Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 3/2023 o pozwoleniu na budowę linii kolejowej dla inwestycji pn, "Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej .."

Szczecin, 24 lutego 2023 r.

AP-4.7840.1.2.2023.JR(10)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1984), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zawiadamia się, że na wniosek z 23.12.2022 r., Pana Łukasza Ktacza, występującego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Wojewoda Zachodniopomorski 23.02.2023 r. wydał decyzję nr 3/2023 o pozwoleniu

na budowę linii kolejowej dla inwestycji pn.„Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej
z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.” Zadanie B pn. „Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 401” – Budowa infrastruktury pasażerskiej
na przystanku osobowym Szczecin Żydowce.

Planowana inwestycja realizowana będzie na obszarze następujących działek:

Miasto Szczecin, obręb 4193

dz. nr: 1/79, 1/77, 1/76, 2

Miasto Szczecin, obręb 4142

dz. nr: 16/7, 18

Miasto Szczecin, obręb 4143

dz. nr: 25/1

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

            Zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania może nastąpić w formie podania na piśmie, jak również za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej
(tj. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, faksem lub telefonicznie). Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron
w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić na miejscu, tj. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4) od poniedziałku do piątku, w godzinach
d 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty.
Dane do kontaktu: (91) 43-03-476 lub (91) 43-03-470.

Wskazuje się 16.03.2023 r. jako rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia odwołania od decyzji. Odwołanie od decyzji Wojewody wnosi się w terminie
14 dni od 16.03.2023 r. do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuje się 01.03.2023 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

udostępnił: WAiB UM Szczecin, wytworzono: 2023/03/07, odpowiedzialny/a: Agata Opolska, wprowadził/a: Agata Opolska, dnia: 2023/03/07 14:28:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Opolska 2023/03/07 14:28:47 nowa pozycja