Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (2 etaty) w Szczecińskim Centrum Świadczeń (Nr 20/2023)


DYREKTOR
 SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
 

PODINSPEKTOR

(2 etaty)

(rodzaj stanowiska)

20/2023

(Nr ogłoszenia/ rok)

w jednostce budżetowej
Szczecińskie Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

 

Wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (2 etaty) w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie

Opis stanowiska: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m. in.:

1)    udzielanie informacji na temat obowiązujących regulacji prawnych dot. świadczeń realizowanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń,

2)    weryfikowanie i ocena wniosków pod względem merytorycznym jak i formalnym, zgodnie z przepisami prawa,

3)    wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o udokumentowany stan faktyczny,

4)    zapewnienie prawidłowego i skutecznego sposobu doręczenia decyzji administracyjnej stronie,

5)    prowadzenie bieżącej korespondencji,

6)    kontakty z interesantami,

7)    udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych,

8)    współpraca z komornikami i innymi instytucjami, związkami, organizacjami, komórkami organizacyjnymi wewnątrz jednostki w zakresie przyznawania  i wypłacania świadczeń,

9)    wykonywanie innych poleceń przełożonego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szczecińskim Centrum Świadczeń, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2023 r. wyniósł więcej niż 6%.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.   Miejsce pracy: Praca będzie odbywać się w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę. Budynek administracyjny wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.

2.   Warunki pracy: Podstawowy system czasu pracy: 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy. Praca biurowa przy monitorze ekranowym, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, wymagana samodzielność, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

 

Niezbędne wymagania:

1)    posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)    wykształcenie wyższelub średnie, w przypadku wykształcenia średniego co najmniej trzyletni staż pracy,

3)    znajomość przepisów:

-        ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),

-        ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 390 z późn. zm.),

-        ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1300 z późn. zm.),

4)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)    kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)    nieposzlakowana opinia,

7)    znajomość obsługi komputera.

 

Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie zawodowe: dodatkowe kwalifikacje z zakresu administracji,

Wiedza i umiejętności:

·         umiejętność korzystania z aktów prawnych w obszarze świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

·         umiejętność pracy po presją czasu.

Predyspozycje osobowościowe: terminowość, samodzielność, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, praca w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

1)    podpisany życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, np. adres do korespondencji, numer telefonu,

2)    podpisany list motywacyjny,

3)    podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [pobierz kwestionariusz - załącznik nr 1],

4)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

6)    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

7)    zaświadczenie z aktualnego miejsca zatrudnienia (w przypadku pozostawania w stosunku pracy),

8)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*,

9)    referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat posiada),

10) podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego**, zgodnie z następującym zapisem: „oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie” [pobierz oświadczenie – załącznik nr 2],

11) podpisaneoświadczenie kandydata, zgodnie z następującym zapisem: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych” [pobierz oświadczenie – załącznik nr 3],

12) podpisane oświadczenie kandydata, zgodnie z następującym zapisem: „oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” [pobierz oświadczenie – załącznik nr 4],

13) podpisane oświadczenie kandydata zgodnie z następującym zapisem: „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szczecińskim Centrum Świadczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. oraz zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w treści ogłoszenia o naborze” [pobierz oświadczenie – załącznik nr 5].

 

Załączniki Nr 1 - 5 dostępne na stronie internetowej Szczecińskiego Centrum Świadczeń www.swiadczenia.szczecin.pl w zakładce „Praca”.

Oferty powinny być przygotowane z należytą starannością:

a)    wymagane dokumenty (życiorys, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy) i oświadczenia muszą być podpisane;

b)    klauzule wskazane w części „Niezbędne dokumenty” winny być zgodne z treścią wskazaną do pobrania i podpisane.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń,ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin,reprezentowane przez Dyrektora. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: sekretariat.scs@swiadczenia.home.pl, tel. (91) 44-27-122. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane  w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022, poz. 530). Przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Szczecińskim Centrum Świadczeń.  Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie przetwarzało dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych. Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata. Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane będą od kandydata. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO.

Oferty należy składać w terminie do dnia 30 września 2023 r. (włącznie)

(uwaga: liczy się data wpływu do Szczecińskiego Centrum Świadczeń) na adres: Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin

Biuro Obsługi Interesanta – wejście „2” (do godz. 16:00)

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Podinspektor w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (Nr 20/2023)”

 

Bliższe informacje można uzyskać
pod nr telefonu  91 44 27 122

w godz. 07:30 do 15:30 w dni powszednie

 

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listem poleconym.

2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferty, które wpłyną do Szczecińskiego Centrum Świadczeń niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

Pracownik otrzyma stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24h ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.).

 

 

* Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r. o pracownikach samorządowych.

** Dyrektor jednostki, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r. o pracownikach samorządowych.


Data wygaśnięcia: 30.09.2023

udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2023/09/14, odpowiedzialny/a: Aneta Ząbczyk, wprowadził/a: Grzegorz Twardowski, dnia: 2023/09/14 10:26:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Twardowski 2023/09/14 10:26:27 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2023/09/14 10:24:34 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2023/09/14 10:06:57 nowa pozycja