Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze do Urzędu

Podinspektor ds. organizacji i funkcjonowania Urzędu w Wydziale Organizacyjnym, Nr 81/23

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektor ds. organizacji i funkcjonowania Urzędu w Wydziale Organizacyjnym
W URZĘDZIE MIASTA SZCZECIN

PLAC ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SZCZECIN

 

I. Zadania wykonywane na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną Urzędu Miasta, Regulaminem Organizacyjnym Urzędu oraz podziałem zadań pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Szczecin.
2. Przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z procesem organizacji i funkcjonowania Urzędu.
3. Dokonywanie weryfikacji zgodności postanowień zawartych w regulaminach wewnętrznych wydziałów i biur z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta.
4. Udział w procesie efektywności realizacji zadań w Urzędzie Miasta Szczecin.
5. Prowadzenie wykazu uchwal podjętych przez Radę Miasta Szczecin, przekazywanie uchwał organom nadzoru oraz do publikacji, a także sporządzanie informacji z wykonania uchwał Rady.
6. Aktualizacja wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.
7. Opracowywanie rocznego sprawozdania z ilości wydanych decyzji administracyjnych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.

II. Informacja o warunkach pracy na tym stanowisku:

praca pod presją czasu, częste kontakty z pracownikami Urzędu Miasta Szczecin oraz pracownikami jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, konieczność szybkiego reagowania,, praca przy monitorze komputerowym.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Szczecin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2023 r. był niższy niż 6%.

IV. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. niezbędne wymagania /konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku/:

1. obywatelstwo polskie (Prezydent Miasta, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych /DzU z 2022 r., poz. 530/),
2. wykształcenie wyższe magisterskie,
3. znajomość przepisów prawa:
- ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym /DzU z 2023 r., poz. 40, ze zm./,
- ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym /DzU z 2022 r., poz. 1526, ze zm./,
- ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /DzU 2023 r., poz. 775, ze zm./,
4. znajomość pakietów biurowych typu Ms Office [Word, Excel],
5. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. nieposzlakowana opinia.

b. wymagania dodatkowe /pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku/:

1. psychologia w zarzadzaniu organizacją, zarzadzanie projektami, zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacjach,
2. umiejętność pracy w zespole, umiejętność nawiązywania kontaktów i komunikatywność, kreatywność i inicjatywa w pracy, analityczność, samodzielność’ i odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność zarządzania czasem, wysoka kultura osobista, odporność na sytuacje stresowe oraz umiejętność rozwiazywania problemów.

V. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów /bez zszywek/:

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska, http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50140.asp],
2. kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie wyższe magisterskie,
3. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych,
4. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych /DzU z 2022 r., poz. 530/,
5. oświadczenia kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem:
- oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie,
- oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
- oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. życiorys /CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych kontaktowych [wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie],
8. referencje z dotychczasowych miejsc pracy [jeżeli kandydat takie posiada],
9. kopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
10. zgody kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem:
- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Szczecin danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach pkt, 6-8 w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Szczecin danych osobowych zawartych w ofercie dla celów przyszłych rekrutacji przez Urząd Miasta Szczecin z wyłączeniem naborów, o których mowa w art. 12-15 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych /DzU z 2022 r. poz. 530/. UWAGA: Niewyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożnością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Dodatkowe dokumenty opatrzone własnoręcznym podpisem:

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin*
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Wewnętrznego regulaminu zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta Szczecin**

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko w WO Nr 81/23”, należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pok. 140 lub w Biurze Obsługi Interesantów, sala 62 albo przesyłać na adres:
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Organizacyjny
Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

w nieprzekraczalnym terminie do: 25.09.2023 r. /włącznie/
a. W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Szczecin.
b. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów droga elektroniczną.
d. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
e. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.


Bliższe informacje można uzyskać: (91) 42 45 210 /llajkun@um.szczecin.pl/ lub 42 45 250 /wo@um.szczecin.pl/.


Uwaga:

1. Jeśli spełnisz wymagania formalne (w tym złożysz wymagane dokumenty, oświadczenia i zgody) zaprosimy Cię do następnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej lub testu wiedzy i kompetencji, e-mailem.
2. Oferta kandydata wyłonionego w procesie naboru, zostanie dołączona do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci oferty mogą odbierać /za potwierdzeniem odbioru/ w pok. 155 przez 3 miesiące od ukazania się wyniku naboru w BIP. Po tym okresie, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
3. Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Szczecin.


Informacje dodatkowe:

1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych /DzU z 2022 r., poz. 530/ obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
2. Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24h ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /DzU z 2023 r., poz. 40, ze zm./.


*Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin, jest Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.

1. Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urzędzie Miasta Szczecin:
Dane kontaktowe:
Inspektor ochrony danych:
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
telefon: 91 424 5702,
e-mail: bod@um.szczecin.pl


2. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Urzędzie Miasta Szczecin oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych
3) prawo do usunięcia danych
4) prawo ograniczenia przetwarzania
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
6) prawo do cofnięcia zgody
7) prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: bod@um.szczecin.pl.


**Prezydent Miasta Szczecin, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Zarządzeniem nr 597/21 Prezydenta Miasta Szczecin z 14.12.2021 r. wdrożył w Urzędzie Miasta Szczecin Wewnętrzny regulamin zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwany dalej regulaminem.

Regulamin ustala w szczególności zasady obsługi poufnych kanałów zgłaszania naruszeń prawa, prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, prowadzenia rejestru zgłoszeń, a także zasady ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa w Urzędzie Miasta Szczecin.

Osobą zgłaszającą naruszenia prawa w Urzędzie Miasta Szczecin może być m. in. osoba, która ubiega się o pracę lub świadczenie usług na rzecz Urzędu Miasta Szczecin oraz która uzyskała informacje na temat naruszenia prawa podczas procesu rekrutacji lub na innym etapie negocjacji poprzedzających zawarcie umowy i może doświadczać działań odwetowych.

Preferowanym kanałem zgłoszenia naruszenia prawa jest internetowy formularz zgłoszeniowy udostępniony pod adresem www.sygnanet.pl/UM_Szczecin. Zgłoszenie naruszenia prawa powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia prawa. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Osoby ubiegające się o pracę lub świadczenie usług na rzecz Urzędu Miasta Szczecin, zobowiązane są do złożenia oświadczenia na piśmie o zapoznaniu się z treścią regulaminu. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu określa Załącznik nr 5 do Wewnętrznego regulaminu zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta Szczecin.

Ponadto ustne oraz pisemne zgłoszenia naruszenia prawa można kierować do:
Koordynatora ds. naruszeń prawa, pok. 335I, tel. 91 480 2087.

Z zarządzeniem nr 597/21 Prezydenta Miasta Szczecin z 14.12.2021 r. można zapoznać się pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/files/F140CBFCEB8B4D2F877CBC5D899CFA08/Zarz%C4%85dzenie%20597_21.pdf
 

udostępnił: WO, wytworzono: 2023/09/14, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Lidia Łajkun, dnia: 2023/09/14 09:56:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lidia Łajkun 2023/09/14 09:56:57 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2023/09/14 09:53:46 nowa pozycja