Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu wprowadzającego w czasie spotkania eksperckiego pn. "Giełda Kontaktów i Doradztwa” organizowanego przez Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Szczecin
Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli
Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie wykładu wprowadzającego w czasie spotkania eksperckiego pn. „Giełda Kontaktów i Doradztwa” organizowanej przez Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli w Szczecinie, w dniu 24.10.2019r. Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera poszczególne elementy spotkania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu wprowadzającego w czasie spotkania eksperckiego pn. Giełda Kontaktów i Doradztwa, w ramach której proponuje spotkania z licznymi ekspertami ds. administracyjnych, związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym oraz emerytalno-rentowym, prawnych, gospodarczych i zawodowych- w szczególności związanych z poszukiwaniem pracy oraz specyfiką lokalnego rynku pracy, a także ze specjalistami w kwestiach międzykulturowych, edukacyjnych i innych. Przewidywana ilość gości: ok. 50 osób.
2. Do zadań prelegenta należeć będzie wygłoszenie wykładu wprowadzającego dotyczącego relacji polsko- niemieckich (w ujęciu ogólnokrajowym, jednak przede wszystkim na polsko-niemieckim pograniczu), obserwowanych przemian społecznych i kulturowych, rozwoju współpracy oraz wyzwań, które stawia przed nami wspólna transgraniczna rzeczywistość.
3. Giełda Kontaktów i Doradztwa skierowana jest zarówno do mieszkańców i pracowników transgranicznych, jak również do przedstawicieli instytucji i organizacji aktywnych na polsko-niemieckim pograniczu. Spotkania z ekspertami mają na celu wspieranie i rozwijanie integracji społecznej w naszym regionie, tworzenie sieci współpracy między urzędami w Polsce i w Niemczech, jak również poprawę efektywności działania i dostępności urzędów i instytucji po obu stronach granicy.
4. Pośród uczestników znajdą się przedstawiciele niemieckich oraz polskich instytucji specjalizujących się w danym zakresie. Spotkanie dedykowane jest wszystkim zainteresowanym: obywatelom, urzędnikom, współpracownikom różnych instytucji, punktów doradczych, organizacji pozarządowych i innych. Wśród słuchaczy obecni będą mieszkańcy i pracownicy transgranicznego regionu, jak również przedstawiciele instytucji państwowych i pozarządowych, a także jednostek kulturalnych.
5. Wymagania stawiane oferentowi:
- wykształcenie wyższe; co najmniej tytuł doktorski
- ekspert z zakresu kompetencji międzykulturowych, w szczególności pogranicza polsko-niemieckiego w zakresie przemian społecznych, kulturowych i politycznych oraz społeczeństwa obywatelskiego
- co najmniej 4 lata doświadczenia w pracy nauczyciela akademickiego;
- co najmniej 6 publikacji naukowych (w tym co najmniej trzy zagraniczne) poświęcone tematyce nawiązującej do zagadnień z zakresu planowanego wykładu (relacje polsko-niemieckie, przemiany społeczne i kulturowe w Europie i na polsko-niemieckim pograniczu, społeczeństwo obywatelskie w kontekście przemian społecznych w Europie i na pograniczu, pamięć historyczna i kultura pamięci w kontekście rozwoju kompetencji międzykulturowych).
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: 24.10.2019 r.
2. Czas trwania spotkania eksperckiego: 10:00 – 15:30 (z możliwością przesunięcia po uprzednim uzgodnieniu)
3. Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera szczegółowe przedziały czasowe, w których planowane są kolejne części spotkania.

IV. LICZBA OSÓB
Przewidywana liczba uczestników spotkania eksperckiego wynosi ok. 50 osób.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:
1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia;
3. oświadczenie o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.5;
4. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
5. datę sporządzenia oferty;
6. czytelny podpis Wykonawcy.

INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin złożenia oferty: do dnia 10.10.2019 r.
2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną i zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto i netto przedmiotu zamówienia oraz ww. oświadczenia prosimy przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: aboronczyk@um.szczecin.pl; kontakt@um.szczecin.pl
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 100%

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11.10.2019 r., a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udzieli Monika Żukowska pod numerem telefonu 91 424 51 78 i 91 435 11 35 oraz adresem e-mail: mzukowska@um.szczecin.pl lub kontakt@um.szczecin.pl .
 


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Informujemy, że w toku przeprowadzonej procedury do wykonania zamówienia wybrany został Pan Prof. dr Jorg Hackmann


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/10/03, odpowiedzialny/a: Agnieszka Borończyk, wprowadził/a: Agnieszka Borończyk, dnia: 2019/10/11 11:13:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Borończyk 2019/10/11 11:13:22 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2019/10/11 11:13:05 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2019/10/11 11:12:35 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2019/10/03 12:40:52 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2019/10/03 12:37:45 nowa pozycja