Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze do miejskich jednostek

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury "13 Muz" w Szczecinie, Nr 3/2016

Konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie nie podlega regulacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.), ponieważ odbywa się na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629).

 


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

o g ł a s z a

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO:
DYREKTORA DOMU KULTURY „13 MUZ”
Z SIEDZIBĄ PRZY PL. ŻOŁNIERZA POLSKIEGO 2
W SZCZECINIE

 

I. Formalne kryteria wyboru, w tym wymagane kwalifikacje:

1) udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w sektorze kultury lub co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury lub na stanowisku menadżera w firmie  lub instytucji sektora kultury,
2) wykształcenie wyższe, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.),
3) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,
4) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Domu Kultury „13 Muz”,
5) doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zagadnień związanych z realizacją projektów kulturalnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
6) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.

Dodatkowo: mile widziana znajomość języka obcego.

II. Wymagane dokumenty:
1) pisemny wniosek o przystąpieniu do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Kultury „13 Muz”,
2) odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3) kwestionariusz osobowy z fotografią oraz opisem dotychczasowej działalności zawodowej,
4) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe,
5) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
6) do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje,
7) autorska koncepcja programowo-organizacyjna Domu Kultury Domu Kultury „13 Muz”, obejmująca okres 4 lat, uwzględniająca możliwości finansowe wyżej wymienionej instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych, opracowana w formie pisemnej oraz elektronicznej,
8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.)


III. Wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. nr 140 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Szczecin) do dnia 05 maja 2016 r. w zamkniętych kopertach z napisem: "KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA DOMU KULTURY „13 MUZ”, a także z podaniem na kopercie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.
IV. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków wyznaczony zostaje na dzień 20 maja 2016 r.
V. Dodatkowych informacji, w tym również o warunkach organizacyjno – finansowych działalności Domu Kultury „13 Muz” można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Szczecin, pok. nr 346 (III piętro, wejście środkowe) lub pod numerem
tel. 91 4245 651).
 

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2016/04/04, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Wojnicz, dnia: 2016/04/04 09:42:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Wojnicz 2016/04/04 09:42:40 modyfikacja wartości
Anna Wojnicz 2016/04/04 09:40:13 nowa pozycja