Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczeń bufetu szkolnego


Działając na podstawie § 4 pkt. 2 Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: XII/344/07 z dn. 30 lipca 2007 r., XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r.), Zarządzenia Nr 32/2020 Dyrektora szkoły w sprawie powołania stałej komisji przetargowej z dnia 04.06.2020 r.

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie al. Wojska Polskiego 115, 70-483 Szczecin ogłasza przetarg na wynajem pomieszczeń bufetu znajdujących się w budynku przy al. Wojska Polskiego 115.

I. Przedmiot przetargu.

1. Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 37,57 m2 składających się z bufetu o powierzchni 23,81 m2, magazynu o powierzchni 10,76 m2 i WC o powierzchni 3 m2 z przeznaczeniem do prowadzenia bufetu szkolnego dla uczniów, rodziców lub opiekunów uczniów i pracowników szkoły w zakresie sprzedaży napojów zimnych i gorących oraz artykułów spożywczych w opakowaniach jednorazowych.

2. Pomieszczenia znajdują się na poziomie -01 budynku i są wyposażone w meble oraz urządzenia gastronomiczne, których wykaz zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.

II. Warunki przetargu.

1. Asortyment oferowany do sprzedaży powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2016 r. poz. 1154). Wynajmujący zastrzega sobie prawo do ingerencji w asortyment oferowany do sprzedaży.

2. Bufet będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 19:00 oraz w uzgodnione soboty w godzinach od 9:00 do 12:00 z wyłączeniem dni wolnych od nauki.

3. Najemca zapewni klientom możliwość płatności bezgotówkowej.

4. Najemca jest zobowiązany do utrzymania czystości w wynajmowanych pomieszczeniach.

5. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, p.poż, sanitarno-epidemiologicznych i innych przepisów dotyczących tego typu działalności.

III. Okres i cena najmu.

1. Cena wywoławcza czynszu wraz z opłatami eksploatacyjnymi wynosi 300 zł netto miesięcznie. Do ceny netto będzie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług w wysokości 23%. W cenę czynszu wliczone są: energia elektryczna, zimna i ciepła woda, ogrzewanie, wywóz odpadów i podatek od nieruchomości.

2. Planowanym okresem trwania Umowy najmu jest rok szkolny, umowa będzie obowiązywać od dnia podpisania do 21 czerwca 2024 r.

3. Płatność za najem odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej przez wynajmującego na początku miesiąca za miesiąc poprzedni, w terminie 14 dni od daty wystawienia przelewem na rachunek bankowy szkoły.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty

1. Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail psm@miasto.sczczecin.pl lub w formie papierowej w Sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 800-15:00. Oferta w wersji elektronicznej powinna mieć w tytule: „Przetarg – bufet”, oferta w wersji papierowej powinna być w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – bufet”.

Termin składania ofert upływa w dniu 21.08.2023 r. o godz. 15:00.

2. Na ofertę składają się:

- oferta cenowa sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

- Oświadczenie złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,

- aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 7 dni),

- aktualny wydruk ze strony Bazy Internetowej REGON wraz z prowadzoną działalnością wg PKD (nie starszy niż 7 dni),

3. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta.

4. Oferty niezgodne z ogłoszeniem o przetargu, niekompletne lub złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane,.

V. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy.

1. Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez Dyrektora szkoły.

2. Kryteria wyboru oferty :

- wysokość miesięcznej stawki czynszu,

- doświadczenie zawodowe w branży gastronomicznej, tj. prowadzenie działalności gastronomicznej (np. restauracja, bar, bufet itp.) w okresie ostatnich trzech lat,

- jakość i wartości odżywcze zaproponowanego asortymentu spożywczego.

3. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

4. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły oraz zamieszczenie na stronie internetowej.

5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie o wyniku przetargu i zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji o przygotowaniu umowy do podpisu.

6. Jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.

7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

VI. Wyjaśnienia i informacje

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Gospodarczy p. Eliza Filipiak tel. 91 423 26 55.

2. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie
z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 115

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na najem pomieszczeń bufetu szkolnego, przeprowadzonego na podstawie § 4 pkt. 2 Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.: XII/344/07 z dn. 30 lipca 2007 r., XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r).

Liczba ofert dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 1
Liczba ofert niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: brak.

Wybrana została oferta firmy DIETA CARE Agnieszka Zielińska, 72-006 Mierzyn ul. Rolnicza 11A.
 

Dyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie
dr hab. Anna Tarnowska

Szczecin, dnia 22.08.2023 r.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2023/07/20
udostępnił: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego, wytworzono: 2023/07/20, odpowiedzialny/a: Marlena Soseńska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/08/29 13:16:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/08/29 13:16:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/08/29 13:15:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/08/08 14:14:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/07/20 12:37:39 nowa pozycja