Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykonanie robót polegających na budowie ciągu pieszego w rejonie skrzyżowania ul. Ks. Warcisława I z ul. Łuczniczą w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin Wydział Inwestycji Miejskich zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro
na wykonanie robót polegających na budowie ciągu pieszego w rejonie skrzyżowania ul. Ks. Warcisława I z ul. Łuczniczą w Szczecinie.


Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. Kod CPV: 45 00 00 00 -7 Roboty budowlane.

1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:


a) rozbiórkę istniejącego obrzeża i krawężnika;
b) budowę chodnika i schodów terenowych;
c) montaż balustrady w fundamencie betonowym wzdłuż schodów terenowych;
d) uporządkowanie, wyprofilowanie, zahumusowanie i obsianie trawą przyległego terenu.

2. Podstawą techniczną zamówienia jest:


1) dokumentacja projektowa pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej ciagu pieszego w rejonie skrzyżowania ul. Ks. Warcisława I z ul. Łuczniczą pn. „Budowa chodnika wraz ze schodami terenowymi, na działkach ewid. nr : 7/17, 7/18, 7/50 obręb 3029 , przy ul. Warcisława w Szczecinie”, opracowana w marcu 2017r. przez firmę „DROVIA” Bogdan Bloch , 72-006 Mierzyn, ul. Grafitowa 45 lok.4 , zawierająca następujące opracowania:
- Projekt budowlano-wykonawczy,
- Przedmiar robót,
- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- Opinię geotechniczną.
2) Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 24.04.2017r.

3. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty przekazania placu budowy.


4. Przy realizacji zamówienia obowiązywać będą warunki dotyczące wykonawstwa, wynagrodzenia, płatności, rękojmi określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zaproszenia.

5. Sposób sporządzenia oferty:


Należy sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie dokumentacji projektowej i wizji w terenie.
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
W ofercie należy podać: cenę netto, podatek VAT i cenę brutto oraz termin wykonania zamówienia.

6. Termin składania ofert: do dnia 18.07. 2017r.


Składanie ofert :
- pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl
- w sekretariacie Wydz. Inwestycji Miejskich pok. 149D , Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

 

 

 

 

Załączniki:
1. Projekt Budowlano-wykonawczy -wersja elektroniczna
2. Przedmiar Robót - wersja elektroniczna
3. STYWiOR – wersja elektroniczna
4. Opinia geotechniczna - wersja elektroniczna
5. Wzór umowy
6. Zgłoszenie robót z dnia 24.04.2017r
 


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „WITEX 2” Marek Maciołek.


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2017/07/07, odpowiedzialny/a: Agnieszka Belina, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2017/12/01 14:49:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2017/12/01 14:49:08 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/07/07 13:09:11 nowa pozycja