Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przygotowanie i przeprowadzenie polsko-niemieckiego spotkania eksperckiego w formie warsztatu

Przeprowadzenia spotkania eksperckiego w formie warsztatowej poświęconego międzykulturowej komunikacji na szczeblu instytucjonalnym, organizowanego przez Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Szczecin
Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli
Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkania eksperckiego w formie warsztatowej poświęconego międzykulturowej komunikacji na szczeblu instytucjonalnym, organizowanego przez Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli, w dniu 24.10.2018 r. w godz. 9.00 – 15.00, dla grupy ok. 50 osób. Planowany czas trwania spotkania to 6 h z przerwami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Spotkanie eksperckie na temat „Komunikacja międzykulturowa w kontaktach instytucjonalnych” z przedstawieniem następujących kwestii: 
-specyfika i wyzwania komunikacji międzykulturowej na szczeblu instytucjonalnym, 
-poszerzanie kompetencji międzykulturowej w kontaktach instytucjonalnych.
2. Spotkanie jest dedykowane pracownikom i przedstawicielom instytucji z Polski i Niemiec, którzy w ramach swojej działalności maja coraz częstszy kontakt z zagranicznym partnerem, wśród reprezentowanych instytucji przewidziane są tak instytucje państwowe i regionalne, jak i instytucje kultury, organizacje samorządowe, pozarządowe i inne.
3. Celem spotkania jest wzrost komunikacyjnych i interkulturowych kompetencji pracowników reprezentowanych podmiotów; wymiana doświadczeń, networking, dyskusje z ekspertem.

4. Wymagania stawiane oferentowi:
- wykształcenie wyższe,
- ekspert w dziedzinie kompetencji międzykulturowych,
- doświadczenie i działalność w regionie transgranicznym,
- doświadczenie w prowadzeniu seminariów/ szkoleń z zakresu kompetencji międzykulturowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN i MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: 24.10.2018 r.
2. Czas trwania seminarium: 9:00 – 15:00
3. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Jagiellońska 20-21

IV. LICZBA OSÓB
Przewidywana liczba uczestników seminarium wynosi ok. 50 osób.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:
1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia;
3. oświadczenie o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.3;
4. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
5. datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;
6. czytelny podpis Wykonawcy.

INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.


VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin złożenia oferty: do dnia 17 wrzesnia 2018 r.
2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną i opatrzoną pieczątką firmową, zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto i netto przedmiotu zamówienia oraz ww. oświadczenia prosimy przesłać:
- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kontakt@um.szczecin.pl
- faksem na nr: 91 424 5120
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 100%


VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18 września 2018 r., a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Monika Żukowska pod numerem telefonu 91 424 51 78 oraz Agnieszka Borończyk pod numerem telefonu 91 435 12 67 oraz adresem e-mail: mzukowska@um.szczecin.pl , aboronczyk@um.szczecin.pl  lub kontakt@um.szczecin.plZałączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonał wyboru oferty: Dr. Erik Malchow, Grabbeallee 46, 13156 Berlin, Niemcy
 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2018/09/10, odpowiedzialny/a: Agnieszka Borończyk, wprowadził/a: Agnieszka Borończyk, dnia: 2018/09/18 13:13:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Borończyk 2018/09/18 13:13:20 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2018/09/11 10:37:05 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2018/09/11 10:33:31 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2018/09/11 10:29:20 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2018/09/11 10:24:10 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2018/09/11 10:22:21 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2018/09/11 10:21:52 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2018/09/10 10:51:51 nowa pozycja