Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli i wychowawców przedszkolnych języka niemieckiego oraz języka polskiego jako języka obcego organizowanego w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR (Innowacyjne podejście).

W związku z organizacją szkolenia dla nauczycieli i wychowawców przedszkolnych języka niemieckiego oraz języka polskiego jako języka obcego w Szczecinie zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

 I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin

Plac Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” Szkoleniaw tematyce „Jak innowacyjnie nauczać języka sąsiada – INNOWACYJNE PODEJŚCIE do nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych” dla dwóch grup po maks. 50 osób w dniu 24.11.2018r. w godz. 10.00 - 15.00.

Świadczenie usługi przez Wykonawcę obejmować będzie:

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w tematyce „Jak innowacyjnie nauczać języka sąsiada – innowacyjne podejście do nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych”  dla dwóch grup po maks. 50 osób.
 2. Wymagania stawiane oferentowi:

wykształcenie wyższe na kierunku filologia germańska lub filologia obca, i/lub wykształcenie na kierunku edukacja przedszkolna, i/lub na kierunku glottodydaktyka, i/lub metodyka nauczania języków obcych, i/lub pokrewne, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,  dotychczasowy udział w projektach międzynarodowych i/lub doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli j. obcych.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN  I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wydarzenia: 24.11.2018 r.

2. Czas trwania: 10.00 – 15.00.

3. Miejsce wydarzenia: Szczecin.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia na całość zamówienia;
 3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
 4. datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;
 5. czytelny podpis Wykonawcy.

 V. LICZBA OSÓB

 Przewidywana liczba uczestników wydarzenia: 2 x 50 osób.

Konkretna liczba osób (uzależniona od liczby zgłoszeń uczestników) zostanie podana najpóźniej na 2 dni przed planowanym spotkaniem.

 INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

 VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin złożenia oferty: do dnia 05 listopada 2018 r.
 2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną, zawierającą pełną nazwę i adres oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia i oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.2,
 3. prosimy przesłać:

- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: elipinska@um.szczecin.pl

- faksem na nr: 91 424 5120

 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 6 listopada 2018 r., a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewelina Lipińska pod numerem telefonu: 91 424 56 86 oraz adresem e-mail: elipinska@um.szczecin.pl.


Załączniki:

Informacja o wyborze:


 W toku przeprowadzonej procedury do wykonania zamówienia została wybrana firma: Akademia Nauki Dorota Trynks, Mierzyn.
 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2018/10/29, odpowiedzialny/a: Monika Szarszewska, wprowadził/a: Monika Szarszewska, dnia: 2018/11/06 09:02:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Szarszewska 2018/11/06 09:02:19 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2018/11/06 09:01:04 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2018/10/29 08:37:37 nowa pozycja