Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Plany i raporty

Strategia Rozwoju Miasta Szczecin - wersja archiwalna

Zarządzanie miastem wiąże się z codziennym podejmowaniem różnorodnych działań oraz dokonywaniem wyborów ważnych dla lokalnej społeczności. Toczy się wiele dyskusji na temat kontrowersyjnych czasem decyzji podejmowanych przez Radę i Zarząd Miasta w interesie swoich wyborców. Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia samorządowe w zarządzaniu Szczecinem, potrzebę poprawienia jakości świadczonych mieszkańcom usług wyrażaną w badaniach społecznych oraz konieczność długofalowego planowania rozwoju miasta Rada i Zarząd Miasta podjęły w końcu 1999 roku prace nad Strategią Rozwoju Szczecina. Jest to pierwszy dokument od 1990 roku, w którym w sposób całościowy określono cele i zaprogramowano rozwój Szczecina do 2015 roku.
 
Potrzeba posiadania strategii wynika nie tylko z uwarunkowań zewnętrznych i standardów europejskich, ale także z pragmatycznego punktu widzenia. Powinna ona być skutecznym narzędziem w procesie rozwoju miasta. Dzięki powiązaniu celów z programami rozwoju zapewniona zostanie kompleksowość działań oraz znacznie lepsza efektywność gospodarowania zasobami i środkami finansowymi. Planowanie, monitorowanie i ocena realizacji celów w połączeniu z jawnością życia publicznego będą sprzyjać wyzwalaniu aktywności i integracji społeczności lokalnej wokół realizowanych przez samorząd miasta zadań.
Przygotowaniu i realizacji dokumentu Strategii Rozwoju Szczecina powinny towarzyszyć zasady:

 • a) samorządności terytorialnej, oznaczającej skuteczne prawo samorządów do samodzielnego kształtowania polityki zmierzającej do poprawy sytuacji mieszkańców;
 • b) subsydiarności (pomocniczości);
 • c) współodpowiedzialności administracji rządowej, samorządów terytorialnych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i mieszkańców za jednoznaczne określenie obowiązków i praw wszystkich podmiotów;
 • d) nienaruszalności własności oraz ochrony prywatnych interesów, z zachowaniem możliwości interwencji rządu dla realizacji nadrzędnych celów publicznych,
 • e) uwzględniania mechanizmów rynkowych;
 • f) dostosowania założeń programowych, regulacji prawnych i standardów do uznanych zasad i norm międzynarodowych;
 • g) jawności, akceptacji i kontroli społecznej wszelkich działań publicznych.

Przyjęcie powyższych zasad będzie służyć osiąganiu zrównoważonego rozwoju zgodnego z zapisami Agendy 21. Przez zrównoważony rozwój rozumiemy rozwój osobowy mieszkańców i tkanki miasta z jego infrastrukturą społeczną i techniczną, harmonizujący rozwój gospodarczy z potrzebami w sferze społecznej przy zachowaniu i ochronie sfery ekologiczno-przestrzennej. Oznacza to, że z jednej strony we wszystkich działaniach będą uwzględniane skutki społeczne i ekologiczne, z drugiej zaś strony będzie prowadzony dialog społeczny i działania w sferze ekologiczno-przestrzennej, pozwalające rozwijać aktywność gospodarczą w mieście i jego otoczeniu. Strategia powinna być dokumentem "żywym" i jednocześnie integrującym miejską społeczność. Stąd przyjęto, że będzie ona:

 • powstawać i podlegać weryfikacji przy aktywnym uczestnictwie lokalnych środowisk,
 • spójna z dokumentami programowymi w zakresie rozwoju regionalnego i rozwoju kraju,
 • przekładać wyznaczone cele na konkretne programy realizacyjne oparte o zasady SMART (specyficzne - ang. specific, mierzalne - ang. measurable, uzgodnione - ang. agreed, wykonalne - ang. real, określone w czasie - ang. timed)
 • dokumentem "kroczącym" tj. podlegającym aktualizacji na podstawie okresowej ewaluacji postępów w realizacji celów,
 • zachowywać nadrzędność w stosunku do innych dokumentów miejskich.

Ponieważ Strategia dotyczy całego miasta, a nie wyłącznie dziedzin, za które odpowiada miejski samorząd, oraz mając świadomość, że przyszły rozwój Szczecina zależeć będzie głównie od aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców, a także akceptacji przez nich Strategii i aktywnego uczestniczenia w jej realizacji, Konwent zdecydował o szerokim uspołecznieniu całego procesu. Utworzono 3 Zespoły Opiniująco-Konsultacyjne dla sfer przestrzenno-ekologicznej, społecznej i gospodarczej, skupiające ekspertów i przedstawicieli lokalnych środowisk oraz 23 Grupy Branżowo-Środowiskowe skupiające praktyków z poszczególnych branż. Przeprowadzono łącznie 15 spotkań warsztatowych Zespołów Opiniująco-Konsultacyjnych i 56 spotkań Grup Branżowo-Środowiskowych, w których uczestniczyło łącznie około 460 osób. Wykorzystując ankieterów, lokalną prasę i Internet, trzykrotnie przeprowadzono badania sondażowe wśród mieszkańców ankietując każdorazowo ponad 1200 osób.

Aktualna Strategia Rozwoju Szczecina 2025

udostępnił: Wydział Zarządzania Projektami, wytworzono: 2006/03/09, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/06/16 09:08:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/06/16 09:08:16 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/04/18 11:41:42 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/04/18 11:38:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/12/12 14:29:51 usunięcie pozycji
Tomasz Czerniawski 2008/12/12 14:29:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/03 09:19:02 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/03/09 14:35:45 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/03/09 14:35:16 nowa pozycja