Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa, przebudowa i uzbrojenie ulic oraz sięgaczy na os. „Warszewo” w Szczecinie”

Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin zwraca się prośbą o złożenie oferty cenowej na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa, przebudowa i uzbrojenie ulic oraz sięgaczy na os. „Warszewo” w Szczecinie” w zakresie ulic: Ogródkowa z sięgaczem nr 1, Jemiołowa (na odcinku od ul. Polnych Kwiatów do ul. Rostockiej) oraz ul. Rodzinna. 

1. Zakres aktualizacji dokumentacji projektowej obejmuje:


1) Uzgodnienie lub aktualizacja istniejących warunków technicznych dla budowy infrastruktury np. sieci wod kan., sieci energetycznych, teletechnicznych, drogowych itp.
2) Aktualizacja projektów budowlanych i wykonawczych (zgodnie z pkt. 7 ppkt. 2) w zakresie wynikającym z warunków i wytycznych wydanych przez użytkownika drogi oraz gestorów uzbrojenia podziemnego, w tym usunięcia kolizji.
3) Aktualizacja przedmiarów robót.
4) Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego.
5) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dostosowanych do przedmiotu zamówienia.
6) Wykonanie innych opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji (np. inwentaryzacja stanu istniejącego w tym zieleni, plany wycinek i nasadzeń).
7) Sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla całego zadania z podziałem na poszczególne branże (format plików xls).
8) Uzyskanie Protokołu z Narady Koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu (ZUDP).
9) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do ew. zmiany decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej Nr 11/2010 z dnia 08.11.2010 r. (z późniejszymi zmianami).
10) Opracowanie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i nadziemną jak również zweryfikowanie lokalizacji, klasy istniejących włazów (studni, studzienek – wod-kan, teletechnicznych, gaz, itd.).
11) Ewentualna zmiana projektowanego przekroju drogi: odwróconego daszku na rzecz jednostronnego lub daszkowego.

2. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:


1) Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, w toku wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę.
2) Uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłaszanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w toku wykonywania robót budowlanych.
3) Udział w komisjach, naradach technicznych, Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę.
4) Udzielanie Wykonawcy Robót wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej.
5) Udział w odbiorze inwestycji od Wykonawcy Robót do czasu przekazania wykonanych robót Użytkownikom.

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do projektowania w specjalności drogowej, sanitarnej oraz elektroenergetycznej bez ograniczeń wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby.

3. Dokumentacja przekazana przez Zamawiającego:


Dokumentacja projektowa pn „Przebudowa i uzbrojenie ulic osiedla Warszewo w Szczecinie.” opracowana w lipcu 2009 r. przez Biuro Projektów PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 22c/3, 71-073 Szczecin.
w zakresie:
1) Decyzja ZRID nr 11/2010 z dnia 08.11.2010r. 
2) Szkic sytuacyjny – zakres opracowania;
3) Projekt zagospodarowania terenu;
4) Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej;
5) Projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej;
6) Projekt budowlano-wykonawczy branży elektroenergetycznej 
- oświetlenie w zakresie ulic:
a) Cieszyńskiej i Polnych Kwiatów, 
b) Czeskiej, 
c) Domowej,
d) Jemiołowej, 
e) Pilskiej – Domowej, 
f) Nowokresowej – sięgacz, 
g) Podmokłej 
h) Jemiołowej (przebudowa oświetlenia), 
- linia napowietrzna 0,4kV w zakresie ulic:
a) Jemiołowej,
b) Podmokłej
- zasilanie pompowni sanitarnych w ulicy:
a) Cieszyńskiej,
b) Podmokłej – sięgacz nr 1,
c) Rodzinnej,
Pliki DWG o nazwie „nowa 21.04.2010- Jemiołowa- linia napowietrzna 0,4kV” oraz „przebudowa ul Jemiołowa oświetlenie ulic” (pliki znajdują się w folderze branża elektryczna – przedmiar, sytuacja).
Plik DWG o nazwie „podział na podetapy” (pliki znajdują się w folderze JEMIOŁOWA I 2012 cz. drogowa).
Plik DWG o nazwie „PLANSZA sanitarna Warszewo” (pliki znajdują się w folderze JEMIOŁOWA I 2012 cz. sanitarna).
Plik DXF o nazwie „SCALONA MAPA MODGiK.354.853.2017_all” (pliki znajdują się w folderze Pomiary geodezyjne – mapa do celów projektowych ulic. Ogródkowej, Jemiołowej, Rodzinnej oraz sięgacza nr 1).
7) Projekt stałej organizacji ruchu;
8) Projekt czasowej organizacji ruchu;
9) STWiOR – Warunki ogólne, roboty drogowe wraz z „Aneksem”, roboty sanitarne, roboty elektryczne, przebudowa oświetlenia ulic Jemiołowej, Podmokłej;
10) Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem Etap II i III wykonanym przez Pracownię Architektury Krajobrazu „ Trzy Małe Drzewka” z siedzibą przy ul. M.Konopnickiej 25, 71-151 Szczecinie
11) BIOZ;
12) Przedmiary robót – roboty drogowe, sanitarne, przebudowa istniejącej lini napowietrznej oświetlenia zew. AL25 na przewód izolowany ASXSN 2x25mm2 Szczecin ul. Jemiołowa od słupa istniejącego do proj. Słupa nr 12, przebudowa linii napowietrzenej 0,4kV z 4xAL50 na izolowaną ASXSn 4x70mm2 i przyłączy Szczecin ul. Jemiołowa;
13) Pomiary geodezyjne ulic Ogródkowej, Jemiołowej, Rodzinnej oraz sięgacza nr 1 – mapa do celów projektowych (karta rejestracji wtórnika z dnia 04.05.2017r).
14) Opinia geotechniczna
15) Ciągi piesze i sięgacz nr 1,
W przypadku, jeżeli w ramach aktualizacji zajdzie konieczność zmiany linii rozgraniczających drogi i spowoduje to konieczność podziału nieruchomości Zamawiający przekaże Projekt podziału nieruchomości. 

4. Termin wykonania zamówienia:


Przewidywany termin przeznaczony na aktualizacje dokumentacji projektowej to 3 miesiące od dnia podpisania umowy do przekazania opracowania projektowego i ewentualnie złożenia wniosku o zmianę Decyzja ZRID nr 11/2010 z dnia 08.11.2010r; na pełnienie nadzoru autorskiego – od dnia przekazania placu budowy dla Wykonawcy do dnia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, lecz nie dłużej niż do 31.12.2018 r.


5. Sposób wyliczenia wynagrodzenia za usługę:


Podana cena ofertowa jest ceną ryczałtową (tj. uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia) i pozostaje niezmienna przez cały okres trwania umowy.

6. Materiały dostarczone przez Zamawiającego:


W załączniku


7. Warunki dotyczące dostarczonej dokumentacji projektowej:


1) Dokumentację projektową i kosztorysową do oceny Komisji Oceny Dokumentacji Projektowej należy przekazać w 1 egzemplarzu, a następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii KODP dostarczyć w wymaganych ilościach egzemplarzy.
2) Wymagana ilość egzemplarzy w formie pisemnej:
- projekt zagospodarowania terenu - 4 egz.
- Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej - 5 egz.
- Projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej - 5 egz.
- Projekt budowlano-wykonawczy branży elektroenergetycznej, w tym również zasilanie pompowni sanitarnych, oświetlenie ulic, przebudowa linii napowietrznej 0,4kV - 5 egz.
- Projekt stałej organizacji ruchu - 2 egz.
- Projekt czasowej organizacji ruchu - 2 egz.
- STWiOR - 3 egz.
- Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem Etap II i III wykonanym przez Pracownię Architektury Krajobrazu „ Trzy Małe Drzewka” z siedzibą przy ul. M.Konopnickiej 25, 71-151 Szczecinie - 3 egz.
- BIOZ - 3 egz.
- Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie - 2 egz.
- TER - 3 egz.
- Ciągi piesze i sięgacz nr 1 - 5 egz.
3) Ewentualny Wniosek o zmianę decyzji ZRID.
4) Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej.
5) Formaty plików dokumentacji;
- DWG (rysunki i mapy)
- DOC (opisy projektów)
- ATH (przedmiary i kosztorysy)
- PDF (całość)
Pliki nie mogą być zabezpieczone przed kopiowaniem i edycją.

8. Ofertę należy złożyć w Wydziale Inwestycji Miejskich przy Pl. Armii Krajowej 1 do dnia 21.07.2017r. w formie pisemnej: w sekretariacie WIM -pok. 149E, na nr fax –u 91 455 36 09 lub pocztą e mail wim@um.szczecin.pl
Osoba do kontaktu: Adam Rutkowski, email: arutkowski@um.szczecin.pl, tel.: 91 42 45 489.
 

Załącznik: Dokumentacja projektowa


Informacja o wyborze:


Zamówienie w niniejszym postępowaniu nie zostanie udzielone, ze względu na przekroczenie wartości złożonej oferty w stosunku do szacowanej wartości zamówienia.


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2017/07/18, odpowiedzialny/a: Agnieszka Belina, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2017/12/01 14:28:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2017/12/01 14:28:06 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/07/18 11:24:27 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/07/18 11:09:47 nowa pozycja