Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Ogłoszenie o przetargu na wynajem powierzchni na postawienie automatów z napojami i przekąskami


Ogłoszenie o przetargu na wynajem powierzchni użytkowej na postawienie automatów z napojami i przekąskami

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego

z siedzibą w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 115

Działając na podstawie § 4 pkt. 2 Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: XII/344/07 z dn. 30 lipca 2007 r., XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Nr  VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r), Zarządzenia Nr 32/2020 Dyrektora szkoły w sprawie powołania stałej komisji przetargowej z dnia 04.06.2020 r.

Dyrektor PSM I stopnia w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 115 ogłasza przetarg na wynajem powierzchni użytkowej w budynku szkoły na postawienie  automatów z napojami     i przekąskami.

1. Przedmiot przetargu

1.      Przedmiotem przetargu jest wynajem powierzchni użytkowej w budynku Wynajmującego przy al. Wojska Polskiego 115 w Szczecinie na postawienie jednego lub dwóch automatów do sprzedaży zimnych i ciepłych napojów oraz przekąsek.

2.      Wynajmowana powierzchnia może być przeznaczona wyłącznie na zainstalowanie automatów. Miejsca przeznaczone pod ustawienie automatów znajdują się na poziomie -1 i na  I piętrze budynku oraz posiadają dostęp do instalacji elektrycznej.

2. Warunki przetargu

1. Asortyment oferowany do sprzedaży powinien być zgodny z Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach ( Dz. U. 2016 poz.1154).  Wynajmujący zastrzega sobie prawo do ingerencji w asortyment oferowany do sprzedaży.

2. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, p.poż, sanitarno-epidemiologicznych i innych przepisów dotyczących tego typu działalności.

3. Okres i cena najmu

1. Przewidywanym okresem wynajmu jest rok szkolny. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do 24.06.2022 r. Przed zakończeniem trwania wynajmu Najemca ma prawo zgłosić chęć przedłużenia umowy i prowadzenia działalności w niezmienionej formie.

2. Cenę wywoławczą za 1m2 powierzchni przeznaczonej pod wynajem ustala się w wysokości 300 zł netto miesięcznie plus 23% podatku VAT. Do czynszu zostanie doliczony zryczałtowany miesięczny koszt zużycia przez automaty energii elektrycznej, określony w pkt 1 Formularza oferty.

4. Przygotowanie i złożenie oferty

1. Na ofertę składają się:

- Formularz oferty będący Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia,

- Oświadczenie będące Załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia,

- aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 7 dni),

- aktualny wydruk ze strony Bazy Internetowej REGON wraz z prowadzoną działalnością wg PKD  (nie starszy niż 7 dni).

2. Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail psm@miasto.sczczecin.pllub w formie papierowej w Sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 800-15:00. Oferta w wersji elektronicznej powinna mieć w tytule: „Przetarg – automaty”, oferta papierowa powinna być w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – automaty”.

3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta.

4. Termin składania ofert upływa w dniu 27.08.2021 r. o godz. 15:00.

5. Oferty niezgodne z ogłoszeniem o przetargu, niekompletne lub złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy.

1.      Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja powołana przez Dyrektora szkoły.

2.      Kryterium oceny ofert stanowić będzie cena netto za 1 m2 powierzchni oraz proponowany do sprzedaży asortyment. 

3.      Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie  PSM I st. w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 115 i zamieszczenie na stronie internetowej.

4.      Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie o wyniku przetargu i zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji o przygotowaniu umowy do podpisu.

5.      Przetarg będzie ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu.

6.      Jeżeli wybrany oferent uchylać się będzie od podpisania umowy, wówczas zostanie    wybrana oferta najkorzystniejsza z pozostałych złożonych ofert. 

7.      Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu (91) 423 22 655 u Kierownika Gospodarczego p. Elizy Filipiak.


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

UmowaData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2021/07/26
udostępnił: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. T. Szeligowskiego, wytworzono: 2021/07/26, odpowiedzialny/a: Soseńska arlena, wprowadził/a: Marlena Soseńska, dnia: 2021/07/26 12:56:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marlena Soseńska 2021/07/26 12:56:47 nowa pozycja