Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Świadczenie usługi cateringowej tj. przygotowanie oraz podanie posiłku w formie bufetu kawowego i lunchu dla uczestników podczas seminarium organizowanego w dniu 19.11.2019 r. organizowanego przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V A” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – Program Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna”.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin

Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie

Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe tj. przygotowanie oraz podanie posiłku w formie bufetu kawowego i zimnego dla uczestników podczas seminarium pt. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością – dostępne możliwości i korzyści dla przedsiębiorców,  organizowanego przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie, we wtorek, 19.11.2019. Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera poszczególne elementy seminarium oraz zaplanowane przedziały czasowe.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Bufet kawowy w trybie ciągłym:

 • Kawa z zaparzacza (nierozpuszczalna) - bez ograniczeń; cukier (biały, brązowy), mleczko
 • Herbata; (różne rodzaje) - bez ograniczeń, cukier (biały, brązowy), cytryna w plasterkach
 • Kruche ciasteczka (80g na osobę)

 Napoje zimne w trakcie całego wydarzenia:

 • soki: 2 rodzaje soków 100% (łącznie co najmniej 200 ml na osobę)
 • Woda gazowana i niegazowana w szklanych butelkach (po 0,5 l na osobę)

Bufet słodki, ok. godz. 11:40

 • Ciasto 1 (po 1 porcji na osobę, 80 g);
 • Ciasto 2 (po 1 porcji na osobę, 80 g).

 

Lunch w formie bufetu szwedzkiego, ok. godz. 13:20

a) Zupa krem dowolna wegetariańska (min. 300 ml na osobę)

b) Kanapki bankietowe z pieczywa pszennego i razowego (2 sztuki na osobę, min. 80 g/osobę):

- dwa rodzaje z uwzględnieniem wersji wegetariańskiej;

c) Bagietki bankietowe ( 2 sztuki na osobę, min. 2 x 70 g):

- dwa rodzaje z uwzględnieniem wersji wegetariańskiej;

d) Inne zimne przystawki 3 rodzaje (po 2 sztuki na każdego uczestnika - z uwzględnieniem wersji wegetariańskiej, min. 2 x 70 g);

e) Sałatka wegetariańska 2 rodzaje (100 g na osobę – podane w dużych misach).

 

USŁUGI DODATKOWE:

 Do zadań Wykonawcy należeć będzie zapewnienie:

 • usługi cateringowej wraz z obsługą (min 2 osoby);
 • dowozu posiłków na miejsce w Szczecinie wskazane przez zamawiającego;
  stołów bufetowych z nakryciami w ilości niezbędnej do realizacji usługi;
 • białych obrusów materiałowych z prostym skirtingiem do położenia na stole bufetowym
  i aranżację stołu;
 • stolików koktajlowych min 1 stół dla 5 osób, przykryty obrusem lub pokrowcem;
  podgrzewaczy i zaparzaczy cateringowych oraz wszelkiego sprzętu gastronomicznego
  i technicznego potrzebnego do realizacji usługi;
 • zastawy szklanej porcelanowej (szklanki, filiżanki, talerzyki) i metalowe sztućce;
 • serwetek papierowych;
 • estetycznego wyglądu stołów oraz zapewnienie niezwłocznego zbierania brudnych naczyń
  w trakcie trwania wydarzenia;
 • posprzątania części cateringowej (wywóz śmieci po stronie Zamawiającego) oraz przywrócenie stanu zastanego;
 • odpowiedniej temperatury serwowanych dań;
 • odpowiedniej temperatury serwowanych napojów;
 • wysokiej jakości świadczonej usługi;
 • świeżych i wysokiej jakości produktów spożywczych.;
 • jednolitego, schludnego, czystego i eleganckiego ubioru obsługi kelnerskiej.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonania zamówienia: 19.11.2019 r.
 2. Miejsce wykonania zamówienia: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul Jagiellońska 20-21, Szczecin.
 3. Przedział czasowy:  godz. 09.00 – 15.00
 4. Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera szczegółowe przedziały czasowe, w których planowane są kolejne części seminarium.

 IV. LICZBA OSÓB

Przewidywana liczba uczestników forum wynosi ok. 50 osób.

Konkretna liczba osób (uzależniona od liczby zgłoszeń uczestników) zostanie podana najpóźniej
2 dni planowanym spotkaniem.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 Oferta powinna zawierać:

 1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia przypadającą na jednego uczestnika;
 3. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia dla przewidywanej liczby uczestników – 50 osób
 4. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
 5. datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;
 6. czytelny podpis Wykonawcy.

INFORMACJA O WYKLUCZENIU

 W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (zał. 2).

 VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin złożenia oferty: do dnia 14.11.2019.
 2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną i zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto i netto przedmiotu zamówienia oraz ww. oświadczenia prosimy przesłać:

- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: cud.szczecin@um.szczecin.pl

- faksem na nr: 91 424 51 20

 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 VII. OCENA OFERT

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

 VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15.11.2019, a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 IX. DODATKOWE INFORMACJE

 Dodatkowych informacji udzielają Anna Szlesińska i Małgorzata Przytocka pod numerami telefonu 91 424 52 31 i 91 424 50 93 oraz adresami e-mail: aszlesin@um.szczecin.pl, mprzytocka@um.szczecin.pllub cud.szczecin@um.szczecin.pl.


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Informujemy, że w toku przeprowadzonej procedury do wykonania zamówienia została wybrana firma PRO-WNĘK Przemysław Wnęk.


udostępnił: BPM, wytworzono: 2019/11/07, odpowiedzialny/a: Anna Szlesińska, Małgorzata Przytocka, wprowadził/a: Monika Szarszewska, dnia: 2019/11/15 13:01:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Szarszewska 2019/11/15 13:01:12 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2019/11/07 14:45:37 nowa pozycja