Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze do miejskich jednostek

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie


Konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie nie podlega regulacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), ponieważ odbywa się na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2019 poz. 2020).

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

o g ł a s z a

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO:
DYREKTORA TEATRU LALEK „PLECIUGA”
Z SIEDZIBĄ PRZY PL. TEATRALNYM 1 W SZCZECINIE


I. Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury: Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, Plac Teatralny 1, 71-405 Szczecin.

II. Forma zatrudnienia i wymiar czasu: pełen etat, powołanie na czas określony – 4 (cztery) sezony artystyczne.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


1) zarządzanie Teatrem Lalek „Pleciuga” w Szczecinie (zwanym dalej w treści ogłoszenia: Teatrem) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i statutem Teatru oraz wykonywanie obowiązków wynikających z umowy zawartej z organizatorem i programem działania Teatru,
2) reprezentowanie Teatru na zewnątrz,
3) podejmowanie działań w celu poszerzania oferty programowej Teatru,
4) gospodarowanie mieniem i majątkiem Teatru,
5) podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu prawa pracy.

IV. Opis kwalifikacji wymaganych od kandydata na stanowisko dyrektora Teatru


1. Wymagania obligatoryjne:
1) wykształcenie wyższe, z uzyskanym dyplomem magistra;
2) minimum pięcioletni staż pracy na stanowiskach związanych z kierowaniem instytucją artystyczną lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe z zakresu kultury teatralnej w instytucjach kultury lub organizacjach i podmiotach związanych z działalnością kulturalną, przy czym przez doświadczenie zawodowe rozumie się: staż pracy na podstawie umowy o pracę, okres prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub okres wykonywania działalności na podstawie umów cywilnoprawnych lub kontraktów menadżerskich;
3) znajomość przepisów prawnych w zakresie niezbędnym dla prowadzenia i zarządzania instytucją kultury;
4) udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu środków na realizację projektów kulturalnych;
5) umiejętność zarządzania zespołem pracowników.


2. Wymagania dodatkowe:


1) doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów kulturalnych;
2) znajomość przynajmniej jednego języka obcego (preferowany język angielski lub niemiecki) w stopniu średniozaawansowanym;
3) ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu: zarządzania
w kulturze, marketingu, ekonomii, finansów publicznych.

V. Wymagane dokumenty

1) pisemny wniosek, sporządzony w języku polskim, o przystąpieniu do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru, wraz z motywacją przystąpienia do konkursu;
2) odpis(-y) lub kserokopia(-e) dyplomu(-ów) ukończenia studiów wyższych,
3) kwestionariusz osobowy z opisem dotychczasowej działalności zawodowej,
4) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe,
5) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
6) autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru, obejmujący okres czterech sezonów artystycznych – od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2025 r. – który powinien zawierać co najmniej takie elementy, jak:
a) opis działalności programowej Teatru, w tym plany repertuarowe,
b) propozycje rozwiązań organizacyjnych, dotyczących Teatru,
c) propozycje działalności edukacyjnej, związanej z upowszechnianiem kultury teatralnej,
d) plan współpracy z innymi szczecińskimi instytucjami kultury oraz
z organizacjami pozarządowymi, przedszkolami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi, a także z innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi działającymi w sferze kultury,
e) strategię promocji Teatru jako istotnego ośrodka sztuki teatralnej w kraju i za granicą,
f) wskazanie sposobów pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych;


uwaga: program powinien być opracowany w formie pisemnej i zawierać się maksymalnie na 10 ponumerowanych stronach formatu A4 (przy zastosowaniu czcionki Times New Roman o rozmiarze 12),


7) kopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
8) do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje,
9) zgoda kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach w celu prowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga” z siedzibą przy pl. Teatralnym 1 Szczecinie”.


VI. Dodatkowe dokumenty:


Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie *


VII.
Wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć lub przesłać do Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Szczecin) do dnia 25 czerwca 2021 r. w zamkniętych kopertach z napisem: "KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU LALEK PLECIUGA W SZCZECINIE”.

VIII. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków wyznaczony zostaje na dzień 02 lipca 2021 r.

IX. W Wydziale Kultury Urzędu Miasta Szczecin można uzyskać następujące dokumenty i informacje:


1) statut Teatru;
2) regulamin organizacyjny Teatru;
3) sprawozdania z wykonania planu finansowego Teatru oraz bilanse za rok 2019 i 2020;
4) aktualny plan finansowy Teatru na rok 2021 i lata następne.
Kontakt: sekretariat Wydziału Kultury – nr tel. 91 4245 651 lub 91 4245 910 (mail: ccichy@um.szczecin.pl)

X. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie z nim zawarta odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Teatru oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

 

 

* Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga” z siedzibą przy pl. Teatralnym 1 w Szczecinie


Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga” z siedzibą przy pl. Teatralnym 1 w Szczecinie jest Gmina Miasto Szczecin.
1. Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin – Urzędzie Miasta Szczecin:
dane kontaktowe Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 91 42 45 702, e-mail: iod@um.szczecin.pl
2. Dane osobowe kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga”
z siedzibą przy pl. Teatralnym 1 w Szczecinie przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnienie dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych;
3) prawo do usunięcia danych;
4) prawo ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6) prawo do cofnięcia zgody;
7) prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie
na adres e-mail: iod@um.szczecin.pl.


 

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2021/05/26, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Wojnicz, dnia: 2021/05/26 09:04:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Wojnicz 2021/05/26 09:04:33 nowa pozycja