Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko Intendent w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko:intendent w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie
 

1. Przedmiot naboru:

Stanowisko: intendent
Miejsce wykonywania pracy: V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie

Okres zatrudnienia: od zaraz

Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu
Podstawa zatrudnienia: zastępstwo

 

2. Wymagania:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku,

- znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

- znajomość zasad HACCP w zakresie dotyczącym stołówki szkolnej,

- doświadczenie w zakresie organizacji żywienia,
 

3. Ogólny zakres wykonywanych zadań:

 

- dokonywanie zakupów artykułów żywnościowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

- odbiór oraz opisywanie faktur za zakupione towary pod kątem zgodności z zawartymi w tym zakresie umowami,

- ustalanie całotygodniowego jadłospisu w ścisłej współpracy z Szefem Kuchni,

- prowadzenie magazyny żywnościowego ilościowo, wystawanie dokumentów PZ oraz WZ w programie Stołówka,

- sprawowanie fachowego nadzoru nad przygotowywaniem posiłków, dbanie o ich kaloryczność oraz zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży,

- sporządzanie listy osób korzystających z wyżywienia na dany miesiąc z podziałem na pracowników i uczniów,

- comiesięczne rozliczanie liczby wydanych obiadów,

- uzgadnianie na koniec miesiąca stanu magazynu żywnościowego z Główną Księgową,

- dbanie o porządek w magazynach żywności oraz jej właściwe przechowywanie,

- przestrzeganie zakładowego systemu HACCP oraz jego zasad,

- przeprowadzanie pomiarów temperatur i wilgotności w pomieszczeniach magazynowych, zamrażarkach, lodówkach oraz prowadzenie rejestru temperatur,

- kontrola pracowników kuchni pod względem sanitarnym oraz prowadzenie karty dopuszczenia pracowników kuchni do pracy,

- prowadzenie kart przyjęcia towarów do magazynu.

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50140.asp„Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”),

- oświadczenie kandydata:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko intendent, prowadzonego przez V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin złożenia ofert upływa z dniem 15.12.2023 r.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły (w godzinach 8.00-15.00), drogą mailową lub drogą pocztową na adres szkoły, tel. kontaktowy 91 423 28 02.

 

Adres szkoły:

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie

ul. Ofiar Oświęcimia 14

71-537 Szczecin

 

 

 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Ofiar Oświęcimia 14, 71-537 Szczecin, e-mailowo: lo5@miasto.szczecin.p loraz telefonicznie: 91 423 28 02.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie, na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)

b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji


Data wygaśnięcia: 15.12.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/11/20, odpowiedzialny/a: Dyrektor szkoły, wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/11/20 13:56:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/11/20 13:56:42 nowa pozycja