Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

Ogłoszenie o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków


Na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052, z 2021 poz. 922 ), Prezydent Miasta Szczecin informuje
o rozpoczęciu prac geodezyjnych, mających na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze następujących obrębów ewidencyjnych miasta Szczecina: 1116, 1117, 3005, 3103, 4001, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2066, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105.

Modernizacja ewidencji zostanie wykonana w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz pomiary uzupełniające, zgodnie z projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków, uzgodnionym z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Opracowany w ramach modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie wyłożony
do wglądu osób zainteresowanych na okres 15 dni roboczych. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, poprzez  jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Szczecin oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.

Do wykonania prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów
i budynków, upoważniam Wykonawcę:

  • GISPRO Sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie.

Zamówienie publiczne, dotyczące niniejszej modernizacji, jest elementem projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (dostęp do danych przestrzennych).

Biuro Geodety Miasta

Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2021/05/26, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2021/05/26 14:46:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2021/05/26 14:46:57 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2021/05/26 14:46:07 nowa pozycja