Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Plany i raporty

Strategia Rozwoju Miasta Szczecin - wersja archiwalna

Zarządzanie miastem wiąże się z codziennym podejmowaniem różnorodnych działań oraz dokonywaniem wyborów ważnych dla lokalnej społeczności. Toczy się wiele dyskusji na temat kontrowersyjnych czasem decyzji podejmowanych przez Radę i Zarząd Miasta w interesie swoich wyborców. Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia samorządowe w zarządzaniu Szczecinem, potrzebę poprawienia jakości świadczonych mieszkańcom usług wyrażaną w badaniach społecznych oraz konieczność długofalowego planowania rozwoju miasta Rada i Zarząd Miasta podjęły w końcu 1999 roku prace nad Strategią Rozwoju Szczecina. Jest to pierwszy dokument od 1990 roku, w którym w sposób całościowy określono cele i zaprogramowano rozwój Szczecina do 2015 roku.
 
Potrzeba posiadania strategii wynika nie tylko z uwarunkowań zewnętrznych i standardów europejskich, ale także z pragmatycznego punktu widzenia. Powinna ona być skutecznym narzędziem w procesie rozwoju miasta. Dzięki powiązaniu celów z programami rozwoju zapewniona zostanie kompleksowość działań oraz znacznie lepsza efektywność gospodarowania zasobami i środkami finansowymi. Planowanie, monitorowanie i ocena realizacji celów w połączeniu z jawnością życia publicznego będą sprzyjać wyzwalaniu aktywności i integracji społeczności lokalnej wokół realizowanych przez samorząd miasta zadań.
Przygotowaniu i realizacji dokumentu Strategii Rozwoju Szczecina powinny towarzyszyć zasady:

 • a) samorządności terytorialnej, oznaczającej skuteczne prawo samorządów do samodzielnego kształtowania polityki zmierzającej do poprawy sytuacji mieszkańców;
 • b) subsydiarności (pomocniczości);
 • c) współodpowiedzialności administracji rządowej, samorządów terytorialnych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i mieszkańców za jednoznaczne określenie obowiązków i praw wszystkich podmiotów;
 • d) nienaruszalności własności oraz ochrony prywatnych interesów, z zachowaniem możliwości interwencji rządu dla realizacji nadrzędnych celów publicznych,
 • e) uwzględniania mechanizmów rynkowych;
 • f) dostosowania założeń programowych, regulacji prawnych i standardów do uznanych zasad i norm międzynarodowych;
 • g) jawności, akceptacji i kontroli społecznej wszelkich działań publicznych.

Przyjęcie powyższych zasad będzie służyć osiąganiu zrównoważonego rozwoju zgodnego z zapisami Agendy 21. Przez zrównoważony rozwój rozumiemy rozwój osobowy mieszkańców i tkanki miasta z jego infrastrukturą społeczną i techniczną, harmonizujący rozwój gospodarczy z potrzebami w sferze społecznej przy zachowaniu i ochronie sfery ekologiczno-przestrzennej. Oznacza to, że z jednej strony we wszystkich działaniach będą uwzględniane skutki społeczne i ekologiczne, z drugiej zaś strony będzie prowadzony dialog społeczny i działania w sferze ekologiczno-przestrzennej, pozwalające rozwijać aktywność gospodarczą w mieście i jego otoczeniu. Strategia powinna być dokumentem "żywym" i jednocześnie integrującym miejską społeczność. Stąd przyjęto, że będzie ona:

 • powstawać i podlegać weryfikacji przy aktywnym uczestnictwie lokalnych środowisk,
 • spójna z dokumentami programowymi w zakresie rozwoju regionalnego i rozwoju kraju,
 • przekładać wyznaczone cele na konkretne programy realizacyjne oparte o zasady SMART (specyficzne - ang. specific, mierzalne - ang. measurable, uzgodnione - ang. agreed, wykonalne - ang. real, określone w czasie - ang. timed)
 • dokumentem "kroczącym" tj. podlegającym aktualizacji na podstawie okresowej ewaluacji postępów w realizacji celów,
 • zachowywać nadrzędność w stosunku do innych dokumentów miejskich.

Ponieważ Strategia dotyczy całego miasta, a nie wyłącznie dziedzin, za które odpowiada miejski samorząd, oraz mając świadomość, że przyszły rozwój Szczecina zależeć będzie głównie od aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców, a także akceptacji przez nich Strategii i aktywnego uczestniczenia w jej realizacji, Konwent zdecydował o szerokim uspołecznieniu całego procesu. Utworzono 3 Zespoły Opiniująco-Konsultacyjne dla sfer przestrzenno-ekologicznej, społecznej i gospodarczej, skupiające ekspertów i przedstawicieli lokalnych środowisk oraz 23 Grupy Branżowo-Środowiskowe skupiające praktyków z poszczególnych branż. Przeprowadzono łącznie 15 spotkań warsztatowych Zespołów Opiniująco-Konsultacyjnych i 56 spotkań Grup Branżowo-Środowiskowych, w których uczestniczyło łącznie około 460 osób. Wykorzystując ankieterów, lokalną prasę i Internet, trzykrotnie przeprowadzono badania sondażowe wśród mieszkańców ankietując każdorazowo ponad 1200 osób.

Aktualna Strategia Rozwoju Szczecina 2025

udostępnił: Wydział Zarządzania Projektami, wytworzono: 2006/03/09, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/06/16 09:08:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/06/16 09:08:16 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/04/18 11:41:42 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/04/18 11:38:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/12/12 14:29:51 usunięcie pozycji
Tomasz Czerniawski 2008/12/12 14:29:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/03 09:19:02 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/03/09 14:35:45 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/03/09 14:35:16 nowa pozycja