Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. sekretariatu w Zespole Szkół Nr 4 w Szczecinie


Nabór na urzędnicze stanowisko: specjalista ds. sekretariatu
w Zespole Szkół nr 4 w Szczecinie

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: -  specjalista ds. sekretariatu na pełny etat umowa na czas nieokreślony

Początek zatrudnienia: październik 2023r.


Do zadań specjalisty ds. sekretariatu będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Prowadzenie kancelarii Szkoły (m.in. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną; rejestrowanie, segregowanie i dostarczanie adresatom korespondencji na podstawie dekretacji; obsługa poczty e-mail szkoły; odbieranie telefonów; przygotowywanie pism według dyspozycji dyrektora; prowadzenie kalendarza spotkań; dbanie o prawidłowy przepływ informacji)
 2. Załatwianie spraw i prowadzenie dokumentacji związanej z uczniami (m.in. prowadzenie akt, dokumentacji i ewidencji dotyczącej uczniów; wykonywanie wszelkich czynności związanych
  z ruchem uczniów; wydawanie zaświadczeń i legitymacji; sporządzanie odpisów i duplikatów dokumentów; prowadzenie księgi absolwentów; praca przy rekrutacji uczniów do szkoły i internatu)
 3. Prowadzenie i bieżąca obsługa baz danych: m.in. Systemu Informacji Oświatowej; systemu Nabór; Librus;

 

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy.

Praca siedząca przy komputerze, wymagająca, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.


Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie minimum średnie oraz 3 – letni staż pracy, lub wykształcenie wyższe.
 3. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 1. Doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych,
 2. Umiejętność pracy w zespole,
 3. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność ,wysoka kultura osobista, umiejętność organizowania pracy
 4. Znajomość obsługi komputerowych programów biurowych (office, excel, poczta email)


Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej kariery zawodowej (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 8. Podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów dla pracy http://www.zs4.szczecin.pl/archiwum/dokumenty/RODO/kandydaci.pdf

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 4  w Szczecinie w miesiącu styczniu 2022 r. wyniósł mniej niż 6 %

Oferty należy składać w Sekretariacie lub przesłać za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds.sekretariatu" w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie ” w terminie do dnia 27.09.2023r.  na adres: ul. Kusocińskiego 3 70-237 Szczecin

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 27.09.2023 nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone. 

Więcej informacji pod nr tel.: 91-433-30-76

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 4 w Szczecinie.
Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Kusocińskiego 3 70-237 Szczecin e mailowo: zs4@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: 91-433-30-76
2. Z Inspektorem Ochrony Danych z można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie, na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym
dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

DATA WYGAŚNIĘCIA: 27.09.2023


Data wygaśnięcia: 27.09.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/09/14, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska, wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/09/19 12:03:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/09/19 12:03:00 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2023/09/14 08:20:33 nowa pozycja