Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Najem pomieszczenia - pracowni żywienia znajdującej się w budynku „B” Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej


Na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. )

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana  w Szczecinie, ul. Portowa 21 , 70 - 833 Szczecin ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem pomieszczenia:

1.  pracowni żywienia  znajdującej  się w budynku „B”  Zespołu Szkół Nr 2

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej.

Godziny najmu:

piątek      w godzinach 16.00 do 20.00

sobota     w godzinach    9.00 do 16.30

niedziela w godzinach    9.00 do 16.30


Pracownię  wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania sanitariatów, wody zimnej i ciepłej, energii elektrycznej oraz ogrzewania.

Warunki przetargu:

1.Oferta winna zostać złożona na piśmie, w sekretariacie szkoły w zamkniętej i opisanej kopercie: „Nie otwierać przed dniem 27.11.2018 r. do godz. 12:00."

2.Termin składania ofert – do dnia 27.11.2018 r. do godziny 11:45.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2018 r. o godzinie 12:00.

4.Informacji dotyczących powierzchni udostępnianych do wynajmu oraz ich możliwości funkcjonalnych udziela kierownik gospodarczy Grzegorz Kuczyński, pod numerem telefonu (91) 4415177 , w godz. od 8:00 do 12:00.

5. Pomieszczenie i miejsca oferowane do wynajęcia można obejrzeć do dnia 26.11.2018 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem gospodarczym.

6.Minimalna cena wynajmu wynosi:

55,00 złotych  brutto za 1 godzinę zegarową ( w tym VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami)

7.Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły,
 

8. Do oferty winny zostać załączone kserokopie niżej wymienionych dokumentów:

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik do ogłoszenia)

- kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z  rejestru KRS,

- kserokopia o nadaniu NIP i REGON

- kserokopia dowodu osobistego (dotyczy osób fizycznych)

9.Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę,

10. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:

  1. zaproponowana  najwyższa godzinowa  wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczenia
  2. rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

Podmiot lub osoba, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony, nie dłużej niż do 30.04.2019r.

Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert na stronie internetowej szkoły pod adresem : zs2@miasto.szczecin.pl
Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.


Załączniki:


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/11/16
udostępnił: Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana , wytworzono: 2018/11/16, odpowiedzialny/a: Grzegorz Kuczyński , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2018/11/16 12:52:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2018/11/16 12:52:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/11/16 12:49:44 nowa pozycja