Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze do miejskich jednostek

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Szczecinie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Prezydent Miasta Szczecin
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Szczecinie,
ul. Jagiellońska 65.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).

1. W przypadku osoby będącej nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe;
2) ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskała:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora.
Wymóg posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli o których mowa w § 12 Rozporządzenia;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.);
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. W przypadku osoby niebędącej nauczycielem:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 289 ze zm.),
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 2141 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm),
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

4. Na żądanie organu prowadzącego placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt: 4 - 7, 12 i 13.

5. Dodatkowe dokumenty: Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną kandydatów biorących udział w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Szczecina na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Szczecinie. *

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Szczecinie”, w terminie do 30 maja 2022 r., na adres: Urząd Miasta Szczecin Wydział Oświaty, 70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1.

7. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

8. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Szczecin. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

9. O terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w postaci papierowej.


*Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Szczecin na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:
Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydenta Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.
Inspektor Ochrony Danych: Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Monika Lau. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień w tym zakresie, może się Pani/Pan skontaktować z IOD telefonicznie 91 4245702 lub poprzez email iod@um.szczecin.pl.
Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania: Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Szczecinie w oparciu o przepisy prawa w szczególności: ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.
Podanie danych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, jakim jest zgodne z przepisami przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły / placówki.
Odbiorcy danych: Mogą nimi być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, z którymi zawierane są umowy powierzenia przetwarzania danych.
Pani/ Pana prawa: Na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;
2) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
4) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
5) prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO;
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
7) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.
Zgoda na przetwarzanie danych: Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przekazywanie danych/ Profilowanie: Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


 

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/05/13, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Beata Kobek, dnia: 2022/05/13 13:12:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Kobek 2022/05/13 13:12:43 nowa pozycja