Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczeń bufetu szkolnego


Działając na podstawie § 4 pkt. 2 Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.: XII/344/07 z dn. 30 lipca 2007 r., XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r), Zarządzenia Nr 32/2020 Dyrektora szkoły w sprawie powołania stałej komisji przetargowej z dnia 04.06.2020 r.

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie al. Wojska Polskiego 115, 70-483 Szczecin ogłasza przetarg na wynajem pomieszczeń bufetu znajdujących się w budynku przy al. Wojska Polskiego 115.

I. Przedmiot przetargu.

 1. Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 37,57 m2 składających się z bufetu o powierzchni 23,81 m2, magazynu o powierzchni 10,76 m2 i WC o powierzchni 3 m2 z przeznaczeniem do prowadzenia bufetu szkolnego dla uczniów, rodziców lub opiekunów uczniów i pracowników szkoły w zakresie sprzedaży napojów zimnych i gorących oraz artykułów spożywczych w opakowaniach jednorazowych.
 2. Pomieszczenia znajdują się na poziomie -01 budynku i są wyposażone w meble oraz urządzenia gastronomiczne, których wykaz zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.

II. Warunki przetargu.

 1. Asortyment oferowany do sprzedaży powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2016 r. poz. 1154). Wynajmujący zastrzega sobie prawo do ingerencji w asortyment oferowany do sprzedaży.
 2. Bufet będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 19:30 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00 z wyłączeniem dni wolnych od nauki.
 3. Najemca zapewni klientom możliwość płatności bezgotówkowej.
 4. Najemca jest zobowiązany do utrzymania czystości w wynajmowanych pomieszczeniach.
 5. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, p.poż, sanitarno-epidemiologicznych i innych przepisów dotyczących tego typu działalności.

III. Okres i cena najmu.

 1. Cena wywoławcza czynszu wraz z opłatami eksploatacyjnymi wynosi 200 zł netto miesięcznie. Do ceny netto będzie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług w wysokości 23%. W cenę czynszu wliczone są: energia elektryczna, zimna i ciepła woda, ogrzewanie oraz wywóz odpadów.
 2. Planowany okres trwania Umowy najmu: od 7 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.
 3. Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej przez wynajmującego, z góry, w terminie 14 dni od daty wystawienia.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty

 1. Oferta winna zostać złożona w Sekretariacie szkoły w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – bufet” do 24.08.2020 r do godziny 1500 Oferty zostaną otwarte w dniu 25.08.2020 r.
 2. Na ofertę składają się:
  • oferta cenowa sporządzona na formularzu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
  • Oświadczenie złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
  • aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 7 dni),
  • aktualnego wydruku ze strony Bazy Internetowej REGON wraz z prowadzoną działalnością wg PKD (nie starszy niż 7 dni),
 3. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta.
 4. Oferty niezgodne z ogłoszeniem o przetargu, niekompletne lub złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane,.

V. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy.

 1. Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez Dyrektora szkoły.
 2. Kryteria wyboru oferty :
  • wysokość miesięcznej stawki czynszu,
  • doświadczenie zawodowe w branży gastronomicznej, tj. prowadzenie działalności gastronomicznej (np. restauracja, bar, bufet) w okresie ostatnich trzech lat,
  • jakość i wartości odżywcze zaproponowanego asortymentu spożywczego.
 3. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
 4. Wyniki przetargu, albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły i opublikowane na stronie internetowej w terminie do 5 dni od dnia otwarcia ofert.
 5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany przez Wynajmującego o dacie podpisania umowy i zobowiązany jest do jej zawarcia nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji.
 6. Jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.
 7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

VI. Wyjaśnienia i informacje

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Kierownik – Eliza Filipiak Tel. 91 423 26 55.
 2. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
   

Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:


Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie
z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 115


podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na najem pomieszczeń bufetu szkolnego, przeprowadzonego na podstawie § 4 pkt. 2 Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.: XII/344/07 z dn. 30 lipca 2007 r., XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r).
Liczba ofert dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 1
Liczba ofert niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: nie dotyczy.
Wybrana została oferta złożona przez firmę Catering „U Kasi” Nikola Abramczuk, która spełniła wymogi określone w Ogłoszeniu.


                                                           Dyrektor
                                                            Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
                                                              w Szczecinie
                                                               dr hab. Anna Tarnowska
 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2020/08/05
udostępnił: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego , wytworzono: 2020/08/05, odpowiedzialny/a: Marlena Soseńska, wprowadził/a: Marlena Soseńska, dnia: 2020/08/27 15:23:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marlena Soseńska 2020/08/27 15:23:26 modyfikacja wartości
Marlena Soseńska 2020/08/27 15:21:53 modyfikacja wartości
Marlena Soseńska 2020/08/27 15:15:48 modyfikacja wartości
Marlena Soseńska 2020/08/27 15:12:39 modyfikacja wartości
Marlena Soseńska 2020/08/27 15:08:32 modyfikacja wartości
Marlena Soseńska 2020/08/27 14:57:17 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/08/05 11:58:28 nowa pozycja