Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Usługa polegająca na moderacji III Polsko-Niemieckiego Forum Edukacyjnego organizowanego w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

W związku z organizacją III Polsko-Niemieckiego Forum Edukacyjnego w Szczecinie zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

I.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin

Projekt „Nauczanie języka sąsiada…”

Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest moderacja wydarzenia pn. III Polsko-Niemieckie Forum Edukacyjne w tematyce „Język sąsiada - Nachbarsprache” organizowanego w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” dla maks. 150 osób w dniu 26.10.2019r. w godz. 09:00 – 17:30.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przygotowanie i świadczenie usługi moderacji Forum Edukacyjnego, obejmującego wystąpienia przedstawiciela miasta, prezentacje placówek przedszkolnych i wystąpień zewn. grup dziecięcych, wykłady, dyskusje oraz część stanowiącą giełdę kontaktów (zgodnie z programem wydarzenia). Przewidywana ilość uczestników: max 150 osób. 
 2. Do zadań moderatora należeć będzie witanie gości, zapowiadanie wystąpień i ich podsumowanie, moderowanie dyskusji podczas otwartych pytań oraz sprawowanie kontroli nad przebiegiem giełdy kontaktów oraz realizacji forum zgodnie z jego głównym wątkiem i założonymi ramami czasowymi.
 3. Celem III Forum Edukacyjnego jest przedstawienie wyników współpracy polsko-niemieckiej w nauczaniu języka obcego oraz przybliżenie zastosowanych metod nauczania na przykładzie best practise, wykłady na temat komunikacji międzykulturowej i metod glottodydaktycznych oraz giełda kontaktów, podczas której, nauczyciele i wychowawcy przedszkolni będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów oraz konsultacji z innymi pedagogami również z Niemiec, a także zdobycie wiedzy na temat instytucji funkcjonujących w obszarze edukacji na terenie Niemiec i poznania ich profilu działalności. Forum umożliwi wymianę wiedzy, doświadczeń oraz konsultacje indywidualne z ekspertami.
 4. Forum Edukacyjne jest dedykowane dla nauczycieli i wychowawców przedszkolnych języka obcego, przedstawicieli instytucji oświatowych działających również na terenie Euroregionu Pomerania.
 5. Wymagania stawiane oferentowi:
  1. wykształcenie wyższe;
  2. ekspert z zakresu moderacji imprez i wydarzeń;
  3. co najmniej 3 lata doświadczenia w moderacji / prowadzeniu konferencji, szkoleń i wydarzeń.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN  I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wydarzenia: 26.10.2019r.
 2. Czas trwania wydarzenia: 09:00 – 17:30
 3. Miejsce wydarzenia: Szczecin

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia na całość zamówienia;
 3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
 4. datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;
 5. czytelny podpis Wykonawcy;
 6. oświadczenie o posiadaniu sprzętu oraz personelu niezbędnych do realizacji zamówienia.

 V. LICZBA OSÓB

Przewidywana liczba uczestników wydarzenia: 150 osób.

Konkretna liczba osób (uzależniona od liczby zgłoszeń uczestników) zostanie podana najpóźniej na 2 dni przed planowanym spotkaniem.

 VI. INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej  lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym, Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

 VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin złożenia oferty: do dnia 11 października 2019r.
 2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną, zawierającą pełną nazwę i adres oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto przedmiotu zamówienia i oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym wraz    z oświadczeniem o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.5,
 3. prosimy przesłać:

            -  za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: njs@um.szczecin.pl

            - faksem na nr: 91 424 5120

 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

 VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 14 października 2019r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Szarszewskapod numerem telefonu 91 42 45 726 oraz adresem e-mail: mszarszew@um.szczecin.pl.


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w toku przeprowadzonej oceny ofert do wykonania zamówienia został wybrany Pan Dariusz Baranik.


udostępnił: BPM, wytworzono: 2019/10/04, odpowiedzialny/a: Monika Szarszewska, wprowadził/a: Monika Szarszewska, dnia: 2019/10/14 08:23:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Szarszewska 2019/10/14 08:23:15 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2019/10/04 11:23:54 nowa pozycja