Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel Chemii w VII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie


OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA CHEMII

W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

 

Oferta pracy dla nauczyciela chemii w VII Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie, ul. Jana Styki 13.

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 

 • Kategoria przedmiotu: ogólnokształcący
 • Przedmiot: chemia
 • Wymiar etatu : 1 etat
 • Informację o wakacie: umowa o pracę na czas określony z perspektywą zatrudnienia w kolejnych latach
 • Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • Zatrudnienie:od 01.09.2023 r.
 • Ważność ogłoszenia: 28 luty2023 r.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • List motywacyjny + CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne,
 • Kserokopię świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
 • Kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela,
 • Kserokopię decyzji o wpisaniu do rejestru egzaminatorów OKE (jeśli kandydat posiada).

 

W/w dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres:  lo7@miasto.szczecin.pl,  złożyć w wersji papierowej w sekretariacie szkoły pok. 101 lub przesłaćpocztą na adres szkoły w terminie do 28 lutego 2023 r.

 

Dane adresowe:

 • VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 71 – 138
 • Ulica: Jana Styki 13
 • Telefon: 91 487 77 51
 • E-mail: lo7@miasto.szczecin.pl

 

Oferta powinna być opatrzona oświadczeniem:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie, w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami

 

                                                    Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy           

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Jana Styki 13, 71 – 781 Szczecin, e-mailowo: lo7@miasto.szczecin.pl.
 2. Inspektor Ochrony Danych: iod@spnt.pl, Tel.: 91 852 20 93.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do VII Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 


Data wygaśnięcia: 28.02.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/25, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/25 13:57:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/25 13:57:16 nowa pozycja