Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze do miejskich jednostek

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA FILHARMONII IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W SZCZECINIE

 

 

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA FILHARMONII IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA
W SZCZECINIE

 1. Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin.
 2. Forma zatrudnienia i wymiar czasu: pełen etat, powołanie na czas określony:  
  pięć sezonów artystycznych.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. zarządzanie Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (zwaną dalej w treści ogłoszenia: Filharmonią) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, statutem Filharmonii oraz umową z dnia 14 czerwca 2017 r. z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prowadzeniu jako wspólnej instytucji Filharmonii, a także wykonywanie obowiązków wynikających z umowy zawartej z organizatorem i programem działania Filharmonii;
  2. reprezentowanie Filharmonii  na zewnątrz;
  3. gospodarowanie mieniem i majątkiem Filharmonii;
  4. podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu prawa pracy.

IV. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać następujące kwalifikacje: 

 1. wymagania obligatoryjne:
  1. wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane wykształcenie muzyczne lub muzykologiczne);
  2. co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach artystycznych;
  3. znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie bezpośrednich kontaktów służbowych w zakresie działalności statutowej Filharmonii;
  4. doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych, finansowanych ze źródeł pozabudżetowych, w tym z programów Unii Europejskiej;
  5. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury;
  6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 2. dodatkowo preferowani będą kandydaci posiadający:
 3. znajomość innych języków obcych (preferowany język niemiecki);
 4. udokumentowane doświadczenie w kierowaniu profesjonalnymi zespołami artystycznymi;
 5. udokumentowane doświadczenie we współpracy artystycznej w dziedzinie muzyki na forum międzynarodowym;
 6. udokumentowane doświadczenie w obszarze dydaktyki lub w realizacji projektów z zakresu edukacji muzycznej;
 7. ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania, ekonomii, marketingu,  finansów publicznych.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. pisemny wniosek, sporządzony w języku polskim, o przystąpieniu do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii;
 3. życiorys (CV), opatrzony podpisem, zawierający opis dotychczasowej działalności zawodowej oraz dane osobowe kandydata, w tym adres e-mail;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, ewentualnie zaświadczenia o posiadanych stopniach naukowych);
 5. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych (kserokopie) lub własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o znajomości wskazanego języka w stopniu komunikatywnym w mowie i w piśmie;
 6. pisemne opracowanie koncepcji kierowania Filharmonią na okres pięciu sezonów artystycznych (do 10 stron formatu A4, czcionka Times Roman 12) w aspekcie zarządzania i kształtowania profilu artystycznego instytucji o szczególnym statusie organizacyjnoprawnym (instytucja kultury współprowadzona przez MKiDN); w przypadku kandydata, który nie zamierza łączyć funkcji dyrektora artystycznego oczekuje się wskazania w koncepcji kandydata na Zastępcę Dyrektora ds. Artystycznych;
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (kopie świadectw pracy, umów cywilno-prawnych);
 8. wykaz, wraz z krótkim opisem, najważniejszych zrealizowanych projektów kulturalnych, dokumentujących dorobek kandydata, dotyczących m.in. współpracy artystycznej w dziedzinie muzyki na forum międzynarodowym oraz doświadczenie w obszarze dydaktyki lub w realizacji projektów z zakresu edukacji muzycznej;
 9. oświadczenia (własnoręcznie podpisane), że kandydat:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  2. nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe;
  3. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  4. wyraża zgodę na posługiwanie się treścią koncepcji kierowania Filharmonią w trakcie postępowania konkursowego, w szczególności w trakcie trwania posiedzeń komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii;
  5. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna stanowią załącznik do ogłoszenia);
 10. spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 1. Składanie ofert

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin w terminie do dnia 13 listopada 2023 r. do godz. 15.30.  Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Postępowanie konkursowe

 1. do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Szczecin powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy;
 2. konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów; II etap – rozmowa kwalifikacyjna z udziałem zakwalifikowanych kandydatów;
 3. korespondencja z uczestnikami konkursu, w tym informacja o dopuszczeniu do konkursu, terminie uzupełnienia ewentualnych braków lub uchybień w ofercie bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej odbywać się będzie drogą elektroniczną i/lub telefoniczną;
 4. protokół końcowy z pracy komisji konkursowej zostanie udostępniony na stronie podmiotowej w BIP Urzędu Miasta Szczecin;
 5. termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego przewiduje się do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

 1. Informacje dodatkowe
 2. Osobom zainteresowanym udziałem w konkursie udostępnia się, w zakresie niezbędnym do zgłoszenia oferty, dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Filharmonii, w tym: statut, regulamin organizacyjny, sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata oraz informacje o deklarowanej wysokości finansowania po rozstrzygnięciu konkursu. Dokumenty te oraz informacje o działalności instytucji dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Filharmonii.
 3. Dodatkowych informacji zasięgnąć można w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Szczecin,  nr tel. 91 4245 651 lub 91 4245 910;  mail: wk@um.szczecin.pl

 

IX.  Umowa z kandydatem  

Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie z nim zawarta odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Filharmonii oraz program jej działania. Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko. Załącznikiem do umowy będzie koncepcja kierowania Filharmonią, o której mowa w cz. V pkt  5  ogłoszenia.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY GMINY MIASTO SZCZECIN
– URZĘDU MIASTA SZCZECIN

dla kandydatów biorących udział w konkursie na stanowisko dyrektora Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2 oraz Dz. Urz. UE. L 74 z 04.03.2021, s. 35) - zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie z siedzibą przy ul. Małopolskiej 48, 70-515 w Szczeciniejest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.
 2. Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/ Panu uprawnień, może się Pani/ Pan skontaktować się z IOD poprzez email iod@um.szczecin.pl. Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw. Aby zasięgnąć informacji nie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się  z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Szczecin:
  1. telefonicznie: 91 4245 651;
  2. email: wk@um.szczecin.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby konkursu, do którego Pani/Pan przystępuje, składając ofertę, w celu realizacji i dokumentacji procedury konkursowej.Dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa tj.:
  1. art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2023 r. poz. 1662); ustawy z dnia
   26 czerwca 1974 r.. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2. zgody na przetwarzanie danych – art. 6 ust. 1 lit a RODO – w przypadku podania dodatkowych danych osobowych, niewymaganych do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zakresie określonym przez przepisy wymienione w pkt 2. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu konkursowym. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie uniemożliwia wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym.

Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

 1. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym uprawnionym do kontroli poprawności przeprowadzonego postępowania konkursowego oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Administratora.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/ Panu prawa: prawo dostępu do danych osobowych- art. 15 RODO; prawo sprostowania danych- art. 16 RODO; prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO*;prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych *;7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych należy skontaktować się z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Szczecin.

 

 

Oświadczenie osoby przystępującej do konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

 

……………………………                                                                  ………………………….

    (imię i nazwisko)                                                                                                                  (miejscowość, data)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016 r. ze zm.), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie może być dokonane za pośrednictwem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.

Dane kontaktowe: …………………………………                                                     

                                                                                     ………….…………………………….

                                                                                     (podpis osoby przystępującej do konkursu)

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2023/10/11, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Wojnicz, dnia: 2023/10/11 08:21:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Wojnicz 2023/10/11 08:21:18 nowa pozycja