Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin: za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz sporządzenie, odrębnie za każdy okres, pisemnego sprawozdania z badania

ZAPROSZENIE

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin

PL. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA,
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 euro
NA USŁUGI PN:

„Przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin:

-za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

-za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

oraz sporządzenie, odrębnie za każdy okres, pisemnego sprawozdania z badania”

 

 

ROZDZIAŁ I.           FORMA OFERTY.

1.       Na ofertę składają się: wypełniony formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z Rozdziałem III Zaproszenia.

2.       Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami Zaproszenia.

3.       Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, czytelnie, w języku polskim.

4.       Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę.

5.       Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

6.       Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

7.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.       Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.       Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Gmina Miasto Szczecin  pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin pok. nr 118, oferta na

Przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin:

-za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

-za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

oraz sporządzenie, odrębnie za każdy okres, pisemnego sprawozdania z badania.

10.   Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 9, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.

11.   Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

12.   Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

13.   Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia, jest niższa od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.).

 

ROZDZIAŁ II.         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. Usługa realizowana będzie na podstawie umowy, zawartej z wybranym Wykonawcą. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

 

ROZDZIAŁ III.        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA ICH SPEŁNIANIA; PODSTAWY WYKLUCZENIA; WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY.

1.       O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do którychotwarto likwidację lub w stosunku do których ogłoszono upadłość.

2.       O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)      posiadają uprawnienie do wykonywania usługi badania ustawowego sprawozdań finansowych, tzn. są wpisani do rejestru biegłych rewidentów i prowadzą działalność w jednej z form określonych w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019r. poz. 1421 z późn. zm.);

2)      posiadają obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, o którym jest mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. 2017r. poz. 2074), ważne co najmniej do 31 grudnia 2019r.;

3)      zatrudniają co najmniej dwóch biegłych rewidentów;

4)      w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - należycie wykonali badanie co najmniej trzech sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych, o których jest mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.);

5)      zamówienie zostanie zrealizowane przez osobę (co najmniej jedną):

a)         posiadającą wpis do rejestru biegłych rewidentów,

b)        posiadającą doświadczenie w przeprowadzeniu badania co najmniej trzech sprawozdań finansowych podmiotów będących jednostkami sektora finansów publicznych, o których jest mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.),

c)         spełniającą ustawowo określone warunki do sporządzenia sprawozdania z badania ustawowego.

3.       Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

1)      Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

Ww. formularz należy złożyć w oryginale.

2)      Oświadczenie Wykonawcydot. wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania ustawowego sprawozdań finansowych (z podaniem numeru i daty wpisu) prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3)      Kserokopię opłaconej polisy obowiązkowegoubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej potwierdzającej spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 poświadczoną za zgodność z oryginałem.

4)      Oświadczenie o kontynuacji ciągłości ubezpieczenia:

-  za rok  2019,

-  za rok  2020 - ważne co najmniej do 31 lipca 2020r.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5)      Oświadczenie Wykonawcy dot. ilości zatrudnionych biegłych rewidentów;

określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5 (z podaniem w szczególnościnumeru i daty wpisu do rejestru biegłych rewidentów).

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6)      Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do sporządzenia sprawozdania z badania ustawowego.

Wykaz zbadanych  sprawozdańprzez wyznaczonego do badania biegłego rewidenta,o którym mowa w pkt 2 ppkt 4, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do Zaproszenia.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7)      Wskazanie metod i terminu badania sprawozdania finansowego, w tymwstępny harmonogram prac, określający metody i terminy prac związanych z badaniem oraz udziałem w inwentaryzacji, w tym przewidywany czas pracy bezpośrednio w Urzędzie Miasta Szczecin i wskazanych jednostkach.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8)      Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9)      Odpowiednie pełnomocnictwo – jeżeli uprawnienie składania oświadczeń woli lub wiedzy w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo musi zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

5.       Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język.

1)      W przypadku składania kopii oświadczenia lub dokumentów,poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie oświadczeń i dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

2)      Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem i jest poprzedzone dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

3)      Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4)      Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw, dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 3 ppkt 2-9, pełnomocnictwa, dokumenty lub oświadczenia te będą wadliwe, niekompletne, zawierać będą błędy lub budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5)      Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty, a także oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

6)      Niezależnie od zapisów Zaproszenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oświadczeń i dokumentów wtedy, gdy złożone kopie są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

6.       W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

1)        Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę.

2)        Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.Dokument pełnomocnictwa powinien zostać dołączony do oferty. Z pełnomocnikiem Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję w trakcie postępowania, ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3)        Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

7.       Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

ROZDZIAŁ IV.        KRYTERIA OCENY OFERT. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.

1.       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1)        Cena - waga 70%

Sposób przyznania punktów w kryterium  „Cena”:

 

Cena najniższa

__________________  x 100pkt x znaczenie kryterium 70%

Cena oferty ocenianej

Maksymalnie w przedmiotowym kryterium Wykonawca może otrzymać 70 pkt.

2)        Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji sprawozdania

Sposób przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji sprawozdania”:

Za spełnienie warunku udziału w postępowaniu na poziomie podstawowym zgodnie z Rozdziałem III pkt 2 ppkt 5 lit b (co najmniej trzech badań sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych) - Wykonawca otrzyma 0 pkt. Za każde dodatkowe badanie sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych wykonane przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia ponad poziom wymagalny - Zamawiający przyzna 5 pkt.

Maksymalnie w przedmiotowym kryterium Wykonawca może otrzymać 30 pkt.

2.       Ocenie w poszczególnych kryteriach oceny ofert zostaną poddane oferty nie odrzucone. Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i uzyska największą ilość punktów.

3.       Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie niniejszego Zaproszenia oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do Zaproszenia). Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zaproszenia) powinien podać łączną cenę ryczałtową brutto oraz ceny z tytułu badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020.

4.       Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

5.       Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

6.       Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.       Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy jeżeli zawiera rażącą niską cenę, w szczególności, gdy jest niższa od szacunkowej wartości zamówienia o więcej niż 30%.

8.       Poza innymi sytuacjami wskazanymi w Zaproszeniu, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w sytuacji, gdy:

1)      jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia;

2)      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3)      zawiera błędy w obliczeniu ceny;

4)      jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

5)      zostanie złożona przez Wykonawcę podlegającemu wykluczeniu z udziału w postępowaniu;

6)      Wykonawca w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z Zaproszeniem, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty.

9.       Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

1)      nie złożono żadnej oferty lub złożone zostały jedynie oferty podlegające odrzuceniu;

2)      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

3)      w przypadku, o którym mowa w pkt 11 niniejszego Rozdziału, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

4)      wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

5)      postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.   Poza przypadkami, o których mowa w pkt 9 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny i ponoszenia skutków finansowo-prawnych. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy oraz roszczenia odszkodowawcze.

11.   Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

12.   Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13.   Spośród ofert dodatkowych za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

14.   W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie oferty dodatkowej, Zamawiający uzna, iż Wykonawca podtrzymuje cenę zaoferowaną w ofercie pierwotnie złożonej.

15.   Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku lub unieważnieniu postępowania mailem lub faksem lub listownie.

16.   Zamawiający może poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki   rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, jak również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

ROZDZIAŁ V.         TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1.       Ofertę należy złożyć do 21 października 2019r. do godz. 12.00w Urzędzie Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój nr 118 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Szczecin (decyduje data wpływu). Ofertyzłożone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

2.       Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

3.       Adres do składania zapytań dotyczących zaproszenia do składania ofert:

jjewiarz@um.szczecin.pl

4.       Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5.       Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6.       Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.

7.       Zamawiający umieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania, w miejscu publikacji Zaproszenia.

 

ROZDZIAŁ VI.        TERMIN REALIZACJI UMOWY.

Termin przedłożenia sprawozdania z ustawowego badania sprawozdania finansowego: 

a)      za rok 2019 -do 20 maja 2020 roku,

b)      za rok 2020 -do 20 maja 2021 roku.

 

ROZDZIAŁ VII.      ZAWARCIE UMOWY.

1.    Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do Zaproszenia.

2.    Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

 

ROZDZIAŁ VIII.  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE RODO.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz sprostowanie opublikowane w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej RODO) informujemy, że:

1)      Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin –Urząd Miasta Szczecinz siedzibą w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1.

2)      Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Szczecin – Urzędzie Miasta Szczecin  Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70- 456 Szczecin, telefon: 91 424 5702, e-mail: iod@um.szczecin.pl.

Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących niniejszegopostępowania.

3)      Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy; podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz obowiązek stosowania sformalizowanych zasad udzielania zamówień w Gminie Miasto Szczecin wynikających z Zarządzenia nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28.07.2016r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin (ze zm).

4)      Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca postępowania w oparciuo:przepisy prawa oraz umowy powierzenia przetwarzania danych, a także inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: podmioty świadczące pomoc prawną, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmiotyprowadzącedziałalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)- jeżeli dotyczy.

5)      Dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:

-      do czasu zakończenia niniejszego postępowania,

-      przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania,

-      do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji postępowania- w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji,

6)      Wodniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany ani profilowane, stosownie do art. 22 RODO.

7)      Osoba fizyczna, której dane dotyczą posiada:prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

8)      Osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

9)      Dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie odnośnych danych osobowych: dane kontaktowe, stosowne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania określonych czynności.

10)   Źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą może być: Wykonawca oraz źródła publicznie dostępne takie jak CEIDG, KRS.

11)   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (wynikającym z ustawy kodeks cywilny),niepodanie danych uniemożliwi procedowanie złożonej oferty.

12)   Zamawiający nie planuje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2019/09/19, odpowiedzialny/a: Żaneta Konczalska, wprowadził/a: Żaneta Konczalska, dnia: 2019/09/19 14:04:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Żaneta Konczalska 2019/09/19 14:04:26 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2019/09/19 13:59:34 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2019/09/19 13:57:14 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2019/09/19 13:39:21 nowa pozycja