich realizacji z uwagi na możliwe okresy ograniczenia funkcjonowania placówek, możliwe jest przesunięcie realizacji projektu, a tym samym przedmiotu umowy na okres max. do dnia 31.12.2022 roku).
 2. Miejsce wykonania zamówienia: w zależności od siedziby Wykonawcy, miejsca spotkań zespołu ekspertów i planowanych szkoleń dla nauczycieli (2x w okresie realizacji projektu), delegacje służbowe do ekspertów po stronie niemieckiej (min.4x w okresie realizacji projektu – uzależnione od sytuacji epidemicznej),

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia na całość zamówienia;
 3. oświadczenie o (nie)prowadzeniu działalności gospodarczej;
 4. informację, czy Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT;
 5. oświadczenie o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.2;
 6. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
 7. datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;
 8. czytelny podpis Wykonawcy.

V. INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin złożenia oferty: do dnia 08.03.2021 roku.
 2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną i opatrzoną pieczątką firmową (jeżeli dotyczy), zawierającą pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto i netto przedmiotu zamówienia oraz ww. oświadczenia prosimy przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: njs@um.szczecin.pl
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

 VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100% 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 09.03.2021 roku. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Szarszewska pod numerem telefonu: 91 42 45 726 i adresem e-mail: mszarszew@um.szczecin.pl lub Pani Kamila Gębka pod numerem telefonu: 91 480 20 71  i adresem e-mail: kgebka@um.szczecin.pl.


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Informujemy, że w toku przeprowadzonej procedury oceny ofert, do wykonania zamówienia została wybrana osoba: Pani Ksenia Herbst-Buchwald, Komorniki.


udostępnił: BPM, wytworzono: 2021/03/12, odpowiedzialny/a: Monika Szarszewska, wprowadził/a: Monika Szarszewska, dnia: 2021/03/12 08:41:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Szarszewska 2021/03/12 08:41:39 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2021/03/12 08:38:29 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2021/03/09 14:47:18 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2021/03/01 12:22:12 nowa pozycja