Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Geolog Powiatowy

Geolog Powiatowy: Halina Bednarek, tel. 91424 5629, e-mail: hbednar@um.szczecin.pl
Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr), pokój: 0002/1, w lewym skrzydle budynku UM, od ul. Felczaka.

W zakresie wykonywania zadań należących do powiatowej administracji geologicznej wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze:

 1. Udzielanie i cofanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na obszarze nie przekraczającym powierzchni 2 ha oraz wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3 z wyjątkiem takiej działalności wykonywanej w granicach obszarów morskich.(art.22pgig)
 2. Wydawanie decyzji przeniesienia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych za zgodą przedsiębiorcy na rzecz podmiotu spełniającego wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności. (art. 36 pgig)
 3. Stwierdzanie wygaśnięcia koncesji (art.38 ust.2, art. 156, 161 pgig).
 4. Nadzór i kontrola w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu wydanych koncesji (art. 158pgig).
 5. Ustalanie opłaty dodatkowej, w przypadku wykonywania działalności z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji albo w zatwierdzonym albo w podlegającym zgłoszeniu projekcie robót geologicznych. (art. 139 ust. 2, art. 161pgig)
 6. Przyjmowanie zgłoszeń projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi przewidzianych przepisami prawa geologicznego i górniczego  (art. 85 ust. 2 pgig).
 7. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych (art. 80 ust. 1, art. 161 ust. 2 pgig).
 8. Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne (art. 93, art. 161 ust. 2 pgig).
 9. Nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych (art. 158pgig)..
 10. Wydawanie nakazu  w drodze decyzji podmiotom które uzyskały koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo decyzje o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych – wykonania za wynagrodzeniem dodatkowych czynności, w szczególności robót, badań, pomiarów lub pobrania dodatkowych próbek (art. 83 pgig).
 11. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych (art. 81 ust. 1 pkt.1 pgig).
 12. Gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych oraz prowadzenie archiwum geologicznego (art. 156 pgig + § 2 ,3 Rozp. w spr. gromadzenia i udostępnienia inf. geolog. ).
 13. Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach (art. 110a POŚ)
 14. Opiniowanie udzielenia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin podstawowych określonych przepisami prawa geologicznego i górniczego.(art. 23 ust.2 pgig Prezydent - Wójt)
 15. Dokonywanie uzgodnień przy wydawaniu koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych i innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa geologicznego i górniczego. .(art. 23 ust.2 Prezydent - Wójt)
 16. Opiniowanie planów ruchu zakładu górniczego.(Prezydent – Wójt art. 108 ust. 6b)
 17. Ochrona zasobów i jakości wód podziemnych przed skutkami działań inwestycyjnych, w tym opiniowanie lokalizacji obiektów mogących mieć negatywny wpływ na wody podziemne w zakresie geologii. (Opiniowanie decyzji celu publicznego? art. 11 i art.53 uopizp )
udostępnił: Geolog Powiatowy, wytworzono: 2006/06/21, odpowiedzialny/a: Halina Bednarek, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/06/16 11:47:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/06/16 11:47:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/02/25 15:07:11 modyfikacja wartości
Karolina Muszyńska 2012/04/17 08:25:52 modyfikacja wartości
Karolina Muszyńska 2007/10/17 08:18:25 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/21 12:08:44 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/21 12:08:23 nowa pozycja