Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Technicznym w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej w Szczecinie


 

               DYREKTOR

               MIEJSKIEJ JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

       w Szczecinie

        o g ł a s z a

        NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

                    w MIEJSKIEJ JEDNOSTCE OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

             PL. ARMII KRAJOWEJ 1

          70-456 SZCZECIN

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Dziale Technicznym

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań:

 1. Koordynacja prac remontowych prowadzonych w Urzędzie Miasta i jego agendach.

 2. Prowadzenie spraw związanych z remontami bieżącymi, przeglądami okresowymi, konserwacją budynku i urządzeń,  rozliczaniem mediów.

 3. Udział w opracowywaniu dokumentacji przetargowej.

 4. Prowadzenie ofertowania na prace nie wymagające stosowania procedury zamówień publicznych.

 5. Opracowywanie założeń do planów remontów i modernizacji.

 6. Uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, dokonywanie zgłoszeń prac remontowo-budowlanych.

 7. Prowadzenie spraw związanych z dokumentacją techniczną (przyjmowanie, kompletowanie, ewidencja, rozdział).

 8. Bieżące uaktualnianie rzutów kondygnacji gmachu Urzędu Miasta.

 9. Uczestniczenie w komisjach odbioru robót oraz przeglądów gwarancyjnych.

 10. Kontrola nad realizacją usunięcia wad i usterek wyszczególnionych w protokołach końcowych odbioru robót.

Warunki pracy na danym stanowisku:

Samodzielność w podejmowaniu decyzji, dobra organizacja pracy własnej, umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu, komunikatywność, umiejętność podejmowania prawidłowych działań logistycznych, rzetelność, sumienność i odpowiedzialność za powierzone zadania.

Praca w biurze przy monitorze ekranowym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2023 r. nie przekroczył 6%.

Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie*.

 2. Wykształcenie wyższe techniczne, kierunek budownictwo, architektura, elektryka lub automatyka.

 3. Co najmniej czteroletni staż pracy przy wykształceniu średnim lub co najmniej dwuletni staż pracy przy wykształceniu wyższym.

 4. Znajomość przepisów Prawo budowlane.

 5. Umiejętność tworzenia, edycji i drukowania w programie AutoCad lub innym podobnym.

 6. Biegła znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz komputera.

 7. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.

 8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 9. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1.     Znajomość obsługi programów do kosztorysowania.

2.     Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

3.     Znajomość przepisów Prawo zamówień publicznych.

4.     Znajomość przepisów Ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z przebiegiem nauki oraz opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV) z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu.

 2. List motywacyjny. 

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.**

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

 5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.

 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej.

 7. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 9. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  w pełni z praw publicznych.

 10. Oświadczenie kandydata, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 11. Zgody kandydata:

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej w Szczecinie danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane  w ogłoszeniu.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej w Szczecinie danych osobowych zawartych w ofercie dla celów przyszłych rekrutacji przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej w Szczecinie z wyłączeniem naborów, o których mowa w art. 12-15 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2022 r. poz. 530/. UWAGA: Niewyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożnością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane  w ogłoszeniu.

Dodatkowe dokumenty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej  w Szczecinie ***

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:  12 czerwca 2023 roku (do godz. 15.00)

(uwaga: liczy się data wpływu do Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej) na adres:

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie

Jednostka Budżetowa

Budynek Urzędu Miasta w Szczecinie

(wejście od Odrowąża)

Sekretariat pok. 336 W IIIp.

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektora w Dziale Technicznym”.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (091) 4351144

 

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty, droga e-mail lub telefonicznie.

 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

 3. Oferty, które wpłyną do Jednostki niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.

 5. Oferty niewykorzystane w naborze, nie zawierające oryginałów dokumentów zostaną zniszczone. 

 

Informacje dodatkowe:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2022 r. poz. 530/. obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

*Dyrektor Jednostki, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2022 r. poz. 530/.

** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w części dotyczącej rekrutacji.

 

***Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej w Szczecinie

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze jest Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecine.

1. Inspektor ochrony danych Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie:

Dane kontaktowe:
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
telefon: 914245984
e-mail: iod@mjog.szczecin.pl     

2. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa: prawo dostępu do danych osobowych,prawo sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych.

4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7. Ochrona danych osobowych realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych oraz Instrukcji zarzadzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej w Szczecinie.

8. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@mjog.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 12.06.2023

udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, wytworzono: 2023/05/25, odpowiedzialny/a: Patrycja Walburg , wprowadził/a: Patrycja Walburg, dnia: 2023/05/26 07:18:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycja Walburg 2023/05/26 07:18:07 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2023/05/25 14:50:30 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2023/05/25 14:48:58 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2023/05/25 14:47:26 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2023/05/25 14:45:01 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2023/05/25 14:43:20 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2023/05/25 14:42:31 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2023/05/25 14:39:15 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2023/05/25 14:37:50 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2023/05/25 14:35:39 modyfikacja wartości
Patrycja Walburg 2023/05/25 14:34:44 nowa pozycja