Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. księgowości w II Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. księgowości

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie

 

          Dyrektor II LO w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze „Specjalista do spraw księgowości” z zamiarem zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę.

Data rozpoczęcia pracy:marzec 2024 r.

Miejsce pracy: II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I, ul. H. Pobożnego 2, 70-507 Szczecin.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) ekonomiczne lub o specjalności odpowiedniej do opisu stanowiska, albo
 • wykształcenie średnie o profilu odpowiednim do opisu stanowiska i co najmniej 3-letni staż pracy
  o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość programów komputerowych firmy Progman – Rozrachunki, Finanse (chmura),
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • rzetelność, komunikatywność, sumienność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, samodzielność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

Zakres podstawowych obowiązków:

1. Ewidencja Wyodrębnionego Rachunku Dochodów ( WRD) oraz świadczeń z Zakładowego Funduszu
    Świadczeń Socjalnych. Prowadzenie dziennika WRD, ZFŚS.

 • obsługa programu „Finanse” w chmurze;
 • księgowanie wpłat oraz faktur zakupu i sprzedaży oraz uzgadnianie kont rozrachunków
  z dostawcami i odbiorcami;
 • rozksięgowywanie wydatków  na właściwe paragrafy;
 • terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz, rozliczeń i sprawozdań;  

2. Prowadzenie dokumentacji związanej z podatkiem VAT a w szczególności:

 1. wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, refaktury, faktury wewnętrzne, noty księgowe)  oraz windykacja należności,
 2. weryfikacjadokumentów dotyczących zakupów pod kątem możliwości dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego,
 3. kompleksowa obsługa programu „Progman Rozrachunki” - wprowadzanie, zatwierdzanie
  i generowanie jednostkowych rejestrów sprzedaży i zakupu oraz jednostkowych deklaracji VAT,
 4. współpraca z referatami Urzędu Gminy w zakresie podatku VAT należnego i naliczonego,
 5. przestrzeganie i rzetelna realizacja zaleceń Zarządzeń Prezydenta Miasta Szczecinw sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Miasto Szczecin oraz bieżące śledzenie przepisów w zakresie podatku VAT.

3. Naliczanie i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych oraz sporządzanie przelewów
     zagranicznych.

4. Sporządzanie sprawozdań GUS o międzynarodowej wymianie usług /DNUR/.

5. Obsługa sprawozdań SIO – plany, wydatki.

6. Planowanie i rozliczanie wydatków w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej
     organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży (Rozdział 80152).

7. Planowanie i rozliczanie wydatków dotyczących realizacji programów jakościowych (uczeń zdolny -
    Rozdział 80195).

8. Obsługa bankowa.

 

Warunki pracy na stanowisku: praca siedząca przy monitorze ekranowym, zmienne tempo pracy, terminowość, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

 

          Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia kształtował się poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,   
 • list motywacyjny/CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o poniższej treści:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego
na stanowisko „Specjalisty ds. księgowości” prowadzonego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).”
.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do 29 lutego 2024 r. (liczy się data wpływu) w zaklejonych kopertach
z dopiskiem: „Nabór – Specjalista ds. księgowości” w sekretariacie Szkoły lub przesyłać na adres:

II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I, ul. H. Pobożnego 2, 70-507 Szczecin

Oferty, które wpłyną do II LO po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty niewykorzystane zostaną zniszczone po zakończeniu naboru. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest II Liceum Ogólnokształcące
  im. Mieszka I w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Henryka Pobożnego 2, 70–507 Szczecin lub e-mailowo: sekret@lo2.szczecin.pl oraz telefonicznie: +48 91 43 36 117.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych i zastępcą Inspektora Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, na podstawie:
 4. 6 ust. 1 lit. c RODO tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 221 § 1 i 4 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 3
  i 5 Karty Nauczyciela, art. 14 ust. 3 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 5. w przypadku realizacji uprawnienia wynikającego z wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym
  - art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 6. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
 7. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
  3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 29 lutego 2024 r.


Data wygaśnięcia: 29.02.2024

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2024/02/21, odpowiedzialny/a: Katarzyna Leszczyńska, wprowadził/a: Katarzyna Leszczyńska, dnia: 2024/02/21 14:21:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Leszczyńska 2024/02/21 14:21:13 nowa pozycja