Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Szkole Podstawowej nr 54 w Szczecinie


OGŁOSZENIE

 O NABORZE NA KIEROWNICZE STANOWISKO  URZĘDNICZE - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO/GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 54 W SZCZECINIE

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 54 im. Janusza Korczaka
w Szczecinie

ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 9, 70-426 Szczecin
 ogłasza
 nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze -

główny księgowy/główna księgowa

(pełny etat)

 

 

Miejsce pracy:            

Szkoła Podstawowa Nr 54 w Szczecinie

ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
Szczecin

Stanowisko:

Główny księgowy/główna księgowa

Data rozpoczęcia pracy: 15 stycznia2022 r.

 

Niezbędne wymagania spełnia osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada,
   co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 1. Co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w oświatowych jednostkach budżetowych na stanowiskach związanych z prowadzeniem rachunkowości jednostki.
 2. Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość oraz umiejętność obsługi programów księgowych  „Vulcan Optivum”, PROGMAN Rozrachunki i Finanse,  znajomość i umiejętność korzystania z bankowości elektronicznej, znajomości
  i umiejętność korzystania z programów MS Word i MS Excel.
 3. Biegła znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy
  o finansach publicznych, znajomość zagadnień księgowości budżetowej, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej.
 4. Nienaganna opinia.
   

Opis stanowiska:
Do zadań głównego księgowego/głównej księgowej będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • wprowadzanie Danych finansowych do SIO,
 • obsługa, rozliczanie dokumentów dziennika Budżet, WRD, ZFŚS, Akademia kompetencji,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • miesięczne rozliczanie podatku VAT,
 • terminowe raportowanie rejestru VAT i deklaracji VAT-7 do Urzędu Miasta Szczecin
 • ewidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych, planów finansowych, bilansu rocznego
  i innych zleconych przez organ prowadzący,
 • przygotowywanie dokumentów źródłowych do księgowania,
 • wprowadzenie dokumentów księgowych do programu finansowo-księgowego na kontach syntetycznych i analitycznych,
 • terminowe przekazywanie wszelkich analiz i rozliczeń,
 • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów,
 • prowadzenie na bieżąco dokumentacji finansowo-księgowej szkoły zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie na bieżąco rozliczeń z US i ZUS,
 • sporządzanie na bieżąco sprawozdań do US i ZUS,
 • rozliczanie: zaliczek, delegacji, półkolonii, oddziału przedszkolnego – wpłaty z WB za pobyt i wyżywienie,
 • dbanie o terminowe regulowanie należności,
 • terminowe rozliczanie spraw finansowych szkoły,
 • zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów przez szkołę,
 • księgowanie i rozliczanie na bieżąco zakupów materiałów, pomocy naukowych i sprzętu,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
 • wystawianie not księgowych, faktur wewnętrznych
 • prowadzenie windykacji i wystawianie wezwań do zapłaty i not odsetkowych
 • uzgadnianie stanów magazynowych.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Zmienne tempo pracy, praca pod presją czasu, praca przy monitorze ekranowym.

 

Informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 0%.

Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail (ewentualnie),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 5. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
  z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 22.12.2022 roku (liczy się data wpływu) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – główny księgowy/główna księgowa ” na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 54 w Szczecinie

ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 9

70-426 Szczecin

 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91-43-45-004.

Sekretariat czynny w godzinach od 08.00 do 15.30.

 

Uwaga:

 1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 poz. 1260 z późn. zm.) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
 2. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru - testu wiedzy i kompetencji lub rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni mailem, telefonicznie lub drogą pocztową.
 3. Oferty, które wpłyną do szkoły niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
 5. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone. 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 54 w Szczecinie.
  Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Rayskiego 9, 70-426 Szczecin,
  e-mailowo: sp54@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: + 48 91 434 50 04.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Izabela Tutur-Dudek, z którym można się skontaktować
  e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych – w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa
  w rekrutacji.

 


Data wygaśnięcia: 22.12.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/12/02, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/12/02 12:47:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/12/02 12:47:16 nowa pozycja