Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie - w podziale na części.


Ogłoszenie nr 645680-N-2018 z dnia 2018-11-08 r.
 

Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie: Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32131113100000, ul. Wszystkich Świętych  66 , 71-457   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 431 58 91, , e-mail sekretariat@cod.szczecin.pl, , faks 91 431 58 91 wew. 21.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.centrumopieki.szczecin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Tak Inny sposób: Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej Adres: Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin, pok. nr 01
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
7


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy: CZĘŚĆ I - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, CZĘŚĆ II - NABIAŁ, CZĘŚĆ III- WARZYWA I OWOCE, CZĘŚĆ IV- MIĘSO, CZĘŚĆ V- RYBY, CZĘŚĆ VI- ARTYKUŁY MROŻONE, CZĘŚĆ VII- PIECZYWO, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wielkość dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określają załączniki nr 1A-1G SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 03210000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15300000-1
15400000-2
15500000-3
15310000-4
03220000-9
15111100-0
15112000-6
15113000-3
15131130-5
15220000-6
15331100-8
15810000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, tj.: Opis produktów/rozwiązań równo-ważnych zawierający w szczególności: nazwę producenta, pojemność/gramaturę i skład produktu, je-żeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie, zgodnie z pkt 6 i 17 Rozdziału XV Siwz
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)Formularz oferty, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2)Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1 siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3)Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz). Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 4)Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane);W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5)Formularz kalkulacji cenowej według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1A – 1G do siwz, w zależności od tego, na którą część/które części wykonawca składa swoją ofertę. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. 6) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie 20,00
termin wymiany wadliwego produktu 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie na warunkach i w okolicznościach, o którcy mowa w art. 144 ustawy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany świadczenia Wykonawcy na świadczenie tej samej lub lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia produkt z przyczyn niezależnych do Wykonawcy nie będzie dostępny na rynku (zakończenie produkcji lub brak produktu o tych parametrach na rynku). Zmiana ta nie będzie powodować zmiany wynagrodzenia wykonawcy. 3.Zamawiający zastrzega sobie zgodnie z § 5 ust. 2 umowy możliwość zamówienia mniejszej ilości poszczególnych produktów, nie mniej jednak niż 70% i z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Okoliczność, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1)W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;2)Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem II. Wykonawcy zagraniczni. 1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) zamiast dokumentów: 1)o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi od-setkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy: Część I- Artykuły Spożywcze, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wielkość dostaw dla Zamawiającego, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określa załącznik nr 1A do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1, 15300000-1, 15400000-2, 03210000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wysokośc kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie 20,00
termin wymiany wadliwego produktu 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: NABIAŁ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy: Część II- NABIAŁ, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wielkość dostaw dla Zamawiającego, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określa załącznik nr 1B do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3, 15500000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wysokośc kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie 20,00
termin wymiany wadliwego produktu 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: WARZYWA I OWOCE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy: Część III- WARZYWA I OWOCE , zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wielkość dostaw dla Zamawiającego, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określa załącznik nr 1C do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3, 03210000-6, 03220000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wysokośc kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie 20,00
termin wymiany wadliwego produktu 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: MIĘSO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy: Część IV- MIĘSO, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wielkość dostaw dla Zamawiającego, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określa załącznik nr 1D do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15111100-0, 15112000-6, 15113000-3, 15131130-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wysokośc kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie 20,00
termin wymiany wadliwego produktu 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: RYBY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy: Część V- RYBY, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wielkość dostaw dla Zamawiającego, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określa załącznik nr 1E do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15220000-6, 15220000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wysokośc kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie 20,00
termin wymiany wadliwego produktu 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: ARTYKUŁY MROŻONE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy: Część VI- ARTYKUŁY MROŻONE, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wielkość dostaw dla Zamawiającego, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określa załącznik nr 1F do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331100-8, 15331100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wysokośc kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie 20,00
termin wymiany wadliwego produktu 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: PIECZYWO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy: Część VII- PIECZYWO, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wielkość dostaw dla Zamawiającego, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określa załącznik nr 1G do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331100-8, 15331100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wysokośc kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie 20,00
termin wymiany wadliwego produktu 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 


 


SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 1A - artykuły spożywcze

Załącznik 1B - nabiał

Załacznik 1C - warzywa i owoce

Załącznik 1D - mięso

Załącznik 1E - ryby

Załącznik 1F - artykuły mrożone

Załącznik 1G - pieczywo

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy

Załącznik nr 3 - wzór umowy


Informacja z otwarcia ofert:

Szczecin 16.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert:

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu pn: „Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie - w podziale na części”.

  • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część I: 149.201,97 złotych brutto;

Część II: 162.259,10 złotych brutto;

Część III: 101.866,95 złotych brutto;

Część IV: 144.604,60 złotych brutto;

Część V: 14.331,00 złotych brutto;

Część VI: 11.469,50 złotych brutto;

Część VII: 37.338,80 złotych brutto;

2.     Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, wysokości kary umownej za opóźnienie w dostawie danej partii artykułów oraz terminu wymiany wadliwego produktu:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Część

Cena

(brutto)

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie danej partii artykułów spożywczych

Termin wymiany wadliwego produktu

1.

Hurtownia Wielobranżowa ROJAN

Spółka jawna

J. Patruś & r. Bączyński

Ząbrowo 30

78-120 Gościno

II


 


 

IV

172.813,10


 


 

141.067,85

6%


 


 

6%

w tym samym dniu


 


 

w tym samym dniu

2.

MARGO-ICEGASTRO

Damian Lewandowski

ul. Nadmorska 1J/1B/4

78-132 Grzybowo

V


 

VI

17.209,00

6%

w tym samym dniu


 

w tym samym dniu

9.735,20

6%

3.

ZBOREK” Z. Kusiak,
H. Kusiak

Spółka Jawna

Przecław 180

72-005 Przecław


 

III


 

119.585,00


 

6%


 

w tym samym dniu

4.

SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Goleniowie

ul. Konstytucji 3-go Maja 18

72-100 Goleniów


 

VII


 

40.739,00


 

6%


 

w tym samym dniu

5.

AKA” Spółka z o.o.

ul. Szczecińska8-10

75-120 Koszalin


 

II


 

155.328,00


 

6%


 

w tym samym dniu

6.

Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz

ul. Myśliborska 1A

66-432 Baczyna


 

III


 

120.065,00


 

6%


 

w tym samym dniu

7.

SEMI Przemysław Fiedorowicz

ul. Batalionów Chłopskich 52/3

70-770 Szczecin

 


 


 

V


 


 

14.880,00


 


 

6%


 


 

w tym samym dniu

8.

MADAR” Dariusz Watral

ul. Krygiera 1

71-001 Szczecin


 

IV


 

139.432,75


 

6%


 

w tym samym dniu

9.

IMPERIAL-KOŁOBRZEG

A. Łuczka, Zb. Łuczka Spółka Jawna

ul. Albatrosa 11

78-100 Kołobrzeg


 


 

V


 


 

18.228,80


 


 

6%


 


 

w dniu następnym po dniu dostawy

10.

F.H.U. „CHEM-AJ” s.c. J. Świerczek, A. Trukawka

ul. Starkiewicza 1 A

71-112 Szczecin


 

I


 

137.023,30


 

6%


 

w tym samym dniu

11.

Ciastkarnia Piekarnia Hurtownia Art. Spożywczych mgr inż. Wiesław Żelek

Ul. Wolińska 21

72-400 Kamień Pomorski


 


 

VII


 


 

26.617,50


 


 

6%


 


 

w tym samym dniu

12.

Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz

Ul. Świerszczowa 2

71-115 Szczecin

I

II

V

VI


 

 

143.542,55

146.330,20

14.288.50

12.183,91

 

6%

6%

6%

6%

w tym samym dniu

w tym samym dniu

w tym samym dniu

w tym samym dniu

 


Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej (forma fax-u i maila nie spełnia wymogów formy pisemnej).

W załączeniu przykładowy wzór OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Data: 27.11.2018 r.

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
- w podziale na części”.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zw. dalej „ustawą” informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano następującą ofertę:

 

W części I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE: Oferta nr 10

Nazwa: F.H.U. „CHEM-AJ” S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka Adres ul. Starkiewicza 1A, 71-112 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ.

W części II NABIAŁ: Oferta nr 12

Nazwa: Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz
Adres ul. Świerszczowa 2, 71-115 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ.

W części III WARZYWA I OWOCE: Oferta nr 3

Nazwa: Zborek Z. Kusiak, H. Kusiak Sp. J.
Adres Przecław 150, 72-150 Przecław

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ.

W części IV MIĘSO: Oferta nr 8

Nazwa: MADAR Dariusz Watral
Adres ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ.

W części V RYBY: Oferta nr 12

Nazwa: Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz
Adres ul. Świerszczowa 2, 71-115 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ.

W części VI ARTYKUŁY MROŻONE: Oferta nr 2

Nazwa: Margo Ice Gastro Damian Lewandowski
Adres ul. Nadmorska 1j/1B/4, 78-132 Grzybowo

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ.

W części VII Pieczywo: Oferta nr 4

Nazwa: Społem PSS
Adres ul. Konstytucji 3-go Maj 18, 72-100 Goleniów

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

CZĘŚĆ 1: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Wykonawca

Cena – C (60%)

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie – K (20%)

Termin wymiany wadliwego produktu – T (20%)

Łączna ilość punktów

FHU Chem - Aj S. C. Janusz Świerczek, A. Trukawka

ul. Starkiewicza 1a 71-112 Szczecin

137.023,30

6%

W tym samym dniu

100pkt

60 pkt

20 pkt

20 pkt

CZG Dariusz Łobacz

ul. Świerszczowa 2,

71-115 Szczecin

144.467,95

6%

W tym samym dniu

 

 

96,90 pkt

56,9 pkt

20 pkt

20 pkt

CZĘŚĆ 2: NABIAŁ

Wykonawca

Cena – C (60%)

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie – K (20%)

Termin wymiany wadliwego produktu – T (20%)

Łączna ilość punktów

CZG Dariusz Łobacz

ul. Świerszczowa 2,

71-115 Szczecin

146.330,20

6%

W tym samym dniu

100 pkt

60 pkt

20 pkt

20 pkt

Hurtowania Wielobranżowa ROJAN Sp. J. J. Patruś & R. Bączyński

Ząbrowo 30,

78-120 Gościno

172.813,10

6%

W tym samym dniu

90,8 pkt

50,8 pkt

20 pkt

20 pkt

AKA” Spółka z o.o.

ul. Szczecińska8-10

75-120 Koszalin

155.328,00

6%

W tym samym dniu

 

 

96,5 pkt

56,5

20 pkt

20 pkt


 CZĘŚĆ 2: NABIAŁ

Wykonawca

Cena – C (60%)

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie – K (20%)

Termin wymiany wadliwego produktu – T (20%)

Łączna ilość punktów

CZG Dariusz Łobacz

ul. Świerszczowa 2,

71-115 Szczecin

146.330,20

6%

W tym samym dniu

100 pkt

60 pkt

20 pkt

20 pkt

Hurtowania Wielobranżowa ROJAN Sp. J. J. Patruś & R. Bączyński

Ząbrowo 30,

78-120 Gościno

172.813,10

6%

W tym samym dniu

90,8 pkt

50,8 pkt

20 pkt

20 pkt

AKA” Spółka z o.o.

ul. Szczecińska8-10

75-120 Koszalin

155.328,00

6%

W tym samym dniu

 

 

96,5 pkt

56,5

20 pkt

20 pkt

 

CZĘŚĆ 3: WARZYWA I OWOCE

Wykonawca

Cena – C (60%)

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie – K (20%)

Termin wymiany wadliwego produktu – T (20%)

Łączna ilość punktów

ZBOREK Z. Kusiak, H. Kusiak Sp. J.

Przecław 150,

72-150 Przecław

 

119.585,00

6%

W tym samym dniu

100 pkt

60 pkt

20 pkt

20 pkt

Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz

ul. Myśliborska 1A 66-432 Baczyna

120.065,00

6%

W tym samym dniu

99,7 pkt

59,7 pkt

20 pkt

20 pkt

CZĘŚĆ 4: MIĘSO

Wykonawca

Cena – C (60%)

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie – K (20%)

Termin wymiany wadliwego produktu – T (20%)

Łączna ilość punktów

MADAR Dariusz Watral

ul. Floriana Krygiera 1,

71-001 Szczecin

 

139.432,75

6%

W tym samym dniu

100 pkt

60 pkt

20 pkt

20 pkt

Hurtowania Wielobranżowa ROJAN Sp. J. J. Patruś & R. Bączyński

Ząbrowo 30,

78-120 Gościno

141.067,85

6%

W tym samym dniu

99,3 pkt

59,3 pkt

20 pkt

20 pkt

CZĘŚĆ 5: RYBY

Wykonawca

Cena – C (60%)

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie – K (20%)

Termin wymiany wadliwego produktu – T (20%)

Łączna ilość punktów

CZG Dariusz Łobacz

ul. Świerszczowa 2,

71-115 Szczecin

14.288,50

6%

W tym samym dniu

100 pkt

60 pkt

20 pkt

20 pkt.

SEMI Przemysław Fiedorowicz

ul. Batalionów Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin,

14.880,00

6%

W tym samym dniu

97,6 pkt

57,6

20 pkt

20 pkt

IMPERIAL – KOŁOBRZEG A. Łuczka, Zb. Łuczka Sp. j. ul. Albatrosa 11, 78-100 Kołobrzeg

 

18.228,80

6%

W dniu następnym

67,03 pkt

47,03 pkt

20 pkt

0 pkt

CZĘŚĆ 6: ARTYKUŁY MROŻONE

Wykonawca

Cena – C (60%)

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie – K (20%)

Termin wymiany wadliwego produktu – T (20%)

Łączna ilość punktów

Margo ICE GASTRO Damian Lewandowski

ul. Nadmorska 1j/1B/4 78-132 Grzybowo

9.735,20

6%

W tym samym dniu

100 pkt

60 pkt

20 pkt

20 pkt

CZG Dariusz Łobacz

ul. Świerszczowa 2,

71-115 Szczecin

12.184,25

6%

W tym samym dniu

87,9 pkt

47,9 pkt

20 pkt

20 pkt

CZĘŚĆ 7: PIECZYWO

Wykonawca

Cena – C (60%)

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie – K (20%)

Termin wymiany wadliwego produktu – T (20%)

Łączna ilość punktów

SPOŁEM PSS

ul. Konstytucji 3-go Maja 18, 72-100 Goleniów

 

40.739,00

6%

W tym samym dniu

 

 

100 pkt

 

60 pkt

20 pkt

20 pkt

Ciastkarnia Piekarnia Hurtownia Art. Spożywczych mgr inż. Wiesław Żelek

Ul. Wolińska 21

72-400 Kamień Pomorski

 

 

 

Oferta odrzucona


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/11/08
udostępnił: Centrm Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, wytworzono: 2018/11/08, odpowiedzialny/a: Patrycja Fus, wprowadził/a: Monika Pieprzak, dnia: 2018/11/27 11:43:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Pieprzak 2018/11/27 11:43:44 modyfikacja wartości
Monika Pieprzak 2018/11/27 11:41:06 modyfikacja wartości
Monika Pieprzak 2018/11/27 11:31:34 modyfikacja wartości
Monika Pieprzak 2018/11/16 14:34:12 modyfikacja wartości
Monika Pieprzak 2018/11/16 14:31:24 modyfikacja wartości
Monika Pieprzak 2018/11/16 09:51:58 modyfikacja wartości
Monika Pieprzak 2018/11/08 12:51:38 nowa pozycja