Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Świadczenia usługi cateringowej, tj. przygotowanie oraz podanie posiłku w formie bufetu kawowego i poczęstunku dla uczestników szkolenia organizowanego w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej, tj. przygotowanie oraz podanie posiłku w formie bufetu kawowego i poczęstunku dla uczestników szkolenia organizowanego w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin

Plac Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe, tj. przygotowanie oraz podanie posiłku
w formie bufetu kawowego i poczęstunku dla uczestników szkolenia organizowanego dla polskich nauczycieli języka niemieckiego oraz wychowawców przedszkolnych w Szczecinie.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Bufet kawowy w trybie ciągłym od godz. 14:30

 • Kawa parzona - bez ograniczeń; cukier (biały, brązowy), mleczko
 • Herbata; (różne rodzaje) - bez ograniczeń, cukier (biały, brązowy), cytryna w plasterkach
 • Kruche ciasteczka (80g na osobę)

Poczęstunek, ok. godz. 16:30

 • Zupa krem dowolna wegetariańska (300 ml na osobę)
 • Kanapki bankietowe z pieczywa pszennego i razowego (2 sztuki na osobę):

- dwa rodzaje z uwzględnieniem wersji wegetariańskiej;

 • Bagietki bankietowe ( 2 sztuki na osobę):

- dwa rodzaje z uwzględnieniem wersji wegetariańskiej;

Bufet słodki, ok. godz. 18:00

 • Ciasto 1 (po 1 porcji na osobę);
 • Ciasto 2 (po 1 porcji na osobę).

Napoje zimne:

soki: 2 rodzaje soków 100% (łącznie co najmniej 300 ml na osobę)

Woda gazowana i niegazowana w butelkach (po 0,5 l na osobę)

USŁUGI DODATKOWE:

 • usługi cateringowej wraz z obsługą (min 2 osoby);
 • dowozu posiłków na miejsce w Szczecinie wskazane przez zamawiającego;
 • stołów bufetowych z nakryciami w ilości niezbędnej do realizacji usługi;
 • białych obrusów materiałowych z prostym skirtingiem do położenia na stole bufetowym i aranżację stołu;
 • stolików koktajlowych min 1 stół dla 5 osób, przykryty obrusem lub pokrowcem;
 • podgrzewaczy i zaparzaczy cateringowych oraz wszelkiego sprzętu gastronomicznego i technicznego potrzebnego do realizacji usługi;
 • zastawy szklanej porcelanowej (szklanki, filiżanki, talerzyki) i metalowe sztućce;
 • serwetek papierowych;
 • estetycznego wyglądu stołów oraz zapewnienie niezwłocznego zbierania brudnych naczyń w trakcie trwania wydarzenia;
 • posprzątania części cateringowej (wywóz śmieci po stronie Zamawiającego) oraz przywrócenie stanu zastanego;
 • odpowiedniej temperatury serwowanych dań;
 • odpowiedniej temperatury serwowanych napojów;
 • wysokiej jakości świadczonej usługi;
 • świeżych i wysokiej jakości produktów spożywczych.;
 • jednolitego, schludnego, czystego i eleganckiego ubioru obsługi kelnerskiej. 
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 III. TERMIN  I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonania zamówienia: 09.10.2018 r.
 2. Czas trwania szkolenia: 14:30 – 19:30
 3. Miejsce wykonania zamówienia: MOSRiR, Sala SDS, I piętro, ul. Wąska 16, 71-415 Szczecin

IV. LICZBA OSÓB

Przewidywana liczba uczestników szkolenia wynosi ok. 50 osób.

Konkretna liczba osób (uzależniona od liczby zgłoszeń uczestników) zostanie podana najpóźniej
na 2 dni przed planowanym wydarzeniem.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 2. cenę netto  oraz brutto przedmiotu zamówienia przypadającą na jednego uczestnika;
 3. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia dla przewidywanej liczby uczestników – 50 osób;
 4. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
 5. datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;
 6. czytelny podpis Wykonawcy.

VI. INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr  1 do zapytania ofertowego.

 VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin złożenia oferty: do dnia 03 października2018 r.
 2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną i opatrzoną pieczątką firmową, zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto
  i netto przedmiotu zamówienia przypadającą na 1 uczestnika oraz na przypadającą
  dla przewidywanej liczby uczestników (50 osób) i ww. oświadczenie prosimy przesłać:

- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: elipinska@um.szczecin.pl

- faksem na nr: 91 424 51 20

 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

VIII. KRYTERIA OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 04 października 2018 r., a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewelina Lipińska pod numerem telefonu: 91 424 56 86 oraz adresem e-mail: elipinska@um.szczecin.pl.


Załączniki:

Informacja o wyborze:


W toku przeprowadzonej procedury, w ramach której kryterium oceny ofert przy wyborze Wykonawcy była cena (100%), Zamawiający zdecydował o powierzeniu wykonania zamówienia Panu Arturowi Modlibowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą GAMA Artur A. Modlibowski z siedzibą w Szczecinie.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2018/09/26, odpowiedzialny/a: Monika Szarszewska, wprowadził/a: Monika Szarszewska, dnia: 2018/10/04 11:29:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Szarszewska 2018/10/04 11:29:04 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2018/09/26 14:59:14 nowa pozycja