Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na bufet


OGŁOSZENIE

o przetargu na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na bufet w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie Szczecin ul. Ku Słońcu 27/30

Działając na podstawie §4 ust.1 Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006r Nr 108, poz.2078, z 2007 r. Nr 95 poz. 1677, z 2009r Nr 4 poz.154, z 2010r Nr 10 poz. 188, z 2012 r. poz.1535, z 2015r. poz. 1447) Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem do prowadzenia ograniczonej działalności gastronomicznej – bufetu szkolnego, małej gastronomii dla uczniów i pracowników szkoły.

 1. Przedmiotem przetargu jest najem pomieszczeń użytkowych wyposażonych w oświetlenie, ogrzewanie, CO, bieżącą wodę oraz sieć elektryczną, zlokalizowanych w budynku Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 27-30 z przeznaczeniem do prowadzenia ograniczonej działalności gastronomicznej - bufetu szkolnego, małej gastronomii dla uczniów i pracowników szkoły.
 2. Łączna powierzchnia użytkowa bufetu wynosi pomieszczeń o łącznej powierzchni 36,12 m2 (w tym: 20,01 m2 - bufet, 13,63 m2 – magazynek, 2,48 m2 – toaleta)
 3. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił opłatę za zużycie energii, gazu, ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków zgodnie ze wskazaniem liczników, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wynajmującego w terminie 14 dni od ich wystawienia.
 4. Po wynajęciu od Szkoły w/w pomieszczenia Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia bufetu na następujących zasadach:
 5. Codzienne otwieranie bufetu co najmniej w godz. od 8:00 do 16.00, z wyłączeniem dni wolnych od nauki.
 6. Utrzymanie czystości i porządku na terenie bufetu i zaplecza oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie, zgodnie z standardami i wymogami odpowiednich służb.
 7. Sprzedaży wyrobów małej gastronomii z użyciem naczyń jednorazowego użytku zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi dla tego typu działalności.
 8. Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., sanitarno-epidemiologicznych.
 9. Konsultowanie z dyrektorem szkoły oferowanego asortymentu. Asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów i powinien obejmować „zdrową żywność”.
 10. Oferowany asortyment powinien obejmować m.in. soki naturalne owocowe i warzywne, wodę mineralną, jogurty, batony i ciastka zbożowe, czekoladę pełnowartościową 70%, owoce sezonowe, drożdżówki, urozmaicone kanapki, sałatki wykonane ze świeżych produktów i gorące napoje typu: barszcz, kawa, herbata, gorące przekąski, pierogi oraz zapiekanki wykonane ze świeżych produktów.
 11. W asortymencie mogą się również znaleźć artykuły szkolne np. zeszyty, długopisy, ołówki, linijki, itp.

Warunki przetargu:

 1. Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej na adres szkola@zsl.szczecin.pl . Dopuszcza się również złożenie ofert w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30.
 2. Termin składania ofert – do dnia 20.05.2019 r. (poniedziałek) do godziny 12:00,
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2019 r. o godz. 09:00
 4. Informacji dotyczących potrzeb i możliwości funkcjonalnych udziela Pani Adriana Budzyńska kierownik gospodarczy w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 27‑30 w godzinach 8.30 ‑ 13.30; tel. 91-48-48-056 wew. 400; e-mail: ada@zsl.szczecin.pl .
 5. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 6. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej niemającej negatywnego wpływu na działanie szkoły.
 7. Do oferty winno zostać załączone:
 8. wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1),
 9. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS,
 10. decyzje o nadaniu nr NIP i REGON,
 11. oświadczenie Najemcy, że posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia działalności określonej ofertą, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 12. Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę tj. Osobę reprezentującą podmiot składający ofertę.
 13. Kryterium wyboru oferenta jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni. Cenę minimalną za 1 m2 powierzchni lokalu ustala się w wysokości 10 zł netto/miesięcznie.

Do kwoty tej doliczony zostanie 23% podatku VAT. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni podlega corocznej waloryzacji na dzień 1 lutego każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

 1. Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 5 dni od dnia otwarcia ofert na stronie internetowej www.zsl.szczecin.pl .
 2. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie, co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
 3. Oferta niezgodna z ogłoszeniem o przetargu, regulaminem przeprowadzania procedury przetargowej albo przepisami prawa a także złożona po terminie określonym w pkt.2 podlega odrzuceniu.
 4. Podmiot, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
 5. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r.
 6. Właścicielem lokalu jest Gmina Miasto Szczecin.

UWAGI DODATKOWE

 1. Bufet przejmuje się w istniejącym stanie technicznym bez prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, spoczywa na najemcy.
 2. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.
 3. Złożenie swojej oferty w przetargu jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy najmu.
 4. Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę.

Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert – modyfikacji treści materiałów przetargowych.

Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie
mgr inż. Bartosz Stolarczuk


Załączniki:


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2019/04/16
udostępnił: Zespół Szkół Łączności, wytworzono: 2019/04/16, odpowiedzialny/a: Bartosz Stolarczuk, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/04/16 08:54:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/04/16 08:54:31 nowa pozycja