Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt


Zakład  Usług  Komunalnych  w  Szczecinie poszukuje pracownika na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Opis stanowiska:

organizowanie, nadzór i koordynowanie pracy Schroniska poprzez przestrzeganie i realizowanie zapisów Ustaw, Rozporządzeń i Regulaminów w przedmiotowym zakresie; nadzór nad obiektem, przeprowadzanie prac konserwacyjnych, remontów,  przeglądów technicznych;  sporządzanie planów budżetowych w zakresie finansowo-rzeczowym i nadzór nad ich realizacją; prowadzenie sprawozdawczości, współpraca z pozostałymi merytorycznymi wydziałami Zakładu oraz jednostkami zewnętrznymi; pozyskiwanie dodatkowych funduszy i darowizn na działalność, pobudzanie zainteresowania społecznego działalnością Schroniska, kreowanie dobrego wizerunku, współpraca z mediami.

Warunki pracy na danym stanowisku:

zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca przy monitorze komputerowym, zmienne warunki atmosferyczne.

 

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, 
 3. co najmniej trzyletni staż pracy lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 4. przedstawienie w formie pisemnej (max. 5 stron) koncepcji funkcjonowania i rozwoju Schroniska z uwzględnieniem m.in. takich aspektów jak:
 • organizacja pracy w schronisku z uwzględnieniem zadań pracowników i nadzoru,
 • organizacja procesu adopcji,
 • prowadzenie działań edukacyjnych i promocji zachowań ludzkich w zakresie postępowania ze zwierzętami, 
 • organizacja wolontariatu, współpracy z wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi,
 • komunikacja społeczna m.in. z wykorzystaniem środków masowego przekazu i mediów społecznościowych,
 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 2. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw  publicznych,
 4. nieposzlakowana opinia.

 

 Dodatkowe wymagania:

 1. znajomość przepisów ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozporządzenia w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, rozporządzenia w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniających dyrektyw, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisy prawa lokalnego m.in. w zakresie działania Schroniska.
 2. znajomość specyfiki działania samorządu terytorialnego oraz samorządowej jednostki budżetowej,
 3. co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
 4. co najmniej jeden rok pracy w administracji publicznej,
 5. umiejętności organizacyjno – menadżerskie, profesjonalizm, zdolności interpersonalne umożliwiające budowanie właściwych relacji,
 6. umiejętność pracy pod presją czasu, stresu, decyzyjność,
 7. biegła obsługa komputera, znajomość programów użytkowych MS Office oraz urządzeń biurowych,
 8. prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem kontaktu
  tj. adres e-mail lub numer telefonu,
 2. list motywacyjny wraz z koncepcją,
 3. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie),
 6. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w styczeń 2023 r. kształtował się poniżej 6%.

 

Podstawowe informacje o Zakładzie Usług Komunalnych dostępne są pod adresem  www.zuk.szczecin.pl

 

Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych opisanych ”nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „  kopertach w  terminie do: 24.02.2023 r.

 

Uwaga: liczy się data wpływu do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie /Sekretariat/ ul. Ku Słońcu 125A , w godz. od 700 do 1500,  informacja tel. 91 48 57 130.

 

Uwaga:

 1. Oferty które wpłyną do ZUK niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji,
 3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone (komisyjnie).

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w naborze.


Data wygaśnięcia: 25.02.2023

udostępnił: Zaklad Usług Komunalnych, wytworzono: 2023/02/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Krzysztof Trautman, dnia: 2023/02/03 15:38:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Trautman 2023/02/03 15:38:23 nowa pozycja