Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadrowo - płacowych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w SzczecinieDyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem
im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza
ul. Wszystkich Świętych 66
71-457 Szczecin

DANE PODSTAWOWE

a) Nazwa stanowiska pracy:
specjalista ds. kadrowo - płacowych

b) Komórka organizacyjna
Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza

c) Wymiar etatu – pełen


WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

d) Wykształcenie (charakter lub typ szkoły oraz specjalność)
Minimalne kwalifikacje specjalisty ds. kadrowo - płacowych:
Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym kierunek odpowiedni umożliwiający wykonywanie zadań na w/w stanowisku lub średnie i min. 3 lata pracy na podobnym stanowisku

e) Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
5. brak przeciwskazań lekarskich do pracy na w/w stanowisku,
6. nieposzlakowana opinia,


f) Wymagania dodatkowe

1. znajomość obowiązujących regulacji prawnych: ustawy Kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów związanych z rozliczaniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy,
2. znajomość programów komputerowych kadrowo - płacowych, Płatnik,
3. predyspozycje osobowościowe: sumienność, dobra organizacja pracy, umiejętność radzenia sobie ze stresem.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1. prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
2. sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych dla zleceniobiorców, wystawianie świadectw pracy,
3. ewidencjonowanie urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich i innych nieobecności pracowników w pracy,
4. prowadzenie ewidencji czasu pracy,
5. nadzór nad terminowym wykonywaniem badań lekarskich medycyny pracy przez pracowników jednostki,
6. sporządzanie analizy kadrowej na potrzeby wewnętrzne oraz planów płac, podwyżek i przeszeregowań,
7. zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i uprawnionych członków rodzin oraz wychowanków Centrum do/z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
8. naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
9. sporządzanie i przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA wraz z załącznikami,
10. sporządzanie list wynagrodzeń pracowników,
11. sporządzanie deklaracji podatkowych,
12. sporządzanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń wymaganych przepisami rachunkowości, finansach publicznych, statystyce publicznej oraz na potrzeby wewnętrzne jednostki.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Zgody kandydata:
CV powinny być opatrzone klauzulą:
1) „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w CV na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL),
2) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Opieki nad Dzieckiem
w Szczecinie danych zawartych w ofercie do celów przyszłych rekrutacji”.
Nie wyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożliwością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2024 r. nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie pok. 1, ul. Wszystkich Świętych 66,
71-457 Szczecin w terminie do dnia 03 czerwca 2024 r. z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. kadrowo - płacowych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91-431-58-91


Uwagi dodatkowe:

1. O zakwalifikowaniu się do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Dokumenty, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną komisyjnie zniszczone.
5. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą.
6. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum.

* o wolne stanowisko urzędnicze w Centrum, poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282.).


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisku specjalisty ds. kadrowo - płacowych:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Opieki nad Dzieckiem
w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin, e-mailowo: rekrutacja@cod.szczecin.pl
2) Inspektor Ochrony Danych: iod@cod.szczecin.pl
3) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. C RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy
• art. 6 ust. 1 lit. A RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
4) Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.
6) Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.


Data wygaśnięcia: 03.06.2024

udostępnił: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie, wytworzono: 2024/05/24, odpowiedzialny/a: Ewa Depczyńska, wprowadził/a: Ewa Depczynska, dnia: 2024/05/24 11:00:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Depczynska 2024/05/24 11:00:12 nowa pozycja